Kennisgeving

Op deze pagina:

Bedrijven die willen starten met een nieuwe bio-activiteit moeten vanaf 2022 een kennisgeving indienen bij het Agentschap Landbouw en Zeevisserij

Ondernemingen die producten willen produceren, verwerken, invoeren of in de handel brengen met verwijzing naar de biologische productiemethode moeten zich daarvoor laten controleren en certificeren door een erkend controleorgaan. In Vlaanderen zijn er drie erkende controleorganen.

Alvorens effectief van start te kunnen gaan met een bio-activiteit moet een onderneming ook een kennisgeving indienen bij de bevoegde overheid. Voor ondernemingen met maatschappelijke zetel in Vlaanderen is het Agentschap Landbouw en Zeevisserij de bevoegde autoriteit. Deze verplichting is nieuw vanaf 1 januari 2022.

Door een kennisgeving in te dienen meld u uw onderneming officieel aan om een nieuwe bio-activiteit te starten. Pas wanneer dat gebeurd is, kan het controleorgaan (na de nodige controles) een certificaat uitreiken voor de betrokken bio-activiteit.

Hoe worden bio-activiteiten ingedeeld?

De activiteiten worden ingedeeld in 6 groepen:

 • Productie: alle landbouwactiviteiten; omvat zowel plantaardige als dierlijke productie. 
 • Bereiding: deze activiteit omvat zowel verwerking, andere vormen van verduurzaming (slachten, uitsnijden, invriezen, versnijden, ontdooien, afbakken,…) als herverpakken en heretiketteren.
 • Distributie/in de handel brengen: deze activiteit omvat zowel verkoop van producten aan andere ondernemingen (B2B) als verkoop aan de eindconsument (B2C).
 • Opslag: de activiteit opslag is van toepassing op bedrijven die goederen opslaan die ze niet zelf geteeld, bereid of verwerkt hebben.
 • Import: het importeren van biologische goederen vanuit landen buiten de Europese Unie.
 • Export: het exporteren van biologische goederen naar landen buiten de Europese Unie.

In welke gevallen moet een kennisgeving ingediend worden?

Een kennisgeving bio moet ingediend worden:

 • wanneer een onderneming voor de eerste keer wil starten met bio;
 • wanneer een onderneming wil starten met bijkomende activiteiten in bio; 
 • wanneer een onderneming overstapt naar een ander controleorgaan;
 • wanneer er een overname, btw-wijziging of verandering van ondernemingsnummer plaatsvindt.

Voor onderstaande wijzigingen moet u geen nieuwe ‘kennisgeving bio’ indienen.  U moet wel uw controleorgaan op de hoogte brengen bij: 

 • de omschakeling van extra percelen (geef deze percelen wel aan in uw verzamelaanvraag) of bij extra dieren/diersoorten/rassen; 
 • nieuwe productcategorieën;
 • nieuwe vestigingen;
 • nieuwe onderaannemers.

Wat moet ik eerst doen en welke info moet ik bij de hand hebben?

Sluit eerst een contract af met een erkend controleorgaan. Om de kennisgeving te kunnen indienen moet u het ondertekende contract bij de hand hebben.

Zorg eveneens dat u de correcte erkenning, toelating of registratie bij het FAVV in orde heeft gebracht.

Wie kan voor mijn onderneming een kennisgeving indienen?

Enkel personen die in de Kruispuntbank van ondernemingen (KBO) geregistreerd zijn als functiehouder van de onderneming kunnen in beginsel optreden voor die onderneming bij het Agentschap Landbouw en Zeevisserij.

Indien gewenst, kunnen de functiehouders ook werknemers of lokale beheerders toevoegen zodat deze personen ook kunnen optreden voor de onderneming. Dit doet u in het e-loket van het Agentschap Landbouw en Zeevisserij via de tegel ‘Klantgegevens en volmachten’. Zie Hoe wijzig ik de werknemers van mijn onderneming?

Hoe dien ik een kennisgeving in?

Een kennisgeving kan enkel digitaal ingediend worden via het e-loket van het Agentschap Landbouw en Zeevisserij: www.landbouwvlaanderen.be.

Op het e-loket moet u zich aanmelden met uw elektronische identiteitskaart (e-ID) en kaartlezer of itsme. Meer informatie over aanmelden op het e-loket en het invullen van de kennisgeving vindt u op 'Hoe meld ik aan op het e-loket?'. 

Stap 1: Als u zich heeft aangemeld op het e-loket krijgt u een startscherm met verschillende tegels te zien. Kijk na of de tegel ‘Kennisgeving bio’ voor u beschikbaar is.

Startscherm met tegels

Indien ja, ga naar stap 2.

Indien u de tegel ‘Kennisgeving bio’ niet ziet staan is uw onderneming bij het Agentschap Landbouw en Zeevisserij nog niet gekend in het kader van de biologische productiemethode. U moet eerst uw onderneming aanmelden. Klik hiervoor op de tegel ‘Registreer uw onderneming’. 

Kies na het ingeven van uw ondernemingsnummer voor ‘Kennisgeving bio’/doelgroep ‘Bedrijven actief in de biosector’.

Voor meer informatie hierover ga naar 'Registreer uw onderneming'.

Stap 2: klik op de tegel ‘Kennisgeving bio’

Tegel kennisgeving

U krijgt nu een overzicht te zien van uw kennisgevingsdossiers en huidige bio-activiteiten.

Enkel kennisgevingsdossiers, ingediend bij het Agentschap Landbouw en Zeevisserij via het e-loket sinds 1 januari 2022 worden weergegeven.

Activiteiten die reeds voor 1 januari 2022 gecertificeerd zijn of waren worden weergegeven in de tweede tabel.

overzicht kennisgevingsdossiers en huidige bio-activiteiten

Stap 3: Klik op de knop “Nieuwe kennisgeving” om te starten met het invullen van een kennisgeving bio

Er verschijnt een detailpagina met bovenaan de identificatiegegevens van het bedrijf en daaronder verscheidene vragen.

 1. Controleorgaan

Controleorgaan

Duid aan bij welk controleorgaan u een contract heeft afgesloten. Laad een digitale kopij van het contract op. Door op het plus-teken te klikken opent de verkenner zodat u het document kunt selecteren vanop uw computer. U kan allerlei bestandstypes opladen: pdf, jpg, png,….

! LET OP:

 • U kan op elk moment slechts bij één controleorgaan een contract afsluiten.
 • Indien u nog geen contract heeft afgesloten, neem dan contact op met uw controleorgaan alvorens verder te gaan met de kennisgeving.
 • Staat u onder controle bij een controleorgaan maar heeft u zelf geen kopij meer van het contract, neem dan contact op met uw controleorgaan zodat zij u een kopij kunnen bezorgen.
 1. Activiteiten

vink nieuwe bio-activiteiten aan

Kruis alle nieuwe bio-activiteiten aan die u wenst te starten. U kan meerdere bio-activiteiten tegelijk aanvinken. De definities van deze activiteiten vindt u op de pagina 'Kennisgeving'.

! LET OP:

 • bio- activiteiten die u reeds langere tijd uitvoert, hoeft u niet opnieuw aan te kruisen. Uw reeds gekende bio-activiteiten zijn te vinden in het overzichtsscherm van de kennisgeving.

Indien u de bio-activiteit ‘distributie / in de handel brengen’ aankruist, dient u ook aan te duiden of u B2C en/of B2B verkoopt.

keuze b2c of b2b

Indien u productie (landbouw) aanduidt, moet u uw percelen en/of dieren gedurende een bepaalde tijd omschakelen alvorens u producten met verwijzing naar de biologische productiemethode in de handel mag brengen. U kan er voor kiezen de datum vanaf wanneer u begint om te schakelen nog uit te stellen. Duid dan een omschakelingsdatum in de toekomst aan via het datumveld:

 1. FAVV

De biosector draait grotendeels rond voeding en/of voeder.  Elke onderneming die actief is in de voedselketen moet voor zijn activiteiten de correcte erkenning, toelating of registratie bij het FAVV in orde gebracht hebben. Het FAVV maakt geen onderscheid tussen conventionele of bio-activiteiten.

activiteiten FAVV ok of niet

 1. Onderaanneming

Indien u beroep doet op onderaanneming, dient u ofwel uitsluitend gebruik te maken van gecertificeerde onderaannemers ofwel dient u zelf alle verantwoordelijkheid voor de activiteiten van de onderaannemer te dragen.

Duid aan of de verantwoordelijkheid voor de biologische productie bij uw onderneming blijft.

Indien de verantwoordelijkheid bij uw onderneming blijft, staat u zelf in voor alle nodige registraties, documenten en procedures en dient u er ook zelf voor te zorgen dat het controleorgaan tijdig over de planning van de bio-activiteiten van de onderaannemer beschikt. Als er onregelmatigheden worden vastgesteld zullen de sancties op uw onderneming van toepassing zijn.

Indien de verantwoordelijkheid niet bij uzelf blijft dan moet de onderaannemer een gecertificeerde onderneming zijn. U moet dan hier verklaren dat u enkel zal werken met gecertificeerde bedrijven.

! LET OP: Onderaannemers die enkel transport doen, moeten niet apart gecontroleerd worden. Deze activiteit valt altijd onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever en wordt dan ook onder uw activiteit mee gecontroleerd.

blijft verantwoordelijkheid voor biologische productie op het bedrijf

 1. Eerdere aansluiting

Kruis het juiste controleorgaan aan indien uw onderneming in het verleden reeds aangesloten geweest is bij een controleorgaan.

! LET OP: Indien u momenteel gecertificeerd bent voor een andere activiteit dan diegene waarvoor de kennisgeving wordt ingediend, mag u neen antwoorden op deze vraag.

Bij heraansluiting na stopzetting moet u het vorige controleorgaan hier wel vermelden.

eerdere aansluiting controleorgaan

 1. Extra informatie

Indien gewenst kan u in het onderste veld nog bijkomende informatie meegeven.

Extra informatie

Stap 4: Wanneer u alle vragen heeft beantwoord, klikt u op de knop “Indienen”.

Indien er nog gegevens ontbreken of het systeem nog fouten of problemen in uw kennisgeving vindt, krijgt u bovenaan blokkerende opmerkingen die u eerst moet oplossen.

Opmerkingen voor indienen

Op eender welk moment kan u het formulier opslaan. In het overzicht zal uw dossier dan verschijnen met als status ‘extern in behandeling’. U kan het steeds op een later tijdstip verder afwerken.

! LET OP: zolang u de kennisgeving niet indient, ontvangt de administratie uw dossier niet.

Wanneer de kennisgeving ingediend is, keert het scherm automatisch terug naar het overzichtscherm.

Wat gebeurt er nadat ik een kennisgeving heb ingediend? 

Van zodra u uw kennisgeving heeft ingediend ontvangt u een bevestiging.  Het Agentschap Landbouw en Zeevisserij zal uw kennisgeving zo snel mogelijk verwerken.  Indien alles volledig is, zullen de gegevens (inclusief uw datum van eerste kennisgeving) aan u en uw controleorgaan worden bezorgd. Indien er informatie ontbreekt of zaken onduidelijk zijn neemt het Agentschap Landbouw en Zeevisserij contact met u op.
Denk er aan dat u niet mag starten met uw bio-activiteit vooraleer u bericht krijgt van de administratie!

U kunt uw ingediende kennisgeving ook steeds raadplegen in het overzichtsscherm onder 2022. 
Op elk moment vindt u hier de status van uw dossier.
De verschillende statussen zijn: 

 • Extern in behandeling: u bent zelf aan het werk in uw dossier en moet het dossier nog (opnieuw) indienen.
 • Ingediend: uw dossier werd ingediend en zal zo snel mogelijk behandeld worden door het Agentschap Landbouw en Zeevisserij.
 • Intern in behandeling: uw dossier is in behandeling bij het Agentschap Landbouw en Zeevisserij.
 • Onvolledig: er ontbreken nog elementen in uw dossier. Indien wij over uw email adres beschikken zal u hier per email van op de hoogte gebracht worden. Ook uw controleorgaan wordt hiervan op de hoogte gebracht. Open het dossier om de nodige aanpassingen te doen door op de knop bewerken te drukken. Wanneer de nodige aanpassingen zijn gedaan, kan u het dossier opnieuw indienen en behandelt het Agentschap Landbouw en Zeevisserij uw dossier opnieuw.
 • Aanvaard: uw dossier was volledig en werd aanvaard. Indien wij over uw email adres beschikken zal u hier per email van op de hoogte gebracht worden Ook uw controleorgaan wordt hiervan op de hoogte gebracht. Denk er aan dat u niet mag starten met uw bio-activiteit vooraleer u dit bericht krijgt! 

Indien u een kennisgeving hebt ingediend voor de activiteit ‘productie’, zal ook uw omschakelingsdatum verschijnen in het overzichtscherm. Deze omschakelingsdatum is standaard de indieningsdatum van de kennisgeving tenzij u een omschakelingsdatum in de toekomst hebt ingevuld.

Van zodra uw kennisgeving in de status ‘aanvaard’ staat, kunnen er geen wijzigingen aan het dossier meer aangebracht worden. Indien u een nieuwe bio-activiteit wilt opstarten, zal u dus een nieuwe kennisgeving moeten indienen.
 

Wat als ik stop met één of al mijn bio-activiteiten?

Breng uw controleorgaan hiervan onmiddellijk op de hoogte.  Zij zullen het nodige doen om het Agentschap Landbouw en Zeevisserij op de hoogte te brengen.  U hoeft zelf geen melding te doen bij het Agentschap Landbouw en Zeevisserij.

Meer informatie of hulp nodig?

Indien u vragen heeft of meer informatie wenst over de kennisgeving bio kunt u zich wenden tot uw controleorgaan of een bericht sturen naar info@lv.vlaanderen.be .
 

Delen: