Wetgeving biologische productie

Het lastenboek voor de biologische productiemethode bestaat uit zowel Europese als Vlaamse wetgeving. De Europese reglementering staat omschreven in een verordening, de Vlaamse regelgeving wordt vastgelegd in een besluit van de Vlaamse Regering en ministeriële besluiten.

Onder bepaalde voorwaarden zijn er uitzonderingen waarvoor vergunningen kunnen aangevraagd worden.

Europese regelgeving

Europese regelgeving van toepassing sinds 1 januari 2022:

Basisverordening:

 • Verordening (EU) 2018/848: van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad
  Basisvoorschriften, productievoorschriften, vermoeden niet-naleving, etikettering, certificering, controles, handelsverkeer
 • Verordening  (EU) 2023/2419 van het Europees Parlement en de Raad van 18 oktober 2023 betreffende de etikettering van biologisch voeder voor gezelschapsdieren

Verordeningen die de basisverordening aanvullen:

 • Gedelegeerde verordening (EU) 2021/771 van de Commissie van 21 januari 2021 tot aanvulling van Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad met specifieke criteria en voorwaarden voor de controles van de administratie in het kader van de officiële controles op het gebied van biologische productie en de officiële controles van groepen exploitanten.
 • Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/2146 van de Commissie van 24 september 2020 tot aanvulling van Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft uitzonderlijke productievoorschriften in de biologische productie.
  Rampzalige omstandigheden: erkenning, voorwaarden, specifieke afwijkingen, monitoring en rapportage
 • Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/1189 van de Commissie van 7 mei 2021 tot aanvulling van Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de productie en het in de handel brengen van plantaardig teeltmateriaal van biologisch heterogeen materiaal van bepaalde genera of soorten.
  Plantaardig teeltmateriaal van biologisch heterogeen materiaal
 • Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/1342 van de Commissie van 27 mei 2021 tot aanvulling van Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad met voorschriften inzake de informatie die door derde landen en door controleautoriteiten en controleorganen moet worden verzonden met het oog op het toezicht op hun erkenning uit hoofde van artikel 33, leden 2 en 3, van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad voor ingevoerde biologische producten en de maatregelen die bij de uitoefening van dat toezicht moeten worden genomen.
  Toezicht op derde landen, toezicht op Controleautoriteiten en controleorganen, evaluatie erkenning derde landen, controleautoriteiten en controleorganen,  
 • Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/1698 van de Commissie van 13 juli 2021 tot aanvulling van Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad met procedurele voorschriften voor de erkenning van controleautoriteiten en controleorganen die bevoegd zijn voor de controle van exploitanten en groepen exploitanten die in derde landen biologisch gecertificeerd zijn en van biologische producten in derde landen, en met voorschriften inzake het toezicht daarop en de door die controleautoriteiten en controleorganen uit te voeren controles en andere activiteiten.
  Procedurele voorschriften voor de erkenning van controleautoriteiten en controleorganen, toezicht op de controleautoriteiten en controleorganen door de Commissie, controles van exploitanten en groepen exploitanten door de controleautoriteiten en controleorganen.
  • Gedelegeerde verordening (EU) 2023/1686 van de Commissie van 30 juni 2023 tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/1698 wat betreft bepaalde procedurele voorschriften voor de erkenning van controleautoriteiten en controleorganen die bevoegd zijn voor de controle van exploitanten en groepen exploitanten die in derde landen biologisch gecertificeerd zijn en van biologische producten in derde landen, en wat betreft bepaalde voorschriften inzake het toezicht daarop
 • Gedelegeerde verordening (EU) 2021/2304 van de Commissie van 18 oktober 2021 tot aanvulling van Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad met voorschriften voor de afgifte van voor de uitvoer bedoelde aanvullende certificaten die bevestigen dat geen antibiotica zijn gebruikt bij de biologische productie van dierlijke producten.
 • Gedelegeerde verordening (EU) 2021/2305 van de Commissie van 21 oktober 2021 tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad met regels inzake de gevallen waarin en de voorwaarden waaronder biologische producten en omschakelingsproducten zijn vrijgesteld van officiële controles aan grenscontroleposten en inzake de plaats van officiële controles voor dergelijke producten, en tot wijziging van de Gedelegeerde Verordeningen (EU) 2019/2123 en (EU) 2019/2124 van de Commissie.
 • Gedelegeerde verordening (EU) 2021/2306 van de Commissie van 21 oktober 2021 tot aanvulling van Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad met regels betreffende de officiële controles van zendingen biologische producten en omschakelingsproducten die bestemd zijn voor invoer in de Unie en betreffende het inspectiecertificaat
  • Rectificatie van Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/2306 van de Commissie van 21 oktober 2021 tot aanvulling van Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad met regels betreffende de officiële controles van zendingen biologische producten en omschakelingsproducten die bestemd zijn voor invoer in de Unie en betreffende het inspectiecertificaat
 • Gedelegeerde verordening (EU) 2022/1450 van de Commissie  van 27 juni 2022 tot aanvulling van Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het gebruik van niet-biologische eiwithoudende diervoeders voor de productie van biologisch vee als gevolg van de Russische invasie van Oekraïne

Verordeningen die de basisverordening verder uitvoeren:

 • Uitvoeringsverordening (EU) 2020/464 van de Commissie van 26 maart 2020 tot vaststelling van een aantal uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de documenten die nodig zijn voor de erkenning met terugwerkende kracht van perioden in het kader van de omschakeling, de productie van biologische producten en de door de lidstaten te verstrekken informatie.
  Omschakeling, runderen, schapen, geiten, paardachtigen, hertachtigen, varkens, pluimvee, konijnen, aquacultuurdieren, verwerkte levensmiddelen, verwerkte diervoeders, beschikbaarheid plantaardig teeltmateriaal en dieren en aquacultuurjuvenielen, 
 • Uitvoeringsverordening (EU) 2021/279 van de Commissie van 22 februari 2021 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft controles en andere maatregelen ter waarborging van de traceerbaarheid en naleving in de biologische productie en de etikettering van biologische producten.
  Procedurestappen bij vermoeden niet-naleving wegens de aanwezigheid van niet toegelaten  producten of stoffen, methodologie van een officieel onderzoek, voorwaarden gebruik van bepaalde aanduidingen: omschakelingsproduct, controleorgaan, EU/non EU landbouw, samenstelling en omvang groep exploitanten,  
 • Uitvoeringsverordening (EU) 2021/2119 van de commissie van 1 december 2021 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor bepaalde registers en verklaringen die van exploitanten en groepen exploitanten worden verlangd, en voor de technische middelen voor de afgifte van certificaten overeenkomstig Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1378 van de Commissie wat betreft de afgifte van het certificaat aan exploitanten, groepen exploitanten en exporteurs in derde landen. Registers, certificaat in electronische vorm. 
 • Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1165 van de Commissie van 15 juli 2021 betreffende de toelating van bepaalde producten en stoffen voor gebruik in de biologische productie en de opstelling van de lijsten van die producten en stoffen.
 • Verordening (EG) Nr. 889/2008 van de Commissie tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten, wat de biologische productie, de etikettering en de controle betreft.
 • Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1378 van de Commissie van 19 augustus 2021 tot vaststelling van bepaalde voorschriften betreffende het certificaat dat wordt afgegeven aan exploitanten, groepen exploitanten en exporteurs in derde landen die betrokken zijn bij de invoer van biologische producten en omschakelingsproducten in de Unie en tot vaststelling van de lijst van overeenkomstig Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad erkende controleautoriteiten en controleorganen.
  Certificaat voor exploitanten, groepen exploitanten en exporteurs in derde landen; info m.b.t. lijst van erkende controleautoriteiten en controleorganen.
 • Uitvoeringsverordening (EU) 2021/2307 van de Commissie van 21 oktober 2021 tot vaststelling van regels betreffende documenten en kennisgevingen die vereist zijn voor biologische en omschakelingsproducten die bestemd zijn voor invoer in de Unie
 • Uitvoeringsverordening (EU) 2021/2325 van de Commissie van 16 december 2021 tot vaststelling, op grond van Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad, van de lijst van derde landen en van de lijst van controleautoriteiten en controleorganen die op grond van artikel 33, leden 2 en 3, van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad zijn erkend met het oog op de invoer van biologische producten in de Unie
  • Gewijzigd bij uitvoeringsverordening (EU) 2023/2785 van de Commissie van 14 december 2023 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2021/2325 wat betreft de erkenning van bepaalde controleautoriteiten en controleorganen met het oog op de invoer van biologische producten in de Unie (europa.eu)

De hierboven weergegeven links zijn niet juridisch bindend. Deze zijn een documentatiehulpmiddel en louter informatief. Alleen de besluiten die zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (te raadplegen in EUR-Lex) zijn authentiek.

Handelsovereenkomsten inzake biologische productie

Hier vindt u de link de website van de EC inzake handelsovereenkomsten inzake biologische productie

 • Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Chili inzake de handel in biologische producten

Besluit (EU) 2017/2307  van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Chili inzake de handel in biologische producten.
Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Chili inzake de handel in biologische producten.

Expert Group for Technical advice on Organic Production (EGTOP)

De Expert Group for Technical advice on Organic Production (EGTOP) staat de Europese Commissie bij om de productieregels te verbeteren en actueel te houden.  Hun adviezen worden publiek gemaakt op de website van de Europese Commissie.

Hier vindt u de link naar de EGTOP-adviezen.

Vlaamse regelgeving

Vlaamse regelgeving van toepassing vanaf 1 januari 2022:

Vlaamse regelgeving van toepassing tot 31 december 2021: 

Delen: