Oproepen biologische landbouw

Op deze pagina:

Oproep onderzoeksprojecten biolandbouw 2024

Het Agentschap Landbouw en Zeevisserij van de Vlaamse overheid voorziet een totaalbedrag van 300.000 euro voor het indienen van onderzoeksprojecten in de biologische landbouw. 

De deadline voor indiening was 17 juni 2024.

Uitsluitend onderzoek dat zich situeert in de biologische landbouw en dat inspeelt op noden van de Vlaamse bio land- en tuinbouwers kan worden gesubsidieerd. Het onderzoek moet voldoen aan de wettelijke voorwaarden zoals opgelegd door de wetgeving inzake biologische productie in Vlaanderen. 

Thema's

Deze Vlaamse oproep onderzoeksprojecten voor de biologische landbouw 2024 richt zich op het overkoepelend thema “Robuuste biologische dierlijke productiesystemen”. 

De onderzoeksprojecten moeten één van de volgende twee thema’s behandelen:

  1. Naar een betere afstemming van de uitloop met de bedrijfseigen voederproductie 
  2. Integrale systeembenadering van nutriëntencycli voor een verdere verduurzaming van een productieve biologische veehouderij bij herkauwers

Het onderzoek dient uitgevoerd te worden op biologische gecertificeerde bedrijven en/of onder biologische omstandigheden. Het gaat uit van een systeemgerichte benadering, eerder dan één element te bekijken. 

Meer info over de thema’s is te vinden via onderstaande link, Toelichting thema’s Vlaamse oproep onderzoek bio landbouw (zie Meer informatie).

Voor wie? Voorwaarden?

De mogelijke indieners van deze onderzoeksoproep zijn erkende Vlaamse wetenschappelijke onderzoeksinstellingen en onderwijsinstellingen (hogescholen en universiteiten) zonder commerciële doelstellingen. De oproep is gericht op fundamenteel / toegepast onderzoek; in het ideale geval resulterend in concrete handvaten voor de praktijk. 

Om die reden wordt aangemoedigd een consortium te vormen met praktijkcentra. Ook samenwerking met landbouwers / landbouworganisaties wordt aangemoedigd. Door de samenwerking verhoogt de impact van het onderzoek en een succesvolle aanwending van de resultaten in de Vlaamse biosector. Om in aanmerking te komen voor de deelname is een attest vereist dat het onderzoeksvoorstel gedragen wordt door de sector. 

Het Agentschap Landbouw en Zeevisserij heeft een budget van 300.000 euro voorzien voor deze oproep. De maximale financiering per project is 245.000 euro. 

Projecten indienen

Projecten starten ten vroegste 1 januari 2025 (ten laatste 31 december 2025). De minimale projectduur is twee jaar, de maximale duur drie jaar.  

De aanvraag voor onderzoeksprojecten gebeurt via een Aanvraagformulier subsidie onderzoek biologische landbouw 2024. Praktische info vindt u in de Handleiding voor het indienen van een projectvoorstel. Beide documenten kan u vinden via onderstaande links.

Het aanvraagformulier moest conform bijgevoegde handleiding ingevuld en getekend zijn en uiterlijk tegen 17 juni 2024 ingediend worden via het e-loket van Agentschap Landbouw en Zeevisserij. Enkel de volledige en tijdig ingediende voorstellen zullen beoordeeld worden.

Een jury samengesteld uit ambtenaren van de Vlaamse overheid zal de ingediende projecten beoordelen.

Meer informatie 

Agroecology 1st Co-funded call – oproep biologische landbouw

De deadline was 26 april 2024, indienen van pre-projectvoorstellen voor deze oproep is niet meer mogelijk.

Het Agentschap Landbouw en Zeevisserij van de Vlaamse overheid voorziet een totaalbedrag van 300.000 euro voor deelname aan de ‘Agroecology 1st Co-funded call’, onder de coördinatie van het ‘Agroecology partnership’. De subsidies vanuit het Agentschap Landbouw en Zeevisserij zijn gericht op de biologische landbouw. 

Het Agentschap Landbouw en Zeevisserij subsidieert binnen deze ‘AGROECOLOGY 1st Co-funded call’ uitsluitend onderzoek dat zich situeert in de biologische landbouw, inspelend op noden van de Vlaamse bio land- en tuinbouwers. Het onderzoek moet voldoen aan de wettelijke voorwaarden zoals opgelegd door de wetgeving inzake biologische productie in Vlaanderen. 

Thema's

De thema beschrijving is opgenomen in de tekst ter aankondigin van de Agroecology call (zie link onderaan). Binnen deze call dienen de Vlaamse subsidies van het agentschap uitsluitend voor thema 1 “Versterking van de agro-ecologie op het niveau van de landbouwbedrijven” gesubsidieerd door het Agentschap Landbouw en Zeevisserij. Thema 2 “Implementatie agro-ecologie op landschapsniveau” komt niet in aanmerking voor subsidie.

Relevante subthema’s voor thema 1 zijn:

  • bodem- en waterbeheer ter verbetering van de bodemgezondheid
  • gewasdiversificatie
  • goede landbouwpraktijken die de veerkracht vergroten en de afhankelijkheid van externe inputs verlagen
  • betere synergie tussen dierlijke en plantaardige productie in functie van het sluiten van nutriëntenkringlopen;
  • bevorderen van natuurlijke regulering van plagen en ziekten 
  • verbetering van ecosysteemdiensten, biodiversiteit en gunstige biologische interacties.

Minstens drie van bovenstaande subthema’s moeten aan bod komen.

Voor wie?

Vlaamse onderzoeksinstellingen en Vlaamse onderwijsinstellingen (universiteiten en hogescholen) kunnen financiering aanvragen. Deelname van de praktijkcentra tot het onderzoeksconsortium wordt aanbevolen (mits voorwaarden). Andere organisaties (non-profitorganisaties en privé bedrijven, waaronder landbouwers) kunnen als Vlaamse partners betrokken worden bij de uitvoering van het project. Het onderzoek moet blijk geven van een multidisciplinaire aanpak. Projecten kunnen zowel praktijktoepassingen als meer fundamentele onderzoeksaspecten omvatten, op voorwaarde dat ze inspelen op praktijkuitdagingen en de praktijkkennis integreren. Het is de bedoeling dat de projecten samen met de biosector worden uitgeschreven en uitgevoerd.

Het Agentschap Landbouw en Zeevisserij heeft een budget van 300.000 euro voorzien voor deze oproep agroecologie. De maximale financiering per project is 187.500 euro. De project procedure verloopt in twee fases. Een pre-projectvoorstel dient uiterlijk 26 april te worden ingediend. Indien geselecteerd, dient het volledige projectvoorstel uiterlijk op 19 september 2024 te worden ingediend. 

Projecten indienen

Projecten starten ten vroegste april – mei 2025 en ronden ten laatste af eind 2028. De minimale projectduur is twee jaar, de maximale duur drie jaar.  

De ‘Agroecology 1st co-funded call’ richtlijnen gelden alsook de bijkomende Vlaamse richtlijnen, deze raadpleegt u via onderstaande links. 

Het invulformulier voor pre-voorstellen kan men vinden via https://agroecology.ptj.de/

Meer informatie

Delen: