Oproep 2021

Het Departement Landbouw en Visserij doet een oproep voor het indienen van projectvoorstellen van operationele groepen.

Land- en tuinbouwers, adviseurs, onderzoekers, ondernemers en/of andere actoren kunnen via deze maatregel een innovatief idee realiseren. Ze werken in een operationele groep samen aan een innovatieve, op het bedrijf toepasbare, oplossing voor een concreet vraagstuk of een opportuniteit. Zo ontwikkelen zij nieuwe praktijken, technologieën, processen en producten. De opgebouwde kennis wordt nadien breed verspreid.

Projectvoorstellen kunnen ingediend worden in drie thema’s:

  • Duurzame verdienmodellen: operationele groepen gaan aan de slag voor het ontwikkelen van innovatieve duurzame verdienmodellen, rekening houdend met de uitdagingen en opportuniteiten in de sector.
  • Welbevinden van de landbouwers: projecten focussen op sociale innovaties die het welbevinden van de landbouwers en hun families verbeteren.
  • Vrij thema: onderwerp naar keuze. 

De projectvoorstellen worden beoordeeld op samenstelling van de operationele groep, doelstelling en output, kwaliteit van het werkplan, manier van verspreiding van de resultaten en complementariteit met bestaande initiatieven. 

Operationele groepen kunnen tot en met 30 april 2021 bij het Departement Landbouw en Visserij een projectvoorstel rond Europese Innovatiepartnerschappen (EIP) indienen. 

Let op: de voorstellen moeten ingediend worden via e-loket, dat opengesteld wordt vanaf 22 maart! Kijk tijdig na of uw onderneming, indien deze de projectcoördinator of indiener is, geregistreerd is in het e-loket. Indien niet, dient u uw onderneming en werknemers twee weken voor de indiendatum te identificeren (Zie info in de Handleiding ‘7 Aanvraag indienen’). 

De uitvoeringsperiode van de projecten bedraagt maximaal twee jaar en gaat ten vroegste in op 1 september 2021 en ten laatste op 1 maart 2022. De projecten lopen uiterlijk tot 29 februari 2024.

Projecten worden ingediend via een aanvraagformulier waarvan in e-loket ook het sjabloon ter beschikking is. Verdere toelichting bij de oproep staat in de bijhorende handleiding

Deze oproep loopt gelijktijdig met de oproep VLIF Projectsteun voor innovaties in de landbouw - oproep 2021