Perceelsaangifte

Brochure verzamelaanvraag (algemeen en perceelsaangifte) (versie 02.02.2017)

Perceelsaangifte in de verzamelaanvraag 2017

Voor de perceelsaangifte in de verzamelaanvraag moet u rekening houden met volgende zaken:

Oppervlakte

Het is belangrijk dat de correcte oppervlakte wordt meegedeeld voor elk perceel dat u in gebruik hebt tijdens de campagne 2017.

Alle informatie over de referentieoppervlakte, de aangegeven (gewas) oppervlakte en de intekening van percelen in uw elektronische verzamelaanvraag, vindt u in de fiche:

Subsidiabiliteit van percelen

Wanneer steun wordt aangevraagd, is dit enkel mogelijk op subsidiabele gronden en voor subsidiabele teelten. Welke gronden in aanmerking komen voor aangifte, wat gebeurt er indien er werken in het kader van  nutsvoorzieningen worden uitgevoerd op uw percelen en welke teelten subsidiabel zijn kan u vinden in volgende fiches:

Alle subsidiabele gronden komen ook in aanmerking voor de uitbetaling van de vergroeningspremie. Voor de gewasdiversificatie en het aanleggen van ecologisch aandachtsgebied moet dit echter slechts gebeuren op het areaal subsidiabel bouwland. De landbouwer moet dus kunnen nagaan welke oppervlakte als subsidiabel bouwland wordt beschouwd. In volgende fiche kan u via een stroomschema de berekening van het areaal bouwland bepalen:

Teelt en teeltcodes

De teelt

Elk perceel in de verzamelaanvraag moet een hoofdteelt hebben en kan eventueel ook een voor- of nateelt of tweede nateelt hebben. Het perceel kan bestaan uit een combinatieteelt en een teelt in onderzaai hebben. Groentetelers moeten aandacht hebben voor de teelt aangezien hier ook het bemestingsadvies voor groenten uit voortvloeit.

De hoofdteelt van een perceel is de teelt die op 31 mei 2017 op het perceel aanwezig is uitgezonderd als er op deze datum geen teelt of een grasachtige voorteelt aanwezig is, dan is het de eerstvolgende teelt die in de campagne 2017 op het perceel wordt ingezaaid. Wordt geen teelt op het perceel ingezaaid dan gebruikt u een teeltcode voor braakliggend land (‘81’, ‘82’ of ‘89’).

Alle informatie vindt u in de fiche:

De teeltcodes

Alle teelten hebben ook een teeltcode waarmee u de teelt op een perceel kan opgeven en die ook bepalen in welke gewasgroep de teelt in rekening wordt gebracht voor de gewasdiversificatie. Onder de vergroening

Alle nieuwe teeltcodes, wijzigingen en opmerkingen over de teeltcodes vindt u in de fiche:

Op de webpagina ‘Tabellen’ vindt u volgende tabellen:

 • Tabel met de teeltcodes 2017

 • Tabel met de teeltcodes volgens de gewasgroepen voor gewasdiversificatie

 • Tabel teeltcodes met aanduiding bouwland

Vezelhennep

Het aangeven van de teelt voor hennep voor energiewinning en industriële doeleinden heeft tot gevolg dat u daarvoor aan specifieke voorwaarden moet voldoen, een teeltmelding moet indienen en wachten op de teelttoestemming. Na de inzaai moeten de certificaten worden ingediend en een bloeimelding worden gedaan.

Meer informatie vindt u in de fiche:

Hoofdbestemming en andere perceelsbestemmingen

De hoofdbestemming in de verzamelaanvraag 2017

Voor elk perceel aangegeven in de verzamelaanvraag moet een hoofdbestemming worden opgegeven. Standaard wordt bij het invullen van een subsidiabele teelt de bestemming ‘A’ vooringevuld. De hoofdbestemming ‘A’ staat voor een subsidiabel landbouwareaal met een subsidiabele teelt in gebruik op 21 april 2017.

In bepaalde gevallen blijft het invullen van de bestemming ‘G’ (bemesting) en ‘I’ (niet-subsidiabel) ook mogelijk.

Meer informatie vindt u in de fiche:

De combinatiemogelijkheiden tussen hoofdbestemming (A, G en I) en de verschillende teeltcodes is terug te vinden op de webpagina ‘Tabellen’ in de tabel:

 • Teeltcodes 2017

De andere perceelsbestemmingen in de verzamelaanvraag 2017

Perceelsbestemmingen geven naast de hoofdbestemming extra informatie over een perceel.

Perceelsbestemmingen zijn van belang voor het invullen van aspecten rond de mestwetgeving, vergroening, subsidiabiliteit, randvoorwaarden maar ook steunaanvragen agromilieuverbintenissen, milieuvriendelijke sierteelt, hectaresteun biologische productiemethode (beschutte teelt) kunnen kenbaar worden gemaakt.

Het niet correct invullen van de juiste perceelsbestemming kan gevolgen hebben voor:

 • De nitraatresidubepaling in het kader van het Mestdecreet in het najaar van 2017
 • De bemestingsnormen
 • De uitbetaling van de steun
 • De erosiemaatregelen in het kader van de randvoorwaarden.

De perceelsbestemmingen zijn op te delen in verschillende groepen:

 • Perceelsbestemmingen voor agromilieuverbintenissen, beheerovereenkomsten en plattelandsmaatregelen
 • Perceelsbestemming voor steunmaatregel in kader van Gemeenschappelijke marktordening Groenten en Fruit- groenbedekking GNT
 • Gespecialiseerde productiemethode
 • Irrigatiemethode op het perceel

Een overzicht van alle afkortingen die worden gebruikt voor de andere perceelsbestemmingen kan u vinden in de tabel ‘Gebruikte codes in de verzamelaanvraag’ op de webpagina ‘Tabellen

Gespecialiseerde productiemethode

Voor sommige specifieke praktijken, teelttechnieken en teeltomstandigheden moet er bijkomende informatie worden gegeven voor het perceel. Deze info kan u in uw elektronische aanvraag in een apart veld opgeven.

Het opgeven van een gespecialiseerde productiemethode kan er voor zorgen dat u steun kunt krijgen of ervoor zorgen dat het perceel niet meer subsidiabel is en dus niet meer voor steun of gewasdiversificatie in aanmerking komt.

Alle informatie over deze productiemethode vindt u in de fiche:

Overname van percelen

Elk perceel dat wordt overgenomen voor of tijdens de campagne 2017 moet voorzien worden van de overnamedatum en een overnamecode. Dit is nodig in het kader van bemesting, agromilieumaatregelen, aanhoudingsperiodes voor vergroening,…

Alle informatie over de overnamecodes vindt u terug in de fiche:

Zaaizaadvermeerdering ‘ZAA’

Landbouwers die aan zaaizaadvermeerdering doen moeten hiervoor in 2017 geen aparte bijlage invullen. U geeft met de bijkomende bestemming ‘ZAA’ aan dat u het perceel hiervoor gebruikt.

Meer informatie vindt u in de fiche:

Alle informatie over Zaaizaadvermeerdering, gecertificeerd zaaizaad, loontriage,.. vindt u op  de webpagina ‘Zaaizaden’.

Actie groenbedekking ‘GNT’ ikv GMO

Erkende producentenorganisaties kunnen in het kader van de Gemeenschappelijke Marktordening (GMO) voor groenten en fruit in bepaalde omstandigheden steun toekennen aan een groenbedekker. Om deze steun te kunnen aanvragen en als u ook aan alle voorwaarden voldoet moet de bijkomende bestemming ‘GNT’ op het percelen worden ingevuld.

Alle informatie omtrent deze steun kan u vinden in de fiche:

Meer informatie

Indien u meer informatie wenst omtrent de verzamelaanvraag kan u zich wenden tot uw buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij, bij ANB en VLM.

Alle contactgegevens vindt u terug in de tabel  ‘Contactadressen Departement Landbouw en Visserij en andere beheerdiensten’ op de webpagina ‘Tabellen’.