Duurzaam watergebruik in de land- en tuinbouw - Algemeen

Op deze pagina:

Water: productiemiddel en omgevingsfactor

bak

Water is onmisbaar op het land- en tuinbouwbedrijf. Het is een hulpbron en een noodzakelijk productiemiddel.

Water wordt voor heel wat doeleinden gebruikt.

De gewassen gebruiken het beschikbare water dat in de bodem aanwezig is.

De land- en tuinbouw onttrekt actief water uit de watersystemen. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan drinkwater, aan reinigingswater voor het onderhoud van gebouwen en aan beregeningswater.

Ook voor de verwerking van de land- en tuinbouwproducten wordt veel water gebruikt, bijvoorbeeld om de groenten te reinigen en te verwerken.

kranen

Water is ook een omgevingsfactor om rekening mee te houden. Land- en tuinbouw staat als grootste ruimtegebruiker ook mee in voor een goede waterhuishouding van de omgeving. Een goede waterhuishouding is van belang om de natuurlijke ecosystemen en biotopen in stand te houden en de biodiversiteit op peil te houden.

Water is een grondstof die meer aandacht zal vragen in de 21e eeuw. Ook het Europese en het Vlaamse milieu- en landbouwbeleid vragen bijkomende aandacht voor water.

Water: een schaars goed!

drinkbak

WATER is LEVEN

Drinkbaar water is eigenlijk alleen bestemd om te drinken.

Waarnemers stellen dat we op termijn afstevenen op een watercrisis. De conflicten omwille van zoet water zullen in aantal toenemen.

Onzorgvuldig beheer van de watervoorraden leidt vandaag al op veel plaatsen tot ernstige economische en ecologische schade. Ook de Lage Landen blijven niet buiten schot.

De grondwaterwinning begint in bepaalde regio’s moeilijk te worden. Daarnaast is er nog altijd voldoende oppervlaktewater beschikbaar. De kosten om dat oppervlaktewater schoon te maken en te houden, lopen wel steeds hoger op. In de nabije toekomst wordt ons drinkwater als levensnoodzakelijk goed, ongetwijfeld een stuk duurder (Wim Daems - eos 33).

In Vlaanderen dalen de voorraden diep grondwater met als gevolg dat de vergunningsverlenende diensten strenger optreden voor een diepe grondwaterwinning. Zo krijgt men soms een vergunning voor een beperkte periode (bv. 2-5 jaar) en kunnen er ook bijkomende voorwaarden worden opgelegd zoals de uitvoering van een wateraudit, de toepassing van waterbesparende maatregelen en het gebruik van alternatieve waterbronnen. Nu al krijgen bedrijven in het zuiden van West- en Oost-Vlaanderen hiermee te maken.

Het is duidelijk dat water SCHAARS wordt. Iedereen moet dus zuinig en verstandig omgaan met goed water. Dat is een taak voor iedereen: gezinnen, industrie én land- en tuinbouw.

De bedoeling is om in alle regio’s en in alle watervoerende lagen tot een aanvaardbare kwantitatieve toestand te komen. Dit betekent dat de peilen niet meer mogen dalen.

Om te zorgen dat de draagkracht van het watersysteem niet overschreden wordt, gaat er bijzondere aandacht naar de afstemming van de waterbehoefte en het wateraanbod. Die afstemming heeft ook een positieve invloed op de toestand van de ecosystemen.

Hoe kan ik als Vlaamse land- en tuinbouwer meewerken aan een duurzaam watergebruik?

Ook de land- en tuinbouwer zal grote inspanningen moeten leveren om spaarzaam om te springen met water en zo de waterbehoefte en het wateraanbod op elkaar af te stemmen. Dit betekent:

  • inzetten van waterbesparende maatregelen;
  • zo zuinig mogelijk omgaan met kwaliteitsvol water. (Diep) Grondwater is in de eerste plaats bestemd voor hoogwaardige toepassingen;
  • alternatieven voor grondwater gebruiken, zoals hemelwater en oppervlaktewater.

Het juiste water op de juiste plaats gebruiken, betekent in veel gevallen een serieuze besparing van duur leidingwater. Met een duurzaam watergebruik drukt u de kosten én spaart u het milieu!

Een wateraudit van uw bedrijf geeft u advies over hoe u water verstandig op uw bedrijf kan inzetten. Wat is een wateraudit en wat kunt u er mee bereiken?

Waarom moet u als land- of tuinbouwer zuinig omspringen met diep of ondiep grondwater en oppervlaktewater? Wat is het belang van duurzaam watergebruik?

Aan welke wettelijke vereisten voor de opvang en het gebruik van water moet uw bedrijf voldoen?

Welke landbouwmethoden- en technieken kunt u inzetten om duurzaam om te springen met water?

Bekijk het filmpje Alternatieve waterbronnen.

serre

Delen: