EIP oproep 2024

Op deze pagina:

Oproep voor het indienen van projectvoorstellen voor operationele groepen in het kader van Europese Innovatiepartnerschappen (EIP)

Het Agentschap voor Landbouw en Zeevisserij doet een oproep voor het indienen van voorstellen voor EIP-projecten. In een operationele groep gaan landbouwers en eventueel andere actoren aan de slag om voor een bepaalde problematiek/opportuniteit een innovatieve oplossing te vinden of een innovatief samenwerkingsverband te ontwikkelen. De operationele groep bestaat uit landbouwers (waarvan minstens een actieve landbouwer), adviseurs, onderzoekers, actoren uit de agro-voedingsketen, ondernemers, innovatie ondersteunende diensten, productenorganisaties, brancheorganisaties, … Ze bestaat uit de actoren die de juiste expertise hebben om de innovatieve doelstelling van het project te realiseren. 

Aanvragen voor projecten in de volgende categorieën zijn mogelijk:

  • EIP-innovatie: projecten beogen het ontwikkelen en testen van nieuwe producten, diensten, processen of technieken. De maximale subsidie per project bedraagt 100.000 euro
  • EIP-Samenwerking: in deze projecten worden innovatieve samenwerkingen tussen landbouwers en/of andere actoren rond economische, ecologische of sociale doelen gerealiseerd. Dat kan gaan over nieuwe wijzen van vermarkten, het gezamenlijk realiseren van bepaalde milieudoelstellingen zoals water- of energiebesparing, biodiversiteit, … De maximale subsidie per project bedraagt 150.000 euro
  • EIP-Samenwerking voorbereiding: indien de operationele groep voor de creatie van een innovatieve samenwerking nog niet duidelijk is en het samenwerkingsverband nog uitgediept moet worden, of indien het essentieel is om een samenwerkingsverband te formaliseren vooraleer een volwaardig EIP-Samenwerkingsproject kan ingediend worden, kan hiertoe een voorbereidingstraject aangewend worden. De maximale subsidie per project bedraagt 40.000 euro

Het totale budget voor deze oproep bedraagt 2,4 miljoen euro.

Voor elke categorie is er de mogelijkheid om een project met een onderwerp naar keuze aan te vragen, met andere woorden een onderwerp dat niet thuishoort onder de opgelegde thema's die hierna beschreven worden. Onder de categorie EIP-Innovatie is een deel van het voorziene budget voorbehouden voor projecten met als thema ‘Reductie van broeikasgasemissies’. Onder de categorieën EIP-Samenwerking en EIP-Samenwerking voorbereiding is een deel van het budget voorbehouden voor projecten met als thema’s ‘Samenwerking in de eiwitketen’ en ‘Valorisatie van nevenstromen’. 

De uitvoeringsperiode van projecten EIP-Innovatie en EIP-Samenwerking is maximaal twee jaar en gaat ten vroegste in op 1 oktober 2024. De projecten kunnen uiterlijk tot 31 maart 2027 lopen. 

De uitvoeringsperiode van projecten EIP-Samenwerking voorbereiding is maximaal één jaar en gaat ten vroegste in op 1 oktober 2024. De projecten kunnen uiterlijk tot 31 maart 2026 lopen.

Het Agentschap Landbouw en Zeevisserij organiseerde een webinar over de oproep Europese Innovatiepartnerschappen (EIP), herbekijk hier de opname en lees de antwoorden op de gestelde vragen van het webinar.

Toelichting bij de thema’s

Thema ‘Reductie van broeikasgasemissies’

Volgens het Vlaams Energie- en Klimaatplan (VEKP) 2021-2030 moet de landbouwsector tegen 2030 een reductie van broeikasgasemissies gerealiseerd hebben van 29% tegenover 2005. De broeikasgasemissies bestaan uit energetische emissies (koolstofdioxide (CO2)) en niet-energetische emissies (lachgas (N2O) en methaan (CH4)). De broeikasgasemissies in de landbouwsector zijn grotendeels afkomstig van de volgende bronnen: enterische methaanemissies bij herkauwers als gevolg van verteringsprocessen, bodememissies van lachgas, emissies van methaan en lachgas bij de behandeling en opslag van mest, en energetische emissies (CO2) door verwarming/koeling van stallen en serres en transport op het landbouwbedrijf. Opslag van koolstof in landbouwbodems kan gezien worden als een ‘negatieve emissie’. De projecten richten zich op het ontwikkelen van innovatieve technologische maatregelen in de plantaardige of de dierlijke productie om deze emissies aanzienlijk te reduceren, zoals staltechnieken, voeder- en managementmaatregelen, aangepaste bemestings- en bodembewerkingstechnieken, technieken bij de behandeling en opslag van mest, en maatregelen op vlak van energie-efficiëntie en hernieuwbare energie. Het potentieel van reductie wordt in het project ook becijferd.

Thema ‘Samenwerking in de eiwitketen’

Dit thema heeft als doelstelling het ontwikkelen van rendabele ketens voor eiwitgewassen voor humane voeding. Deze ketenontwikkeling is noodzakelijk om tot een verdienmodel te komen voor elke schakel in de keten. Zo kunnen landbouwers zich organiseren om voldoende volume plantaardige eiwitten aan de verwerkers te bieden. Ook kunnen er initiatieven genomen worden voor een gegarandeerde afzet in de markt. Hierbij spelen samenwerking in de keten en matchmaking tussen vraag en aanbod een belangrijke rol. De doelstellingen van het project moeten aansluiten bij de Vlaamse eiwitstrategie 2021-2030 en in het bijzonder bij de strategische thema’s, namelijk meer plantaardige eiwitten, meer productdiversiteit en/of duurzame eiwitconsumptie. Voorbeelden van deze ‘nieuwe’ eiwitgewassen: sojabonen, (drooggeoogste) erwten, (drooggeoogste) viciabonen, (drooggeoogste) phaseolusbonen, quinoa, kikkererwten, linzen. Dit samenwerkingsverband kan ook gericht zijn op de volledige valorisatie van het eiwitgewas (eiwitten, olie, vezels).

Thema ‘Valoriseren van nevenstromen in de brede agrovoedingssector of bio-economie’ 

Valorisatie van nevenstromen is een cruciaal element binnen de circulaire economie. Hierbij zien we landbouw in de eerste plaats als verwerker van nevenstromen binnen of buiten landbouw. Zo kunnen nevenstromen uit verschillende sectoren zoals de (voedings)industrie, slachthuizen, huishoudens… afkomstig zijn. Voorbeelden van valorisatie zijn opgezuiverde verbrandingsgassen of procesgassen als CO2-bemesting, hergebruik van organisch materiaal uit het landschap, valorisatie van groenten- en fruitresten richting humane voeding of diervoeder, een meer hoogwaardige valorisatie van stromen die nu richting verbranding of vergisting gaan,… Projecten binnen deze oproep richten zich op nieuwe, lokale samenwerkingsverbanden die bijkomende mogelijkheden creëren richting een meer circulaire economie met een hieraan gekoppeld verdienmodel. De projecten leveren een bijdrage aan de werkagenda’s voedselketen of bio-economie of het Actieplan voedselverlies en biomassareststromen circulair. De doelstellingen van projecten met eiwitrijke nevenstromen moeten aansluiten bij de Vlaamse eiwitstrategie 2021-2030 en in het bijzonder bij de strategische thema’s duurzaam diervoeder, duurzame dierlijke productie en nieuwe eiwitten. 

Praktische informatie

Projecten worden ingediend via de tegel ‘operationele groep’ op het e-loket. U vindt de nodige documenten, waaronder het sjabloon van het aanvraagformulier, in het e-loket na het aanmaken van een nieuw aanvraagdossier. Verdere toelichting bij de oproep staat in de 

.

Zie ook: Budgetbeheer EIP project - Oproep 2024. De projectaanvragen moeten ten laatste op 30 april 2024 worden ingediend via het e-loket van het Agentschap Landbouw en Zeevisserij. 

Kijk tijdig na of uw onderneming, indien deze de promotor/aanvrager is, geregistreerd is in het e-loket. Indien niet, dan is het aangeraden om uw onderneming en werknemers twee weken voor de indiendatum te registreren identificeren. Mail ons via info@lv.vlaanderen.be indien u problemen ondervindt. Wij helpen u graag verder. Koppel ten laatste twee dagen voor de uiterste indiendatum de persoon van uw onderneming die de aanvraag zal indienen, aan uw onderneming in e-loket. 

Deze oproep loopt gelijktijdig met de oproep VLIF Projectsteun voor innovaties en de oproep demonstratieprojecten.

Regelgeving

Meer info?

Delen: