VLIF-waarborgregeling (steunaanvragen tot en met 2022)

VLIF-waarborg voor investeringen en overnames in de landbouw

Op deze pagina:

Maatregel kort samengevat

VLIF waarborg voor investeringen en overnames in de landbouw, kort samengevat
Wat? Omschrijving

Doel van de maatregel

De VLIF waarborg heeft als doel land- en tuinbouwers makkelijker toegang te geven tot krediet.

Doelgroep

Professionele land- en tuinbouwers

Voorwaarden

 1. U voldoet aan de VLIF-voorwaarden voor VLIF investeringssteun en/of VLIF-overnamesteun
 2. U verkeert niet in financiële moeilijkheden
 3. U legt een investeringsplan voor
 4. Er worden zekerheden vooropgesteld voor een aanzienlijke waarde van het aangemelde project
 5. Het VLIF kan aan de hand van doorgegeven informatie bijkomende voorwaarden opleggen

Steunomvang

Maximaal 80% op €2.000.000 subsidiabele kosten

Steunaanvraag

Via het e-loket met tussenkomst van een erkende kredietinstelling

Doel van de waarborg

De VLIF-waarborg heeft als doel de toegang tot krediet voor de land- en tuinbouwer makkelijker te maken. De kredieten die in aanmerking komen voor waarborg moeten bij een door het VLIF erkende kredietinstelling aangegaan worden. Daarnaast waarborgt het VLIF het kredietgedeelte dat wordt aangegaan om door het VLIF subsidiabele investeringen uit te voeren. De te waarborgen verrichting hoeft niet geselecteerd te worden voor subsidie om in aanmerking te komen voor VLIF-waarborg.

Voorwaarden

1. U voldoet aan de voorwaarden voor VLIF-investeringssteun en/of VLIF-overnamesteun

Alleen verrichtingen in het kader van de VLIF-maatregel voor investeringen op een landbouwbedrijf of overnames in de landbouw komen in aanmerking om VLIF-waarborg te ontvangen. U moet dus aantonen dat de VLIF-voorwaarden zoals vooropgesteld voor deze maatregelen voldaan zijn, ook als de verrichting niet geselecteerd zou zijn voor subsidie.

2. U verkeert niet in financiële moeilijkheden

U mag als aanvrager niet in financiële moeilijkheden verkeren. Dit wordt vastgesteld aan de hand van de Europese definitie, bepaald in de Communautaire richtsnoeren inzake reddings- en herstructureringssteun aan ondernemingen in moeilijkheden (2014/C 249/01).

In het richtsnoer wordt een onderneming beschouwd als een onderneming in moeilijkheden wanneer zij, zonder overheidsingrijpen, op korte of middellange termijn vrijwel zeker gedoemd is te verdwijnen. Daarom wordt een onderneming als onderneming in moeilijkheden beschouwd indien zich ten minste één van de volgende omstandigheden voordoet:

 1. in het geval van een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:

  meer dan de helft van haar geplaatste aandelenkapitaal is verdwenen door de opgebouwde verliezen. Dit is het geval wanneer u de opgebouwde verliezen aftrekt van de reserves (en alle andere elementen die doorgaans worden beschouwd als een onderdeel van het eigen vermogen van de onderneming), en dit een negatief cumulatief bedrag oplevert dat hoger is dan de helft van het geplaatste aandelenkapitaal;

 2. in het geval van een onderneming waarin ten minste een aantal van de vennoten onbeperkt aansprakelijk is voor de schulden van de onderneming:

  meer dan de helft van het kapitaal van de onderneming zoals dat in de boeken van de onderneming is vermeld, is door de gecumuleerde verliezen verdwenen;

 3. tegen de onderneming loopt een collectieve insolventieprocedure of de onderneming voldoet volgens het nationale recht aan de criteria om, op verzoek van haar schuldeisers, aan een collectieve insolventieprocedure te worden onderworpen.

Om dit te verifiëren zal een jaarrekening opgevraagd worden of een overzicht van het bedrijfseconomisch boekhouden.

3. U legt een investeringsplan voor

U legt een investeringsplan of financieel plan voor waaruit blijkt dat u als aanvrager de financiële impact van de te waarborgen verrichting kunt dragen. Daarnaast wordt de impact op het financiële resultaat van de onderneming berekend.

4. Er worden zekerheden vooropgesteld voor een aanzienlijke waarde van het aangemelde project

De VLIF waarborg is een aanvulling op al gestelde zekerheden. Via documentatie zoals de akten wordt aangetoond dat de voorwaarden rond zekerheden voldaan zijn.

Zekerheden bij investeringsprojecten

 • Het onroerend gedeelte van een investeringsproject wordt gehypothekeerd voor ten minste 40% van de nieuwwaarde;

 • Het roerend gedeelte wordt opgenomen in een landbouwvoorrecht of pand op de handelszaak;

 • Aanvullend wordt op het overige kredietbedrag een hypothecaire volmacht gegeven aan de kredietinstelling;

 • Naast het te waarborgen investeringsproject, toont u aan dat andere onroerende goederen verbonden aan het bedrijf, gehypothekeerd zijn/worden.

Zekerheden bij overname via aandelen

 • Bij een overname via aandelen wordt aangetoond dat de aandelen in pand zijn gegeven ten voordele van het te waarborgen krediet.

Zekerheden bij vennootschappen

 • Als de kredietnemer een vennootschap is, toont u aan dat de zaakvoerder(s) zich borg stel(t)(len).

5. Het VLIF kan aan de hand van doorgegeven informatie bijkomende voorwaarden opleggen

Steunvorm en –omvang

De waarborg bedraagt maximaal 80% op een kredietbedrag van 2.000.000 euro subsidiabele kosten. De waarborg kan voor maximaal 10 jaar toegekend worden.

De erkende kredietinstelling maakt een inschatting van het waarborgtekort ofwel de waarde waarvoor er niet voldoende zekerheden zijn. Het waarborgtekort wordt aangetoond door de kredietbedragen door te geven en een simulatie te maken indien er een uitwinningsprocedure wordt uitgevoerd.

In functie van de gestelde zekerheden en de subsidiabele kosten zal het VLIF oordelen over het gevraagde waarborgpercentage en eventueel een ander waarborgpercentage voorstellen.

Steunaanvraag en waarborgadvies

1. Steunaanvraag

U dient uw steunaanvraag voor een waarborg in ten laatste drie maand na het afsluiten van de initiële blokperiode waarin u de subsidiabele investering hebt aangemeld. De waarborgvraag wordt met tussenkomst van de erkende kredietinstelling ingediend via het voorziene formulier.

2. Waarborgadvies

Na het indienen van een waarborgvraag kan de erkende kredietinstelling waarborgadvies aanvragen. Om een waarborgadvies aan te vragen is een langere termijn vooropgesteld dan de steunaanvraag voor waarborg. Om waarborgadvies te krijgen, moet u een getrouw beeld schetsen van het bedrijf en moet u aantonen dat het kan voldoen aan de VLIF-voorwaarden. Een waarborgadvies kan tot zes maand na het afsluiten van de initiële blokperiode waarin de subsidiabele investering is aangemeld.

U geeft de vraag naar waarborgadvies aan in het voorziene formulier. De benodigde informatie, kan u in een andere vorm dan via het formulier doorgeven. De informatie voegt u via de bijlagen van een aangemelde steunaanvraag toe.

Met een waarborgadvies laat het VLIF aan een erkende kredietinstelling weten of het een principieel akkoord kan geven om al dan niet VLIF-waarborg toe te kennen nadat het dossier is behandeld, als alle vooropgestelde, meegedeelde voorwaarden zijn vervuld.

3. Toekenning van waarborg

Nadat de dossierbehandeling is afgerond en er formeel waarborg is toegekend, zal aan de kredietinstelling namens de begunstigde een waarborgbijdrage gevraagd worden. De bijdrage is een vergoeding die decretaal bepaald is voor alle Vlaamse regelgevingen betreffende waarborgregelingen. De bijdrage wordt berekend aan de hand van:

 • het gewaarborgd kredietbedrag;
 • het aflossingsritme van het gewaarborgd krediet;
 • de looptijd van de waarborg.

Uitwinnen van een waarborg

Nadat een gewaarborgd krediet formeel is opgezegd heeft de erkende kredietinstelling een termijn van drie maand om zich te beroepen op de VLIF-waarborg.

Na de uitwinningsprocedure en de afhandeling met de erkende kredietinstelling, wordt de uitbetaalde waarborg teruggevorderd bij de begunstigde tenzij deze wettelijk beschermd is. Een voorbeeld is het aantonen van een verklaring van verschoonbaarheid.

Regelgeving

Contact

Delen: