Facultatieve etikettering eieren

Naast de verplichte vermelding van het houderijsysteem van leghennen (zie houderijsystemen van leghennen) kunnen er op de verpakking van eieren en op de eieren zelf andere vermeldingen worden aangebracht. Het betreft vermeldingen over de voederwijze van de kippen en bijzondere kenmerken van het houderijsysteem. Het aanbrengen van die vermeldingen gaat uit van een initiatief van een handelaar of een organisatie. De etikettering wordt daarom facultatief genoemd.

Wetgeving

  • Koninklijk besluit van 10 november 2009 betreffende bepaalde handelsnormen voor eieren
  • Verordening 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten (”integrale-GMO-verordening”)
  • Verordening (EG) nr. 589/2008 van de Commissie van 23 juni 2008 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad, wat betreft de handelsnormen voor eieren

website (nieuw venster): http://jure.juridat.just.fgov.be/?lang=nl

Contact

Hieronder vindt u de naam en de coördinaten van de ambtenaar van het Departement Landbouw en Visserij belast met het dossier in kwestie. U kunt bij deze persoon terecht voor alle vragen betreffende wetgeving en de controle erop.

Koningin Astridlaan 50, bus 6 - 3500 Hasselt
Tel. 011 74 26 83 - Fax 011 74 26 99
Hanne Geenen
hanne.geenen@lv.vlaanderen.be