EFMZVA: Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij en Aquacultuur (2021-2027)

Europees Fonds voor Maritieme Zaken, Visserij en Aquacultuur (EFMZVA)

Op 14 juli 2021 werd het Europees Fonds voor Maritieme Zaken, Visserij en Aquacultuur (EFMZVA) van kracht (Verordening (EU) 2021/1139). De looptijd van het EFMZVA is afgestemd op de duur van het MFK (meerjarig financieel kader) 2021 - 2027. Het EFMZVA draagt bij tot de uitvoering van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB) en van het maritiem beleid van de Unie.

De financiële middelen uit het EFMZVA die onder gedeeld beheer vallen, moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de Gemeenschappelijke Bepalingen Verordening (Verordening (EU) 2021/1060). Het is aan de lidstaat om één enkel ‘Programma’ op te stellen waarmee het uitvoering geeft aan de Europese prioriteiten uit het EFMZVA. Hierbij houdt de lidstaat rekening met regionale en/of lokale uitdagingen.

Voorbereiding Belgisch Programma EFMZVA 2021 – 2027

De voorbereiding van het Belgische Programma EFMZVA 2021 – 2027 is al enige tijd terug gestart met onder andere bevragingen, workshops en overleg met heel wat stakeholders. Een belangrijk onderdeel dat deel uitmaakt van de voorbereiding, is de toepassing van een milieubeoordeling op het Programma (plan-MER procedure).

In een eerste fase van deze plan-MER procedure werd een kennisgevingsnota opgemaakt. De kennisgeving van dit dossier werd op 22/07/2021 door Team Mer (Departement Omgeving) volledig verklaard. De inspraakprocedure van de kennisgeving liep van 16 augustus 2021 tot en met 14 september 2021. Op basis van deze raadpleging heeft Team Mer de richtlijnen opgesteld voor de opmaak van het plan-MER.

In een tweede fase zal het plan-MER in openbaar onderzoek gaan (najaar 2021). Na het afronden van de plan-MER procedure zal het Vlaams gedeelte van het Belgisch Programma EFMZVA 2021 – 2027 ter goedkeuring aan de Vlaamse Regering voorgelegd worden.

De laatste stap, voor het Programma EFMZVA ter uitvoering zal worden gebracht, is vervolgens om het Programma ter goedkeuring bij de Europese Commissie in te dienen. Dit zal naar verwachting in het eerste semester van 2022 plaats vinden.

Openbaar onderzoek plan-MER (14 januari 2022 tot en met 14 maart 2022)

Van 14 januari 2022 tot en met 14 maart 2022 wordt een openbaar onderzoek over het ontwerp van het plan-MER en over het ontwerp van het Vlaams gedeelte van het Belgisch Programma EFMZVA 2021 – 2027 georganiseerd (artikel 4.2.11 van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM)). Het ontwerp van plan-MER, met het ontwerp passende beoordeling als bijlage, het ontwerp van het Vlaams gedeelte van het Programma EFMZVA 2021 – 2027 en de richtlijnen die opgesteld werden voor de opmaak van het plan-MER zijn hier beschikbaar:

Opmerkingen op het plan-MER en ontwerp Programma kunnen uiterlijk 14 maart 2022 bezorgd worden:

 • Persoonlijk via afgifte of via een brief gericht aan:
  • Departement Landbouw en Visserij - Dienst Visserij
   Plan-MER 0269 – EFMZVA
   Koning Albert II-laan 35 bus 40, 1030 Brussel,
 • per e-mail aan: departement@lv.vlaanderen.be (met de vermelding ‘Publieke inspraak OO plan-MER 0269 EFMZVA’ in de titel),
 • of via afgifte van de opmerking in het gemeentehuis of stadhuis.

Na het openbaar onderzoek zal het Departement Landbouw en Visserij en de aangestelde erkende Mer-coördinator (Tractebel) de opmerkingen bundelen en verwerken en overdragen aan Team MER, waarna deze een kwaliteitsbeoordeling zal uitvoeren.

Meer info

Meer informatie kan u terugvinden op de website van Departement Omgeving bij Milieueffectenrapportage (Team Mer).