Energie en klimaat

Op deze pagina:

Doelstellingen voor 2020, 2030 en 2050

In uitvoering van het Europese klimaat- en energiebeleid gelden er ambitieuze doelstellingen voor de beperking van de uitstoot van broeikasgassen, de verbetering van de energie-efficiëntie en de verhoging van het aandeel energie uit hernieuwbare energiebronnen.

Zo dient tegen 2020:

 • 20% minder broeikasgasemissies uitgestoten te worden,
 • 20% minder energie verbruikt te worden,
 • 20% van de in Europa verbruikte energie uit hernieuwbare energiebronnen te komen.

Omgezet naar Belgische doelstellingen wordt dit:

 • 15% minder broeikasgassen uitstoten (t.o.v. 2005),
 • 20% minder energie verbruiken (t.o.v. 1990),
 • 13% van het totale energieverbruik uit hernieuwbare energie halen.

Wat deze laatste doelstelling betreft gaat Vlaanderen uit van een ambitieuze hernieuwbare energiedoelstelling van 10,5% in 2020. Om deze doelstelling te halen, moeten het aandeel groene stroom en het aandeel groene warmte nog sterk verhogen en moet ook de energie-efficiëntie nog sterk verbeteren.

Op 22/01/2014 lanceerde de Europese Commissie nieuwe energie- en klimaatdoelstellingen voor 2030. Deze leggen, op Europees niveau, een broeikasgasreductie van 40% en een aandeel van hernieuwbare energie van 27% op tegen 2030 ten opzichte van het niveau in 1990.

In het kader van de internationale onderhandelingen onder de Verenigde Naties heeft België zich ertoe verbonden een strategie voor een koolstofarme ontwikkeling te ontwikkelen. Een dergelijke strategie moet passen binnen het Europees engagement om de broeikasgasuitstoot tegen 2050 met 80 tot 95% te verminderen ten opzichte van het niveau in 1990.

Voor meer info over het internationaal, Europees en Belgische klimaatbeleid zie www.klimaat.be.

Vlaams klimaatbeleidsplan

Het volledige Vlaams Klimaatbeleidsplan kan u raadplegen via Departement Omgeving.

Voor de land- en tuinbouwsector zal ingezet worden op:

 1. Algemene maatregelen zoals versterkte inzet op sensibilisering, aandacht voor klimaat binnen het nieuwe GLB en PDPOIII, onderzoek (o.a. vanuit ILVO) naar meetinstrumenten voor broeikasgassen, reductietechnieken voor broeikasgasemissies, rationeel energiegebruik en hernieuwbare energie, ...
 2. Maatregelen die de energetische (CO2-)emissies reduceren, zoals energiebesparing door rationeel energieverbruik, de productie en het gebruik van duurzame en hernieuwbare energiebronnen en de optimale benutting van fossiele brandstoffen   
 3. Maatregelen die de niet-energetische (CH4- en N2O-)emissies reduceren, zoals de reductie van methaanemissies uit verteringsprocessen van runderen; de lachgas- en methaanemissies uit mestopslag afkomstig van runderen, pluimvee en varkens; de reductie van lachgasemissies uit de bodem, ...

Vlaams klimaatfonds

In 2012 werd het Vlaams klimaatfonds in het leven geroepen. Hiermee wordt het nodige financieel kader gecreëerd voor het voeren van een ambitieus langetermijnbeleid inzake klimaat. Dit Vlaams Klimaatfonds wordt gespijsd met o.m. de opbrengsten uit de veiling van Europese emissierechten. Voor landbouw werden volgende maatregelen reeds gefinancierd vanuit het Vlaams Klimaatfonds:

 • Project Enerpedia 2.0 (€390.000) + Enerpedia 3.0 (€399.118):

In dit project zullen innovatieve technieken voor broeikasgasreducties, energiebesparing en de productie van hernieuwbare energie in de land- en tuinbouw getest en gepromoot worden, met de bedoeling om deze vlotter ingang te doen vinden in de verschillende deelsectoren van de land- en tuinbouw. Er wordt ingezet op technologieën die nog een ontwikkelingspotentieel in de sector hebben, zoals micro- en pocketvergisting, kleine windturbines, zonneboilers, actief ontvochtigen met warmterecuperatie in serres, bewaring en koeling van land- en tuinbouwproducten en warmtepompen.

Voor meer informatie over de activiteiten binnen Enerpedia 2.0 en 3.0, kan u terecht op www.enerpedia.be

 • Pilootproject restwarmte in glastuinbouwcluster: €1,9 miljoen

Het gaat om een eenmalige subsidie aan MIROM Roeselare voor de realisatie van een warmtenet tussen de verbrandingsinstallatie en de glastuinbouwcluster Roeselare-West. Met het warmtenet, inclusief randinfrastructuur, wordt restwarmte uitgekoppeld bij de huisvuilverbrandingsoven van MIROM Roeselare en geleverd aan glastuinbouwcluster Roeselare-West. Van de globale energiebehoefte van 90 GWh, die normaal wordt ingevuld met fossiele brandstoffen, kan voortaan 60 GWh aangeleverd worden door restwarmte van de verbrandingsoven. De uitstootreductie van CO2 tot 2020 wordt op 112.500 ton geraamd.

 • Investeringssteun voor kleinschalige vergisting op landbouwbedrijven: €2,25 miljoen

In een zogenaamde “pocketvergister” vindt in een zuurstofloze omgeving door bacteriën een vergistingsproces plaats waarbij organische stoffen uit mest worden omgezet naar biogas. Het biogas wordt gebruikt als brandstof in een motor die een generator aandrijft die elektriciteit produceert. Op deze manier krijgen we groene elektriciteit, gewonnen uit biomassa. De verwachte CO2-reductievermindering tot 2020 bedraagt ongeveer 440.000 ton.

Delen: