Oproep 2024 demonstratieprojecten

Op deze pagina:

Oproep voor het indienen van projectvoorstellen demonstratieprojecten

Het Agentschap voor Landbouw en Zeevisserij doet een oproep voor het indienen van voorstellen voor demonstratieprojecten. Voor de oproep 2024 is 1 miljoen euro steun voorzien. Demonstratieprojecten maken land- en tuinbouwers bewust van nieuwe mogelijkheden op het vlak van duurzame praktijken en technieken. Door middel van demonstraties worden land- en tuinbouwers aangespoord om deze praktijken en technieken toe te passen op hun bedrijf. Daarom wordt veel belang gehecht aan demonstratie van de toepassing van de nieuwe inzichten bij de landbouwers en de tuinders zelf. Het werken met voorbeeldbedrijven of met groepen die samenkomen op praktijkbedrijven kan een belangrijke hefboom betekenen in de projecten. 

Projectvoorstellen kunnen ingediend worden onder twee thema’s. Het eerste thema van de oproep is ‘duurzaam nutriëntenbeheer’. Het tweede thema is ‘reductie van broeikasgasemissies’. 

Alleen organisaties met rechtspersoonlijkheid die geen commerciële doelen nastreven kunnen bij het Agentschap Landbouw en Zeevisserij voorstellen voor demonstratieprojecten indienen. 

Het maximumbedrag van de subsidie bedraagt 100.000 euro per project. De uitvoeringsperiode van de demonstratieprojecten bedraagt maximaal twee jaar. De projecten lopen tussen 1 oktober 2024 en 31 maart 2027. 

Thema’s Oproep 2024 demonstratieprojecten

Duurzaam nutriëntenbeheer

Duurzaam nutriëntenbeheer gebeurt zowel in de plantaardige als de dierlijke productie. Het is de bedoeling om de nutriëntenverliezen naar water, bodem en lucht te verminderen. De projecten vertrekken vanuit knelpunten in de praktijk en kennishiaten met betrekking tot een duurzaam nutriëntenbeheer. Indien relevant wordt in het werkplan van de projecten een becijfering van de economische weerslag van de methoden en technieken opgenomen en gecommuniceerd aan de landbouwer. 

In de plantaardige sector worden via de demonstratieprojecten technieken getoond die leiden tot een duurzaam nutriënten- en bodembeheer in de praktijk ter verbetering van de waterkwaliteit, zoals verbeterde bemestingsstrategieën, betere benutting van stikstof en fosfaat, precisielandbouw,… 

In de dierlijke productie scheiden dieren mest uit die stikstof en fosfor bevat. Demonstratieprojecten spelen in op het beperken van de nutriënteninhoud in het voeder, het optimaliseren van de nutriënteninhoud vastgelegd in de dierlijke producten (vlees, eieren en zuivel) en/of het beperken van de stikstofverliezen.

Reductie van broeikasgasemissies

Volgens de prognoses van het Vlaams Energie- en Klimaatplan (VEKP) 2021-2030 dient de landbouwsector tegen 2030 een reductie van broeikasgasemissies te realiseren van 30% tegenover 2005. De broeikasgasemissies bestaan uit energetische emissies (koolstofdioxide (CO2)) en niet-energetische emissies (lachgas (N2O) en methaan (CH4)). De broeikasgasemissies in de landbouwsector zijn grotendeels afkomstig van de volgende bronnen: enterische methaanemissies bij herkauwers als gevolg van verteringsprocessen, bodememissies van lachgas, emissies van methaan en lachgas bij de behandeling en opslag van mest en energetische emissies (CO2) door verwarming/koeling van stallen en serres en het gebruik van landbouwmachines. Opslag van koolstof in landbouwbodems kan gezien worden als een ‘negatieve emissie’. De projecten richten zich op het demonstreren van technologische maatregelen in de plantaardige of de dierlijke productie om deze emissies aanzienlijk te reduceren, zoals staltechnieken, voeder- en managementmaatregelen, aangepaste bemestings- en bodembewerkingstechnieken, technieken bij de behandeling en opslag van mest, en maatregelen op vlak van energie-efficiëntie en hernieuwbare energie. Het potentieel van reductie wordt in het project ook becijferd.

Praktische informatie

Projecten worden ingediend via de tegel ‘Demonstratieprojecten’ op het e-loket van het Agentschap Landbouw en Zeevisserij. U vindt de nodige documenten, waaronder het aanvraagformulier, in het e-loket na het aanmaken van een nieuw aanvraagdossier. Verdere toelichting bij de oproep staat in de handleiding bij het indienen van een projectvoorstel voor demonstratieprojecten 2024.

De projectaanvragen moeten ten laatste op 30 april 2024 worden ingediend via het e-loket van het Agentschap Landbouw en Zeevisserij. Raadpleeg hiervoor de handleiding voor het indienen via het e-loket

Kijk tijdig na of uw onderneming, indien deze de promotor/aanvrager is, geregistreerd is in het e-loket. Indien niet, dan is het aangeraden om uw onderneming twee weken voor de indiendatum te registreren. Koppel ten laatste twee dagen voor de uiterste indiendatum, de persoon van uw onderneming die de aanvraag zal indienen, aan uw onderneming in het e-loket. Contacteer ons indien u problemen ondervindt.

Deze oproep loopt gelijktijdig met de oproep VLIF Projectsteun voor innovaties en oproep projecten Europese Innovatie Partnerschappen-operationele groepen.

Regelgeving

Meer info?

Delen: