Perceelsaangifte

Brochure verzamelaanvraag (algemeen en perceelsaangifte) (versie 24.02.2020) 

Perceelsaangifte in de verzamelaanvraag 2020

Voor de perceelsaangifte in de verzamelaanvraag moet u rekening houden met volgende zaken:

Het is goed om weten dat veel voor u automatisch berekend wordt op het e-loket, zoals de oppervlaktes van percelen, de oppverlaktes subsidiabel bouwland, enz. In de betreffende fiches kunt nagaan hoe deze berekeningen gebeuren. 

Oppervlakte

Het is belangrijk dat de correcte oppervlakte wordt meegedeeld voor elk perceel dat u in gebruik hebt tijdens de campagne 2019.

Alle informatie over de referentieoppervlakte, de aangegeven (gewas) oppervlakte en de intekening van percelen in uw elektronische verzamelaanvraag, vindt u in de fiche:

Subsidiabiliteit van percelen

Wanneer steun wordt aangevraagd, is dit enkel mogelijk op subsidiabele gronden en voor subsidiabele teelten. Welke gronden in aanmerking komen voor aangifte, wat gebeurt er indien er werken in het kader van nutsvoorzieningen worden uitgevoerd, of wanneer er tijdelijke niet-landbouwactiviteiten zoals kampen van jeugdbewegingen doorgaan op uw percelen en welke teelten subsidiabel zijn kunt u vinden in volgende fiches:

Alle subsidiabele gronden komen ook in aanmerking voor de uitbetaling van de vergroeningspremie. Voor de gewasdiversificatie en het aanleggen van ecologisch aandachtsgebied moet dit enkel gebeuren op het areaal subsidiabel bouwland. De landbouwer moet dus kunnen nagaan welke oppervlakte als subsidiabel bouwland wordt beschouwd. In volgende fiche kunt u via een stroomschema de berekening van het areaal bouwland bepalen:

Teelt en teeltcodes

De teelt

Elk perceel in de verzamelaanvraag moet een hoofdteelt hebben en kan eventueel ook een voor- of nateelt of tweede nateelt hebben. Het perceel kan bestaan uit een combinatieteelt en een teelt in onderzaai. Groentetelers moeten aandacht hebben voor de teelt aangezien hier ook het bemestingsadvies voor groenten uit voortvloeit.

De hoofdteelt van een perceel is de teelt die op 31 mei 2019 op het perceel aanwezig is uitgezonderd als er op deze datum geen teelt of een grasachtige voorteelt aanwezig is, dan is het de eerstvolgende teelt die in de campagne 2019 op het perceel wordt ingezaaid. Wordt geen teelt op het perceel ingezaaid dan gebruikt u een teeltcode voor braakliggend land (‘81’, ‘82’ of ‘89’).

Alle informatie vindt u in de fiche:

De teeltcodes

Alle teelten hebben ook een teeltcode waarmee u de teelt op een perceel kunt opgeven en die ook bepalen in welke gewasgroep de teelt in rekening wordt gebracht voor de gewasdiversificatie onder de vergroening.

Alle nieuwe teeltcodes, wijzigingen en opmerkingen over de teeltcodes vindt u in de fiche:

Voor de teeltgroep ‘sierplanten’ en ‘zaad- en plantgoed’ zijn dit jaar de teeltcodes herzien. Volgende fiche legt uit welke teeltcodes voor welke planten gebruikt kunnen worden:

Op de webpagina ‘Tabellen’ vindt u volgende tabellen:

 • Tabel met de teeltcodes 2020

 • Tabel met de teeltcodes volgens de gewasgroepen voor gewasdiversificatie

 • Tabel teeltcodes met aanduiding bouwland

Teelt van hennep

Voor het aangeven van de teelt  hennep moet u aan specifieke voorwaarden voldoen:

 • Een teeltmelding indienen
 • Wachten op de teelttoestemming
 • Na de inzaai certificaten indienen
 • Melden wanneer de hennep in bloei staat

Meer informatie vindt u:

Hoofdbestemming en andere perceelsbestemmingen

De hoofdbestemming in de verzamelaanvraag 2020

Voor elk perceel aangegeven in de verzamelaanvraag moet een hoofdbestemming worden opgegeven. Standaard wordt bij het invullen van een subsidiabele teelt de bestemming ‘A’ vooringevuld. De hoofdbestemming ‘A’ staat voor een subsidiabel landbouwareaal met een subsidiabele teelt in gebruik op 30 april 2020.

In bepaalde gevallen blijft het invullen van de bestemming ‘G’ (bemesting) en ‘I’ (niet-subsidiabel) ook mogelijk.

Meer informatie vindt u in de fiche:

De combinatiemogelijkheiden tussen hoofdbestemming (A, G en I) en de verschillende teeltcodes vindt u terug op de webpagina ‘Tabellen’ in de tabel:

 • Teeltcodes 2020

De andere perceelsbestemmingen in de verzamelaanvraag 2019

Perceelsbestemmingen geven naast de hoofdbestemming extra informatie over een perceel.

Zo zijn perceelsbestemmingen van belang voor het invullen van aspecten rond de mestwetgeving, vergroening, subsidiabiliteit, randvoorwaarden maar ook steunaanvragen agromilieuverbintenissen en hectaresteun biologische productiemethode (beschutte teelt) kunnen kenbaar worden gemaakt.

Het niet correct invullen van de juiste perceelsbestemming kan gevolgen hebben voor:

 • De nitraatresidubepaling in het kader van het Mestdecreet in het najaar van 220
 • De bemestingsnormen
 • De uitbetaling van de steun
 • De erosiemaatregelen in het kader van de randvoorwaarden.

De perceelsbestemmingen zijn op te delen in verschillende groepen:

 • Perceelsbestemmingen voor agromilieuverbintenissen, beheerovereenkomsten en plattelandsmaatregelen
 • Perceelsbestemming voor steunmaatregel in kader van Gemeenschappelijke marktordening Groenten en Fruit- groenbedekking GNT
 • Gespecialiseerde productiemethode
 • Irrigatiemethode op het perceel

Een overzicht van alle afkortingen die worden gebruikt voor de andere perceelsbestemmingen kunt u vinden in de tabel ‘Gebruikte codes in de verzamelaanvraag’ op de webpagina ‘Tabellen’.

Gespecialiseerde productiemethode

Voor sommige specifieke praktijken, teelttechnieken en teeltomstandigheden moet er bijkomende informatie worden gegeven voor het perceel. Deze info kunt u in uw elektronische aanvraag in een apart veld opgeven.

Het opgeven van een gespecialiseerde productiemethode kan er voor zorgen dat u steun kunt krijgen of ervoor zorgen dat het perceel niet meer subsidiabel is en dus niet meer voor steun of gewasdiversificatie in aanmerking komt.

Alle informatie over deze productiemethode vindt u in de fiche:

Overname van percelen

Enkel percelen die op 1/1/2020 in gebruik zijn en die vorige campagne, op 1/1/2019, niet in gebruik waren door dezelfde landbouwer, moeten voorzien worden van een overnamecode. Voor alle andere percelen die overgenomen worden in de loop van de campagne na 1/1/2020, moet een overnamedatum ingevuld worden door de landbouwer die het perceel in gebruik neemt. Dit is nodig in het kader van bemesting, agromilieumaatregelen, aanhoudingsperiodes voor vergroening,…

Alle informatie over de overnamecodes vindt u terug in de fiche:

Paspoortplichtige planten

In het kader van de Europese verordening over Plantengezondheid (Verordening (EU) 2016/2031), moeten professionele operatoren die gemachtigd zijn om plantenpaspoorten af te geven, geregistreerd en erkend zijn door de bevoegde autoriteiten. Plantenpaspoorten moeten afgeleverd worden voor families, geslachten of soorten van planten en plantaardige producten waarvoor quarantaineorganismen, ZP-quarantaineorganismen en EU gereguleerd niet-quarantaineorganismen (RNQP) zijn vastgesteld.

Hiervoor moet voor sommige teelten, bijkomend de soort of het geslacht aangegeven worden in een nieuw daartoe voorzien scherm.

Meer informatie vindt u in volgende fiche:

U vindt de soortenlijst van paspoortplichtige planten in de volgende tabel:

Zaaizaadvermeerdering ‘ZAA’

In 2019 zijn er aparte teeltcodes aangemaakt voor het aangeven van vermeerderingsmateriaal. De landbouwer-vermeerderaar die aan zaaizaadvermeerdering doet, moet dus kiezen voor een specifieke teeltcode voor een aantal gegroepeerde teelten. In 2019 wordt de bijkomende bestemming ‘ZAA’ niet meer gebruikt voor zaaizaadvermeerdering. Meer informatie vindt u in de fiche:

Alle informatie over Zaaizaadvermeerdering, gecertificeerd zaaizaad, loontriage,.. vindt u op  de webpagina ‘Zaaizaden’.

Actie groenbedekking ‘GNT’ in het kader van GMO

Erkende producentenorganisaties kunnen in het kader van de Gemeenschappelijke Marktordening (GMO) voor groenten en fruit in bepaalde omstandigheden steun toekennen aan een groenbedekker. Om deze steun te kunnen aanvragen en als u ook aan alle voorwaarden voldoet, moet de bijkomende bestemming ‘GNT’ op het perceel worden ingevuld.

Alle informatie omtrent deze steun kunt u vinden in de fiche:

Meer informatie

Indien u meer informatie wenst omtrent de verzamelaanvraag kunt u terecht bij uw buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij, bij ANB en VLM.

Alle contactgegevens vindt u terug in de tabel ‘Contactadressen Departement Landbouw en Visserij en andere beheerdiensten’ op de webpagina ‘Tabellen’.