Facultatieve etikettering eieren

Naast de verplichte vermelding van het houderijsysteem van leghennen (zie houderijsystemen van leghennen) kunnen er op de verpakking van eieren en op de eieren zelf andere vermeldingen worden aangebracht. Het betreft vermeldingen over de voederwijze van de kippen en bijzondere kenmerken van het houderijsysteem. Het aanbrengen van die vermeldingen gaat uit van een initiatief van een handelaar of een organisatie. De etikettering wordt daarom facultatief genoemd.

Wetgeving

  • Verordening 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten.
  • Verordening (EG) nr. 589/2008 van de Commissie van 23 juni 2008 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad, wat betreft de handelsnormen voor eieren.
Delen: