Houderijsystemen leghennen

Alle consumptie-eieren in Vlaanderen worden geproduceerd door kippen die gehuisvest worden in één van vier mogelijke houderijsystemen. Elk houderijsysteem wordt gekenmerkt door een specifieke code en moet voldoen aan een reeks voorwaarden die gelden in heel de Europese Unie. Deze code wordt aangetroffen op de eieren en op de verpakking ervan, als onderdeel van het registratienummer van het leghennenbedrijf:

  • Code 0: eieren afkomstig van biologische kippen
  • Code 1: eieren afkomstig van kippen met vrije uitloop
  • Code 2: eieren afkomstig van scharrelkippen
  • Code 3: eieren afkomstig van kippen in batterijen

Wetgeving

  • Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad

  • Verordening (EG) nr. 589/2008 van de Commissie van 23 juni 2008 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad, wat betreft de handelsnormen voor eieren

  • Voor de wetgeving over de biologische productie wordt verwezen naar het hoofdstuk "biologische productie".

Delen: