Bodemattest bij grondoverdracht

Er wordt bij elke grondoverdracht een bodemattest gevraagd. Dit betekent concreet bij:

  • de overdracht via verkoop of schenking van de grondeigendom
  • het vestigen of beëindigen van een erfpacht, vruchtgebruik of opstalrecht
  • de fusie of splitsing van vennootschappen, waarvan ten minste één van de betrokken vennootschappen eigenaar is van de grond

Als op de grond een inrichting gevestigd is/was, of als er een activiteit uitgeoefend wordt/werd die bodemverontreiniging kan veroorzaken gaat het om een risicogrond. De lijst van activiteiten en inrichtingen staat in het Vlaams Reglement rond de Bodemsanering (VLAREBO). Informatie hierover kunt u schriftelijk aanvragen bij de gemeente.

Meer informatie: website (nieuw venster): Bodemattesten en grondoverdracht

Een uittreksel uit de kadastrale legger kan u schriftelijk, per fax of via e-mail aanvragen bij de gewestelijke directie van de Federale Overheidsdienst Financiën. De contactgegevens vindt u bij de Federale Overheidsdienst Financiën. Aan de hand van uw adresgegevens vindt u het kantoor waar u terecht kunt.

Delen: