Oproep 2023 demonstratieprojecten

Oproep 2023 demonstratieprojecten

Demonstratieprojecten maken land- en tuinbouwers bewust van nieuwe mogelijkheden op het vlak van duurzame praktijken en technieken. Door middel van demonstraties worden land- en tuinbouwers aangespoord om deze praktijken en technieken toe te passen op hun bedrijf. Daarom wordt veel belang gehecht aan demonstratie van de toepassing van de nieuwe inzichten bij de landbouwers en de tuinders zelf. Het werken met voorbeeldbedrijven of met groepen die samenkomen op praktijkbedrijven kan een belangrijke hefboom betekenen in de projecten. 

Het thema van de oproep is ‘een klimaatrobuuste land- en tuinbouw’. Een klimaatrobuuste bedrijfsvoering is voor elke landbouwer een uitdaging. De demonstratieprojecten dragen bij tot het verminderen van de impact van landbouw op het klimaat (mitigatie) en/of tot aanpassingen aan de gevolgen van het wijzigende klimaat (adaptatie). Ze zetten in op praktische klimaatmaatregelen en stimuleren landbouwers deze toe te passen op hun bedrijf. Mogelijke onderwerpen zijn het reduceren van de methaanuitstoot bij runderen, het omgaan met de gevolgen van de klimaatopwarming, zoals hitte, droogte,…, reductie van het energieverbruik, de toepassing van relevante niet productieve investeringen, slim koolstofbeheer,… De gedemonstreerde maatregelen zijn praktisch en economisch haalbaar.

Organisaties zonder commerciële doelen kunnen bij het Agentschap Landbouw en Zeevisserij voorstellen voor demonstratieprojecten indienen. 

Het maximumbedrag van de subsidie bedraagt 100.000 euro per project. De uitvoeringsperiode van de demonstratieprojecten bedraagt maximaal twee jaar. De projecten lopen tussen 1 januari 2024 en 30 juni 2026.

Geselecteerde demonstratieprojecten

Dit zijn de geselecteerde projecten:

Demonstratieprojecten 2023
Project Coördinator Projectpartners
Demo Klimrek Akkerbouw Innovatiesteunpunt voor Landbouw en Platteland ILVO, Proefcentrum voor de Aardappelteelt, Inagro
Demo Klimrek Varkens Innovatiesteunpunt voor Landbouw en Platteland ILVO, Inagro, Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw
GePASt beweiden - Naar een klimaat- en milieubewuste beweiding Inagro ILVO, Boerenbond
Vruchtwisseling voor een robuust melkveebedrijf Landbouwcentrum voor Voedergewassen Hooibeekhoeve, Proefhoeve Bottelaere HoGent Ugent, Proef- en vormingscentrum voor de landbouw
Voederbieten, een oud maar (klimaat)robuust gewas Landbouwcentrum voor Voedergewassen  Hooibeekhoeve, Proefhoeve Bottelaere HoGent Ugent
Wintervlas als antwoord op het veranderende klimaat Inagro  -
KIEM: Kleinzadige groenteteelten Irrigeren met Efficiënte Methoden voor een optimale kieming en opkomst Inagro Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen, Praktijkpunt Landbouw
OSBOBO: Organische Stof in BOomkwekerijBOdems Proefcentrum voor Sierteelt Bodemkundige Dienst Belgie
Regeneratieve fruitteelt Proefcentrum Fruitteelt -
Jonge boeren, levende grond Katholieke Landelijke Jeugd en Groene Kring Voedsel Anders, Ilvo, Boerenbond, Pomona

Meer informatie over de projecten vindt u in de projectendatabank van het Vlaams Ruraal Netwerk.

Regelgeving

De organisatie van de steunverlening voor sensibiliseringsacties om duurzame landbouw te bevorderen is vastgelegd in het Besluit van de Vlaamse Regering en het Ministerieel besluit tot lancering van een oproep voor het indienen van demonstratieprojecten.

Meer info?

Delen: