Houderijsystemen leghennen

De voorwaarden waaraan de huisvesting maar ook de etikettering van de huisvesting en de voedingswijze van leghennen moet voldoen zijn vastgelegd in de Europese wetgeving die de handelsnormen voor consumptie-eieren bepaalt.

Alle consumptie-eieren in Vlaanderen worden geproduceerd door kippen die gehuisvest worden in één van vier mogelijke houderijmethodes. Elke houderijmethode wordt gekenmerkt door een specifieke code en moet voldoen aan een reeks voorwaarden die gelden in heel de Europese Unie. Deze code wordt aangetroffen op de eieren en op de verpakking ervan, als onderdeel van het registratienummer van het leghennenbedrijf:

  • Code 0: eieren afkomstig van biologische kippen
  • Code 1: eieren afkomstig van kippen met vrije uitloop
  • Code 2: eieren afkomstig van scharrelkippen
  • Code 3: eieren afkomstig van kippen in verrijkte kooien

Naast de verplichte vermelding van de houderijmethode van leghennen kunnen er op de verpakking van eieren en op de eieren zelf andere vermeldingen worden aangebracht. Het betreft vermeldingen over de voederwijze van de kippen en bijzondere kenmerken van het houderijsysteem. Het aanbrengen van die vermeldingen gaat uit van een initiatief van een handelaar of een organisatie. Deze etikettering wordt daarom facultatief genoemd.

In Vlaanderen moeten leghennenbedrijven beschikken over een erkenning die wordt afgeleverd door het Agentschap Landbouw en Zeevisserij. Deze erkenning is nodig om de geproduceerde eieren te kunnen verhandelen met vermelding van de houderijmethode en de voedingswijze van de leghennen. Het Agentschap Landbouw en Zeevisserij houdt hierbij toezicht op de naleving van Europese wetgeving over de handelsnormen voor consumptie-eieren en controleert of de houderijmethodes en de voedingswijze voldoen aan de voorwaarden.

Daarnaast moeten ook de pakstations in Vlaanderen geregistreerd worden in het kader van het toezicht op de etikettering van de houderijmethodes en de voedingswijze op de verpakking van eieren.

Aanvraag erkenning

Een leghennenbedrijf moet, voor de start van de activiteiten, op elektronische wijze een erkenning aanvragen.

Een leghennenbedrijf moet, voor de start van de activiteiten, op elektronische wijze een erkenning aanvragen.

De aanvragen tot erkenning van een leghennenbedrijf voor een bepaalde houderijmethode of voedingswijze en de aanvragen voor de omschakeling naar een andere houderijmethode kunnen met de volgende formulieren per mail aan de dienst bezorgd worden:

 

De aanvragen tot registratie kunnen met het volgende formulier rechtstreeks per mail aan de dienst bezorgd worden: 

 

Wijziging gegevens of stopzetting activiteit

Als de gegevens die in het aanvraagformulier vermeld staan wijzigen, moeten de leghennenbedrijven en de pakstations dit onmiddellijk meedelen aan het Agentschap Landbouw en Zeevisserij. Ook de stopzetting van het bedrijf moet op die manier gemeld worden.

De wijziging van gegevens of de stopzetting van de activiteiten kan per mail aan de dienst meegedeeld worden.

Wetgeving

  • Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad
  • Verordening (EG) nr. 589/2008 van de Commissie van 23 juni 2008 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad, wat betreft de handelsnormen voor eieren
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 6 mei 2022 over de handelsnormen voor consumptie-eieren en tot invoering van een erkenningsplicht voor leghennenbedrijven en een registratieplicht voor pakstations
     
  • Voor de wetgeving over de biologische productie wordt verwezen naar het hoofdstuk "biologische productie".
Delen: