EFMZVA: Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij en Aquacultuur (2021-2027)

Europees Fonds voor Maritieme Zaken, Visserij en Aquacultuur (EFMZVA)

Op 14 juli 2021 werd het Europees Fonds voor Maritieme Zaken, Visserij en Aquacultuur (EFMZVA) van kracht (Verordening (EU) 2021/1139). De looptijd van het EFMZVA is afgestemd op de duur van het MFK (meerjarig financieel kader) 2021 - 2027. Het EFMZVA draagt bij tot de uitvoering van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB) en van het maritiem beleid van de Unie.

De financiële middelen uit het EFMZVA die onder gedeeld beheer vallen, moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de Gemeenschappelijke Bepalingen Verordening (Verordening (EU) 2021/1060). Het is aan de lidstaat om één enkel ‘Programma’ op te stellen waarmee het uitvoering geeft aan de Europese prioriteiten uit het EFMZVA. Hierbij houdt de lidstaat rekening met regionale en/of lokale uitdagingen.

Voorbereiding Belgisch Programma EFMZVA 2021 – 2027

De voorbereiding van het Belgische Programma EFZMZVA 2021 – 2027 is al enige tijd terug gestart met onder andere bevragingen, workshops en overleg met heel wat stakeholders. Een belangrijk onderdeel dat deel uitmaakt van de voorbereiding, is de toepassing van een milieubeoordeling op het Programma (plan-MER procedure).

In een eerste fase van deze plan-MER procedure werd een kennisgevingsnota opgemaakt. De kennisgeving van dit dossier werd op 22/07/2021 door Team Mer (Departement Omgeving) volledig verklaard.

In een tweede fase zal het plan-MER in openbaar onderzoek gaan (najaar 2021). Na het afronden van de plan-MER procedure zal het Vlaams gedeelte van het Belgisch Programma EFMZVA 2021 – 2027 ter goedkeuring aan de Vlaamse Regering voorgelegd worden.

De laatste stap, voor het Programma EFMZVA ter uitvoering zal worden gebracht, is vervolgens om het Programma ter goedkeuring bij de Europese Commissie in te dienen. Dit zal naar verwachting in het eerste semester van 2022 plaats vinden.

Publieke inspraak kennisgeving (16 augustus 2021 – 14 september 2021)

De periode van de inspraakprocedure van de kennisgeving loopt van 16 augustus 2021 tot en met 14 september 2021. 

De kennisgeving is tijdens deze periode digitaal raadpleegbaar op de website van het Team MER: Milieueffectrapportage - Departement Omgeving (vlaanderen.be) en op de website van het Departement Landbouw en Visserij: kennisgeving Plan-MER 0269 (Dept. Omgeving)

Deze studie ligt ook ter inzage op het gemeentehuis of stadhuis, op het bureau van Team Mer (Departement Omgeving, Team Mer, Plan-MER 0269, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel) en op het bureau van het departement Landbouw en Visserij (Koning Albert II-laan 35 bus 40, 4de verdieping, 1030 Brussel – elke werkdag van 10u tot 16u – zie ook op onze website bij Contact).

Opmerkingen kunnen uiterlijk 14 september 2021 bezorgd worden:

  • via het digitaal inspraakformulier (Dept. Omgeving),
  • via afgifte of via een brief aan Team Mer (adres zie hierboven),
  • via e-mail aan: mer@vlaanderen.be (met de vermelding ‘Publieke inspraak plan-MER 0269  EFMZV in de titel), of
  • via afgifte van de opmerking in het gemeentehuis of stadhuis.

Meer info

Meer informatie kan u terugvinden op de website van Departement Omgeving bij Milieueffectenrapportage (Team Mer).