Facultatieve etikettering pluimveevlees

In het kader van de Europese wetgeving kunnen facultatieve vermeldingen op pluimveevlees worden aangebracht. Het gaat om vermeldingen met betrekking tot het dier zelf, de voederwijze of het houderijsysteem.

Deze etikettering is van toepassing op vlees van de volgende pluimveesoorten: hanen, kippen, kalkoenen, eenden, ganzen en parelhoenders.

Het gaat om volgende vermeldingen:

  • "gevoederd met …%...";
  • "Scharrel… binnengehouden";
  • "Scharrel… met uitloop";
  • "Boerenscharrel… met uitloop" / "Hoeve…met uitloop";
  • "Boerenscharrel…met vrije uitloop" / "Hoeve… met vrije uitloop";

waarbij achter elk van deze vermeldingen een hele reeks voorwaarden schuilgaat. De Vlaamse overheid erkent en controleert de slachterijen die bovengenoemde vermeldingen wensen te etiketteren en controleert de bedrijven waar dit pluimveevlees geproduceerd wordt en de producenten waar het voeder voor dit pluimvee geproduceerd wordt.

Wetgeving

  • Verordening (EG) nr. 543/2008 van de Commissie van 16 juni 2008 houdende uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad wat betreft de handelsnormen voor vlees van pluimvee (PB L 157van 17.6.2008, blz. 46–87)
  • Verordening 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten
  • Koninklijk besluit van 28 november 1991 betreffende de handelsnormen voor vlees van pluimvee

Erkende organisatie

Geregistreerde slachterijen

BELKI NV
Wijngaardveld 50
9300 Aalst
Tel. 053 77 13 36 - Fax 053 78 60 85

Delen: