EIP oproep 2021

Operationele groepen oproep 2021

In totaal werden zestien operationele groepen in verschillende thema's of sectoren geselecteerd.

Welbevinden

Verdienmodellen

Veehouderij 

Akkerbouw

Tuinbouw

Siertelers en keten sterk²

Korte samenvatting

Een keten is zo sterk als de zwakste schakel. Deze operationele groep gaat in op de vraag van zes siertelers die tijdens de coronacrisis ondervonden hoe zwak zij in de keten staan. Zij dragen al het financieel risico in de keten. Er is een machtsverschil tussen de sierteler en de afnemer, namelijk de groothandel of tuincentra. Bovendien zijn de sierteeltbedrijven intern niet afgestemd op het grote aantal klanten dat zij vandaag bedienen. Dit heeft al geleid tot grote financiële en mentale stress voor de individuele sierteeltbedrijven en tot ontevredenheid bij de afnemers. Het gevolg is een negatieve impact op de hele keten. Deze operationele groep heeft als doel zowel de keten als de weerbaarheid van de siertelers te versterken door middel van een professioneler klantenbeheer. De operationele groep wil dit bereiken door klantensegmentatie en het verduurzamen van de relaties tussen siertelers en hun klanten, waardoor de siertelers weer grip op hun bedrijfsvoering krijgen met als resultaat meer mentale en financiële rust.  

Duurtijd en partners

1 januari 2022  - 31 december 2023 

 • 8 siertelers: Dries en Corine Decadt-Verhelst, Dirk en Griet Decru-Leroy, D’haese A. en R. BVBA, Edwin en Erik De Pauw, Steven Verhelle, Dimitri De Swert, Didier Hermans, Gino Vandekinderen
 • Innovatiesteunpunt voor Landbouw en Platteland vzw 
 • Proefcentrum Sierteelt
 • AVBS
Meer info?

melanie@innovatiesteunpunt.be en patrick.meulemeester@innovatiesteunpunt.be 

Mentaal welbevinden begint op school

Korte samenvatting

Onderzoek toont aan dat de mentale gezondheid van land- en tuinbouwers sterk onder druk staat. Het versterken van ‘mental health literacy’, met name het verhogen van kennis en versterken van gezondheidsvaardigheden om de mentale gezondheid zelf in handen te nemen, kan land- en tuinbouwers hierbij ondersteunen. Het onderwijs vormt een belangrijke setting voor gezondheidspreventie en het beïnvloeden van ‘mental health literacy’. De operationele groep zal op een participatieve wijze een educatief traject ‘mentaal welbevinden’ ontwikkelen voor toekomstige land- en tuinbouwers in het Vlaamse hoger onderwijs en de implementatie van dit traject op langere termijn voorbereiden. Via cocreatiesessies wordt nagegaan hoe de bestaande inhouden gekoppeld aan de ‘geluksdriehoek’ kunnen worden ingezet om toekomstige land- en tuinbouwers handvatten aan te bieden om hun eigen mentaal welbevinden in handen te nemen. Aansluitend wordt een ‘hybride’-traject vormgegeven, bestaande uit fysieke lesmaterialen (een lespakket) aangevuld met e-learnings, (video-)getuigenissen van (jonge) landbouwers of bedrijfsbezoeken. Dit traject wordt uitgetest in een aantal studentengroepen en zo nodig aangepast en bijgestuurd. Om implementatie van het ontwikkelde traject na de projectperiode te garanderen, wordt een implementatieplan uitgewerkt en worden het ontwikkelde traject en alle bijhorende materialen ter beschikking gesteld van alle opleidingen in het hoger landbouwonderwijs in Vlaanderen.

Duurtijd en partners 

1 december 2021  - 15 september 2023 

 • Vlaams Instituut Gezond Leven vzw
 • Boeren op een Kruispunt, 
 • ILVO
 • Jong ABS
 • Groene Kring
 • Odisee Hogeschool - Campus Waes Agro- en Biotechnologie
Meer info?

veerle.soyez@gezondleven.be 

Antibioticavrije varkens

Korte samenvatting

Een van de AMCRA (Kenniscentrum inzake antibioticagebruik en -resistentie bij dieren) doelstellingen is om een reductie van 65% in antibioticumgebruik bij dieren in België te bekomen tegen 2024 ten opzichte van 2011. Om de doelstelling te halen en de positieve evolutie bijkomend kracht bij te zetten zijn er nieuwe acties nodig in de varkenshouderij.

De operationele groep heeft als doel een alternatief verdienmodel te ontwikkelen dat een economische waardering geeft aan de afwezigheid van antibiotica tijdens het volledige leven van het varken. Hiervoor is individuele dieropvolging op het niveau van het varkensbedrijf van toepassing.

De operationele groep zal in eerste instantie contact leggen met de verwerkende industrie, handelaars en verkopers van varkensvlees, om na te gaan welk potentieel er in de markt aanwezig is. Op basis van de informatie uit die gespreksronde zal er ingezet worden op de meest geschikte kanalen om een verdienmodel op te starten voor de volledig antibioticavrij opgegroeide varkens. Vervolgens zal er ingezet worden op het verkrijgen van de gewenste traceerbaarheid. Goede afspraken met de ketenpartners zijn belangrijk voor de traceerbaarheid en de doorstroming van de data. Het antibioticagebruik op individueel dierniveau zal op de praktijkbedrijven gemonitord worden, zodat de meerkosten van tracering in kaart kunnen worden gebracht.

Duurtijd en partners 

1 september 2021 – 31 augustus 2023

 • 2 varkenshouders: Jan Vangeel en Jan Gorssen
 • Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw vzw
 • Vlaamse Producenten Organisatie Varkenshouders (VPOV) vzw
 • Belgian Meat Office (BMO)
Meer info?

sander.palmans@pvl-bocholt.be 

FoodForward

Korte samenvatting

De focus van FoodForward ligt op voedselbossen als inspirerend en innovatief verdienmodel, dat een breed gamma aan ecosysteemdiensten binnen een landbouwcontext kan genereren. Het netwerk van FoodForward vertrekt vanuit een aantal uitdagingen en actuele noden. Concreet plant de operationele groep een marktonderzoek naar een interactief online platform waar marktopportuniteiten, vraag en aanbod samenkomen. Hierbij wordt de uitwisseling van eindproducten, maar evenzeer diensten, verwerkingsmogelijkheden, grondstoffen, plantgoed en kennis meegenomen. De operationele groep wil een economische analyse opmaken, waarbij parameters die bij de exploitatie van een voedselbos aan bod komen, opgenomen worden. De knelpunten en onduidelijkheden op vlak van wet- en regelgeving inzake voedselbossen worden eveneens in kaart gebracht. Adviezen worden geformuleerd en voorgelegd bij de bevoegde instanties. Vervolgens wordt een praktisch draaiboek ontwikkeld en zullen enkele gebruikers hulp krijgen wanneer ze concrete plannen opmaken om een voedselbossysteem aan te leggen en te beheren.

Duurtijd en partners 

1 februari 2022 – 29 januari 2024

 • Voedselbosboer: Het Polderveld
 • ILVO
 • Food Forest Institute vzw
 • HOGENT - Onderzoekscentrum Futures through Design
 • vzw Forest Farm
 • Eetbos Deinze vzw
 • De Woudezel vzw
 • BOS+ Vlaanderen vzw
Meer info?

jolien.bracke@ilvo.vlaanderen.be 

CHampITINE - Valorisatie van paddenstoelen nevenstromen naar chitine/chitosan 

Korte samenvatting

Met het oog op een circulaire economie wordt de valorisatie van nevenstromen in de agrofoodsector alsmaar belangrijker. De operationele groep CHampITINE wil onderzoeken of chitine en/of chitosan in nevenstromen van champignons en oesterzwammen, zoals afgesneden paddenstoelvoetjes, valoriseerbaar zijn als bioactieve componenten.

Het hoofddoel is te komen tot de valorisatie van reststromen uit de paddenstoelteelt, met het oog op een alternatief verdienmodel voor paddenstoelentelers. Meer concreet beoogt CHampITINE data te verzamelen omtrent de omvang van de paddenstoelennevenstromen in Vlaanderen. Vereisten naar logistiek en bewaring van de nevenstromen zullen geëvalueerd worden en het chitinegehalte in de nevenstromen zal bepaald worden. Vervolgens zal het extractierendement van chitine uit beloftevolle nevenstromen geanalyseerd worden. Tot slot zal de operationele groep data verzamelen omtrent de mogelijke afzetmarkten en geassocieerde prijszettingen. 

Duurtijd en partners 

1 januari 2022 – 31 december 2022

 • 7 champignontelers: Champignons Noppe-Duyck, Champignons Desmet BV, Champignons Lesage bv, Champignons Lapierre BV, Pleunis Biochamp bvba, Vandechamp bvba, VOC cvba 
 • VITO
 • Inagro vzw 
 • Destaco bvba
 • RonRill nv
Meer info?

leen.bastiaens@vito.be 

Coöperatief markt- en risico management 2.0

Korte samenvatting

De voorbije jaren werd er ervaring opgebouwd inzake coöperatief markt- en risico management door de coöperatie Vaercoop, en dit zowel op het vlak van de kostprijs van het voer als op de opbrengstprijs van varkens. Het indekken van voer wordt echter als weinig succesvol ervaren, omdat de systematiek van indekken erg statisch was. De deelnemende varkenshouders willen dan ook meer dynamiek en meer betrokkenheid. Voor wat betreft het indekken van varkens wordt de ‘swap-methodiek’ (over-The-Counter markt) als zeer deugdelijk ervaren. Maar ook hier is met de jaren de betrokkenheid van de varkenshouders afgenomen. De hoofddoelstelling is markt- en risicomanagement verder te ontwikkelen. De varkenshouder kan daarbij de opbrengstprijs en kostprijs (afzonderlijk) managen, zodat hij beter kan inspelen op opportuniteiten of zich kan beschermen tegen bedreigingen. De voorbije coronamaanden hebben nogmaals aangetoond hoe belangrijk het is de voerprijs te kunnen indekken. Hiermee kan vandaag het verschil tussen winst of verlies gemaakt worden.

Duurtijd en partners 

1 september 2021 – 30 juni 2023

 • 7 varkenshouders: Stijn Merckx, Tom Mertens, Piet Paesmans, Bultinck Joost, Bert Stoop, Kristof Verschelde, Janssen Jan
 • Vlaamse Producenten Organisatie Varkenshouders cvba
 • Vaercoop cv
 • Agricultural & Food Market Development bvba
Meer info?

bart.teuwen@vpov.be 

Rassenevaluatie binnen de community

Korte samenvatting

De operationele groep wil het principe van burgerwetenschap of ‘citizen science’ concreet vorm geven als innovatieve praktijk en proces om nieuwe kennis snel te genereren en te delen binnen de telerscommunity. Door de veelheid aan informatie op het terrein op een gestructureerde manier te verzamelen en toegankelijk te maken, kunnen telers sneller stappen vooruit zetten. 

Deze operationele groep wil een uniforme methodiek ontwikkelen voor participatieve rassenevaluatie bij groenten bestemd voor de versmarkt. Het doel is om te komen tot een performantere rassenevaluatie en het beter toegankelijk maken en breed delen van de kennis over de nieuwe rassen. Dit gebeurt vanuit vier praktijkcases, namelijk telersevaluatie van nieuwe rassen tomaat, komkommer, prei en courgette. Deze eerste cases zullen de inspiratie en methodiek aanleveren om rond andere thema’s, praktijken en teelten kennis te verzamelen op een participatieve manier. De praktijkcentra en telers zullen zo tot een nieuwe vorm van samenwerking komen, waarbij de telers de kracht van onderlinge samenwerking ervaren om tot nieuwe, onderbouwde inzichten te komen. Deze kunnen vervolgens gebruikt worden voor het bijsturen van hun bedrijfsstrategie.

Duurtijd en partners 

1 januari 2022 – 31 december 2023

 • 18 telers: Wim Versavel, Pieter Vandooren, Wouter Bintein, Andy Weyts, Geert Vuylsteke, Marleen Moens, Andy De Clercq, Willem Vercruysse, Benny Bolssens, Wim De Storme, 't Gijsbendenhof, Tuinderij Joosen, Van den Eynde, 't Bleekerven, Tuinderij Coolen, Kwekerij Mulders, Mepetom, Tomana, Hortipower, Tomeco
 • Inagro
 • Proefstation voor de Groenteteelt vzw
 • Proefcentrum Hoogstraten vzw
 • Proefcentrum voor de Groenteteelt 
 • LAVA 
Meer info?

sabien.pollet@inagro.be 

Buurtstroom van boer en burger

Korte samenvatting

De Europese richtlijnen van het ‘Clean Energy for all Europeans Package’ stellen dat leden van een energiegemeenschap het recht hebben om zelf energie te produceren, op te slaan en deze energie te delen met elkaar of te verkopen op de (lokale) energiemarkt. Dit inspireerde 19 landbouwers uit het landelijk gehucht Hal (Minderhout) om met hun buren samen te werken in een lokale energiecoöperatie Halnet cv. De operationele groep wil de ontwikkeling van rurale energiegemeenschappen met landbouwers tot actieve spelers op de energiemarkt versnellen. Dit wil ze doen door verdienmodellen rond vermarkting van zelf geproduceerde energie te verkennen, uit te werken en te concretiseren in een pilootproject, conform de op stapel staande Vlaamse wetgeving ‘Energiegemeenschappen’ en de goedgekeurde Europese richtlijn uit het ‘Clean Energy Package’.

De partners in deze operationele groep willen de plattelandsgemeenschap van Hal efficiënt organiseren en uitrusten zodat ze als energiegemeenschap de zelf geproduceerde groene stroom van boeren en burgers kan verkopen op de (lokale) energiemarkt. Het energiemanagement van de bedrijven wordt geanalyseerd met als doel innovatieve verdienmodellen rond energie toe te passen ten voordele van het collectief profijt. Landbouwers kunnen zo niet alleen een financiële meerwaarde genereren voor het eigen bedrijf, maar ook een socio-economische winst en klimaatwinst met hun leefgemeenschap.

Duurtijd en partners 

1 september 2021 – 31 augustus 2023

 • 19 landbouwers - stroomboeren (boeren uit Hal): Mertens Bert, Mertens-Deboel, Mertens Geert, Bolckmans Ben, Mertens Gust, De Bie Yves, Ben Bolckmans, Sonja Bevers, Vermeiren Peter, Hillen Gert, Mertens Dolf, Michielsen Bart, Huybrechts Jef, Michielsen Staf, Aerts Jan, Mertens Christ, Mertens Tom, Bolckmans Jos, Aerts Ben
 • Stroomburen (burgers uit Hal): D'haeyer Koen is vertegenwoordiger van een 40-tal gezinnen
 • Halnet cv 
 • Innovatiesteunpunt voor Landbouw en Platteland vzw
 • i.LECO
 • Boerenbond
 • KBC
 • Fluvius
 • BOLT

Meer info?

tom.schaeken@innovatiesteunpunt.be 

Ketenbreed initiatief voor plantaardig eiwit uit Vlaamse koude serres (KIPEi) 

Korte samenvatting

Een van de belangrijke teelten in koude serres in Vlaanderen is de slateelt. Deze teelt staat sterk onder druk door zware aantastingen van de bodemschimmelziekte Fusarium oxysporum f.sp. lactucae. In de zomermaanden is de gewasaantasting dermate groot en het teeltresultaat bijgevolg dermate ondermaats voor zowel opbrengst als kwaliteit, dat diverse serreslatelers stoppen met het telen van kropsla gedurende de zomermaanden. Als alternatief vragen ze zich af of het mogelijk en economisch rendabel is om eiwitgewassen in serres te telen. 

Deze operationele groep wil antwoorden bieden op de vragen van telers, die enerzijds teelttechnisch en anderzijds commercieel zijn. De mogelijkheden voor afzet op de lokale markt en prijsvorming zullen onderzocht worden. De hoofddoelstelling is om na te gaan of een verdienmodel gecreëerd kan worden door een nieuwe, lokale keten op te bouwen, vertrekkende van in serres geteelde eiwitgewassen zoals edamame, kikkererwten en rode nierbonen.

Duurtijd en partners 

1 januari 2022 – 31 december 2023

 • 3 gangbare kropslatelers: Marc Van Coppernolle, Didier Heyse en Marleen Vereecken
 • 2 biotelers: Johnny Versonnen en Dirk Claessens 
 • Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw
 • Innovatiesteunpunt voor Landbouw en Platteland vzw
 • ILVO
 • Boerenbond
Meer info?

robin@pcgroenteteelt.be 

WeideWijs: Toekomstgericht beweiden in Vlaanderen

Korte samenvatting

Succesvol beweiden is voor vele Vlaamse melkveehouders een grote uitdaging geworden, onder meer door de opkomst van melkrobots, veranderende klimaatomstandigheden en het gebrek aan financiële stimulansen. Nochtans is de drijfveer voor weidegang wel groot, zowel langs de kant van de afnemer als bij de melkveehouder zelf. 

In deze operationele groep wil een diverse groep veehouders meer doordacht beweiden om zo hun rendabiliteit te verhogen, in te spelen op de marktvraag en mee te werken aan de klimaatdoelstellingen. De groep focust zich daarom op drie grote obstakels: de combinatie van robotmelken en weidegang, klimaatadaptatie van gras- en weiland en het onderzoeken van nieuwe verdienmodellen bij beweiding. De goede praktijken en nieuwe kennis die uit deze operationele groep voortvloeien worden gebundeld en verspreid in de sector via de projectpartners om op termijn het draagvlak voor beweiding in Vlaanderen te vergroten.

Duurtijd en partners 

1 januari 2022 – 31 augustus 2023

 • 8 melkveehouders: Frank Lambert, Bart Sys, Marc De Boey, Karel Dhooghe, Karel Konings, Marcel Heylen, Stef Janssen, Pieter Arnauts
 • APB Hooibeekhoeve
 • Cow Coach
 • Obs'Herbe
 • ILVO
Meer info?

an.schellekens@provincieantwerpen.be 

HIATUS - Hergebruik wATer Uit meSt

Korte samenvatting

Landbouwers kampen nagenoeg jaarlijks met watergebrek bij droogte. Men gaat daarom op zoek naar alternatieven voor dit kostbare water, zoals het zuiveren van biologisch effluent uit mest via ultra-filtratie en membraanfiltratie tot loosbaar water. Het is echter duurzamer om dit loosbaar water te hergebruiken en in te zetten in de landbouw.
Enkele lokale landbouwers willen dit water inzetten als irrigatiewater of waswater voor chemische luchtwassers. De operationele groep HIATUS wil landbouwers het nodige vertrouwen geven dat het loosbaar water voldoet aan alle kwaliteitseisen. Op deze manier bevordert het project de optimalisatie van de watercirculariteit op landbouwniveau door de praktische knelpunten bij hergebruik van water uit mest weg te nemen. Concreet demonstreert HIATUS de toepassingsmogelijkheden en het veilig gebruik van gezuiverd effluent als bron voor irrigatie en als waswater in luchtwassers. Door veldproeven, praktische en microbiologische testen worden de mogelijkheden onderzocht en gecommuniceerd naar landbouwers en beleidmakers. Wettelijke knelpunten worden in beeld gebracht en voorstellen worden geformuleerd.

Duurtijd en partners 

1 januari 2022 – 31 december 2023

 • 6 landbouwers: Luc Gryson en Christine Baelde, Geert Claerthout, Frederik Callewaert, Matthias Haghedooren, Yves Seurinck, Bert Maertens
 • Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking vzw
 • Inagro vzw
 • CBgroep
Meer info?

astrid.dhaene@vcm-mestverwerking.be 

Rijenbemesting aardappelen in de praktijk 

Korte samenvatting

Na de teelt van (late) aardappelen is het moeilijk om een voldoende laag nitraatresidu te behalen. Een belangrijke oorzaak is het relatief ondiepe, zwak ontwikkelde wortelstelsel van aardappelen. Door de stikstofbemesting dicht bij de poter te plaatsen, daar waar de wortels gevormd worden, zal de stikstofgebruiksefficiëntie verbeteren. Hierdoor kunnen eenzelfde opbrengst en een lager nitraatresidu behaald worden met een lagere bemestingsdosis.

Deze innovatieve bemestingstechniek vraagt echter een aangepaste mechanisatie waardoor aardappeltelers er niet zomaar op kunnen overschakelen. Hoewel loonwerkers, machineconstructeurs en hun dealers langzamerhand trachten in te spelen op deze nieuwe evolutie met een aangepaste mechanisatie, zijn er nog veel praktische vragen voor hen alsook voor de telers.

Deze operationele groep wil de praktische vragen van alle actoren binnen de sector helpen beantwoorden door extra kennis te verzamelen op praktijkpercelen waar rijenbemesting toegepast wordt. Daarnaast wil ze de aardappeltelers in contact brengen met de geschikte actoren die hen kunnen op weg helpen om aan de slag te gaan met rijenbemesting.

Duurtijd en partners 

1 maart 2022 – 29 februari 2024

 • 2 landbouwers: Tomas Van Dijck en Bart De Baerdemaeker
 • 5 Loonwerkers: Vanleene bvba, Kees Deroo, Loonwerken Verduyn, Jona Agri en Walter Van Ruysevelt
 • Inagro
 • Proefcentrum voor de Aardappelteelt vzw
 • Constructeurs van aardappelplantmachines: AVR, Dewulf-Melle van der Molen, Grimme
Meer info?

veerle.deblauwer@inagro.be 

Operationele Groep RENURE

Korte samenvatting

De Vlaamse landbouwsector kampt enerzijds met een dierlijk nutriëntenoverschot, terwijl er anderzijds extra nutriënten worden aangevoerd in de vorm van kunstmest. Stripping-scrubbing is een marktrijpe, innovatieve technologie die het mogelijk maakt om nutriënten uit mest op te waarderen tot ammoniumzouten en draagt op deze manier bij aan een circulaire economie. Echter, deze meststoffen vinden (nog) geen afzet op landbouwbedrijven, aangezien ze als dierlijke mest worden beschouwd en dus aan de nitraatrichtlijn (170 kg N/ha/jaar) moeten voldoen. 

In 2020 publiceerde de Europese Commissie het rapport SafeManure, waarin onder andere ammoniumzouten werden geëvalueerd. Volgens het rapport mogen deze ammoniumzouten op basis van enkele criteria bovenop de nitraatrichtlijn worden toegediend als “RENURE” (REcoverd Nitrogen from manURE of gerecupereerde stikstof uit mest). Aangezien deze meststoffen als prioritair uit deze studie kwamen, wil de operationele groep RENURE de land- en tuinbouw klaarstomen voor het gebruik van deze ammoniumzouten door de omschakeling te maken van eerdere onderzoeksgerichte veldproeven naar een praktijkevaluatie bij de landbouwer. Dit zal ertoe bijdragen dat verworven kennis en ervaring rond de toepassing van ammoniumzouten in de praktijk worden gedeeld, eventuele knelpunten worden geïdentificeerd en er meer duidelijkheid komt over de impact die de uitrol van de RENURE-criteria op de Vlaamse landbouw kan hebben. Dit project zal ervoor zorgen dat de sector voorbereid is zodra het wetgevend kader rond is. 

Duurtijd en partners 

1 september 2021 – 31 augustus 2023

 • 5 landbouwers: Jeroen Hindryckx, Guido Lammerant, Roger Masscheleyn, Bert Hanssens, Jeroen Dejonckheere
 • Inagro
 • UGent - Vakgroep Groene Chemie en Technologie
 • Vlaams Centrum voor Mestverwerking (VCM)
 • IVACO cvba
Meer info?

Ines.verleden@inagro.be 

RE-PEAT: Hergebruik van teeltsubstraten voor een circulaire tuinbouw

Korte samenvatting

Deze operationele groep beoogt het hergebruik van teeltsubstraten in de praktijk om het gebruik van vers veen en andere niet-hernieuwbare grondstoffen in teeltsubstraten drastisch te reduceren. 

De beschikbaarheid van bruikbare reststromen uit zowel de fruit-, groente- als sierteelt zal hiervoor worden geïnventariseerd. De operationele groep wil onderzoeken welke ingrepen tijdens of na de teelt nodig zijn om de kwaliteit van het substraat te waarborgen en hergebruik ervan interessant te maken. De bruikbaarheid van de diverse reststromen zal geëvalueerd worden in substraatproeven in de teelt van aardbei en diverse sierteeltgewassen. Opvolging van gewasontwikkeling, beworteling en nutriëntenopname zal gebeuren in vergelijking met een traditioneel referentiesubstraat. Naast de teelttechnische aspecten wordt ook de relevante wetgeving in kaart gebracht (o.a. de mogelijkheden voor een grondstofverklaring) en zal het economisch plaatje voor hergebruik en hygiënisatie worden geëvalueerd en afgewogen ten opzichte van de aankoop van vers substraat. Het bedrijf JoluPlant, dat al ervaring heeft met hygiënisatie en hergebruik van teeltsubstraten, zal fungeren als voorbeeldcase.

Duurtijd en partners 

1 januari 2022 – 31 december 2023

 • 4 tuinbouwbedrijven: JoluPlant, Matika bvba, Tuliflor, Dataflor bvba
 • Proefcentrum voor Sierteelt vzw
 • ILVO
 • Inagro vzw
 • AVBS
 • Boerenbond
Meer info?

liesbet.blindeman@pcsierteelt.be 

RFID in de boomkwekerij

Korte samenvatting

De boomkwekerij is een unieke sector. Het is niet uitzonderlijk dat op een boomkwekerij meer dan 100 verschillende cultivars of enten worden gekweekt, waarvan er soms maar een beperkt aantal aanwezig zijn. De meeste inventarissen worden manueel samengesteld. Dit haalt de efficiëntie naar beneden en verhoogt de foutgevoeligheid. Wanneer een boom niet meer geïdentificeerd kan worden, gaat het werk van jaren verloren. Dit kan oplopen tot wel €10.000 per jaar. 

Deze operationele groep onderzoekt de mogelijkheden om dit probleem aan te pakken via digitalisering met RFID (Radio Frequency IDentification). De data wordt opgeslagen op een tag of chip, die via radiogolven uitgelezen kan worden. Door het vergroeien van de RFID tags in de boom kan de info niet meer verloren gaan. Met de kennis van de uitvoerders van de operationele groep en informatie verkregen uit proeven, wil de operationele groep telers wegwijs maken door alle voor- en nadelen van de RFID-technologie op een rijtje te zetten. De technologie zal toegepast worden op enkele deelnemende boomkwekerijen, zodat zij als praktijkvoorbeeld kunnen helpen deze technologie verder te verspreiden binnen de sector. Deze innovatieve technologie zal het plastic afval verminderen, de arbeidsefficiëntie verhogen, de inventarisatie vergemakkelijken en het toepassen van technologie in de tuinbouwsector stimuleren.

Duurtijd en partners 

1 januari 2022 – 31 december 2023

 • 5 boomkwekerijen: Hoebenschot, Solitair, De Bruyn, Hortus Conclusus, Boomkwekerijen René Nicolaï 
 • Proefcentrum voor Sierteelt vzw
 • AVBS 
 • Aucxis cvba 
Meer info?

hanne.denaeghel@pcsierteelt.be 

Praktijkbegeleiding en kennisopbouw ToBRFV (PraKeTo)

Korte samenvatting

Het quarantainevirus Tomato Brown Rugose Fruit Virus (ToBRFV) is momenteel het grootste probleem in de tomatenteelt en vormt een ernstige bedreiging voor de sector. Op dit moment bestaat er geen remedie tegen het virus. De enige manier van bestrijding is preventie. Bovendien is er nog weinig kennis over zijn biologie en epidemiologie.
De operationele groep PraKeTo beoogt de impact van het virus ToBRFV op de Vlaamse tomatenteelt te verlagen om zo grote productieverliezen te beperken en ToBRFV in de Vlaamse tomatenteelt te beheersen. De operationele groep zal een werkgroep opstellen voor uitwisseling van kennis en praktijkervaringen om een wisselwerking te stimuleren tussen de sector en het onderzoek waarbij de belangrijkste noden uit de sector worden besproken. Hierin zetelen zes tomatentelers, alle Vlaamse groenteveilingen, drie praktijkcentra, een onderzoekslaboratorium en een virusspecialist. Eerder besmette en besmette bedrijven zullen begeleid worden om adequate maatregelen te nemen tegen het virus. Deze begeleiding wordt ondersteund met analyses om informatie te verzamelen over het virus en de virusverspreiding binnen het bedrijf in kaart te brengen. De operationele groep zet in op kennisopbouw. Via analyse van stalen uit de praktijk worden de virusverspreiding, incubatietijd en het effect van ontsmetting nagegaan en wordt een symptomendatabank opgericht waarop de telers beroep kunnen doen. Daarnaast worden vroege detectietools op punt gesteld zodat telers de situatie preventief kunnen opvolgen. Tot slot vormt disseminatie naar de hele sector een belangrijk aspect, zodat alle telers op de hoogte zijn van de meest recente ontwikkelingen binnen PraKeTo.

Duurtijd en partners 

1 september 2021 – 30 september 2022

 • Proefstation voor Groenteteelt vzw
 • 6 (bio-)tomatentelers: Tom Beyers, Jos De Weerdt, Peter Bartels, Zeger Coghe, Wim Vertommen, Jan Mertens
 • Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw, Inge Hanssen
 • LAVA
 • BelOrta
 • Coöperatie Hoogstraten
 • REO Veiling
 • Proefstation voor de Groenteteelt vzw
 • Proefcentrum Hoogstraten vzw
 • Scientia Terrae
 • Viroloog-specialist: Inge Hanssen
Meer info?

evelien.aussems@proefstation.be

Delen: