Facultatieve etikettering pluimveevlees

In het kader van de Europese wetgeving kunnen facultatieve vermeldingen op pluimveevlees worden aangebracht. Het gaat om vermeldingen met betrekking tot het dier zelf, de voederwijze of het houderijsysteem.

Deze etikettering is van toepassing op vlees van de volgende pluimveesoorten: hanen, kippen, kalkoenen, eenden, ganzen en parelhoenders.

Het gaat om volgende vermeldingen:

  • "gevoederd met …%...";
  • "Scharrel… binnengehouden";
  • "Scharrel… met uitloop";
  • "Boerenscharrel… met uitloop" / "Hoeve…met uitloop";
  • "Boerenscharrel…met vrije uitloop" / "Hoeve… met vrije uitloop";

waarbij achter elk van deze vermeldingen een hele reeks voorwaarden schuilgaat. De Vlaamse overheid erkent en controleert de slachterijen die bovengenoemde vermeldingen wensen te etiketteren en controleert de bedrijven waar dit pluimveevlees geproduceerd wordt en de producenten waar het voeder voor dit pluimvee geproduceerd wordt.

Wetgeving

  • Verordening (EG) nr. 543/2008 van de Commissie van 16 juni 2008 houdende uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad wat betreft de handelsnormen voor vlees van pluimvee (PB L 157van 17.6.2008, blz. 46–87)
  • Koninklijk besluit van 28 november 1991 betreffende de handelsnormen voor vlees van pluimvee gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 10 april 1996, 24 april 1996, 16 maart 1998 en 27 juni 1996

website (nieuw venster): http://jure.juridat.just.fgov.be/?lang=nl

Erkende organisatie met goedgekeurd lastenboek

BELKI NV
Wijngaardveld 50
9300 Aalst
Tel. 053 77 13 36 - Fax 053 78 60 85

Contact

Hieronder vindt u de naam en de coördinaten van de ambtenaar van departement Landbouw en Visserij belast met het dossier in kwestie. U kunt bij deze persoon terecht voor alle vragen betreffende wetgeving en de controle erop.

Koningin Astridlaan 50, bus 6 - 3500 Hasselt
Tel. 011 74 26 83 - Fax 011 74 26 99
Hanne Geenen, ingenieur
hanne.geenen@lv.vlaanderen.be