Houderijsystemen leghennen

Alle consumptie-eieren in Vlaanderen worden geproduceerd door kippen die gehuisvest worden in één van vier mogelijke houderijsystemen. Elk houderijsysteem wordt gekenmerkt door een specifieke code en moet voldoen aan een reeks voorwaarden die gelden in heel de Europese Unie. Deze code wordt aangetroffen op de eieren en op de verpakking ervan, als onderdeel van het registratienummer van het leghennenbedrijf:

  • Code 0: eieren afkomstig van biologische kippen
  • Code 1: eieren afkomstig van kippen met vrije uitloop
  • Code 2: eieren afkomstig van scharrelkippen
  • Code 3: eieren afkomstig van kippen in batterijen

Wetgeving

  • Koninklijk besluit van 10 november 2009 betreffende bepaalde handelsnormen voor eieren

  • Verordening 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten (”integrale-GMO-verordening”)

  • Verordening (EG) nr. 589/2008 van de Commissie van 23 juni 2008 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad, wat betreft de handelsnormen voor eieren

  • Voor de wetgeving over de biologische productie wordt verwezen naar het hoofdstuk "biologische productie".

website (nieuw venster): http://jure.juridat.just.fgov.be/?lang=nl
website (nieuw venster): http://eur-lex.europa.eu/homepage.html

Contact

Hieronder vindt u de naam en de coördinaten van de ambtenaar van het departement Landbouw en Visserij belast met het dossier in kwestie. U kunt bij deze persoon terecht voor alle vragen betreffende wetgeving en de controle erop.

Koningin Astridlaan 50, bus 6 - 3500 Hasselt
Tel. 011 74 26 83 - Fax 011 74 26 99
Hanne Geenen, ingenieur
hanne.geenen@lv.vlaanderen.be