Overnamecontract

Een overnamecontract is een onderhandse akte. Dit is een geschreven bewijs dat de partijen zelf opstellen. De akte moet opgesteld worden in zoveel originelen als er partijen met onderscheiden belangen zijn.

 • Elk origineel moet het aantal opgestelde exemplaren vermelden.
 • Bij geldsommen moet het bedrag voluit in letters geschreven worden en voorafgegaan door de formule "Goed voor xxxx EUR."
 • Elk exemplaar is ondertekend en gedateerd.

Het is belangrijk dat het overnamecontract alle noodzakelijke gegevens bevat. Volgende informatie moet er zeker in vermeld staan:

Overnamegegevens

 • naam en adres van de overnemer(s) en de overlater(s)
 • aard van het bedrijf met ligging en totale oppervlakte
 • beschrijving van de in de overname begrepen hoevebekleding met de prijs die moet betaald worden. Indien bepaalde machines of materieel niet worden overgenomen moet dit duidelijk vermeld worden.
 • de datum waarop de hoeve vrij en ter beschikking zal zijn van de overnemer(s)

Afspraken, regelingen en verklaringen

 • het gebruiksrecht van hoevegebouwen en gronden
  • zijn de gronden in eigendom van de overlater(s) dan volgt er een pachtcontract
  • zijn gronden in pacht dan volgt er een pachtoverdracht (gewone overdracht art.34) of bevoorrechte overdracht (art. 35 van de pachtwet van 4 november 1969)
 • afspraken voor de te betalen pacht van het lopende jaar
 • de regeling voor de RSZ- (Rijksdienst voor Sociale Zekerheid) en SVZ-bijdragen (Sociale Verzekering voor Zelfstandigen)
 • een regeling i.v.m. de overdracht van de productierechten (toeslagrechten, emissierechten en quota)
 • vermelding dat er geen BTW verschuldigd is, voor zover zowel de overlater als de overnemer het forfaitair BTW-stelsel volgen
 • indien of de overlater of de overnemer of beiden het algemeen BTW-stelsel volgen (d.w.z. dat ze belastingplichtig zijn met BTW-aftrek), dan kan met betrekking tot de overname naast het overnamecontract best ook een factuur opgemaakt worden van de overlater aan de overnemer
 • een duidelijke vermelding dat de overlaters bereid zijn de melding voor de overdracht van de milieuvergunning te ondertekenen
 • de overlater dient te verklaren dat vanaf de ondertekening van het contract zonder medeweten en uitdrukkelijke toestemming van de overnemer, geen enkel dier, machine, materieel of om het even welk product van de hoeve en bijhorende landerijen en weiden verwijderd zal worden
 • een duidelijke vermelding dat de overnemer in toepassing van de wet van 22 december 1998 houdende fiscale bepalingen (BS 15 januari 1999) het overnamecontract samen met een fiscaal certificaat (dit certificaat wordt aangevraagd door de overlater minstens 30 dagen voor de overname en attesteert dat er op dat ogenblik geen enkele fiscale schuld door hem verschuldigd is) aangetekend dient te versturen aan de ontvanger van de directe belastingen van de woonplaats van de overlater en bij problemen dienaangaande over de mogelijkheid beschikt om de overeenkomst eenzijdig te ontbinden
 • een vermelding dat de partijen alle nodige administratieve handelingen zullen verrichten die noodzakelijk zijn voor het realiseren van deze overeenkomst

Inventaris

De bijlage bij het overnamecontract bevat een gedetailleerde inventaris van de overgenomen hoevebekleding met vermelding van:

 • de dieren (opsomming van aantallen en waardering per diersoort en gewichts- of leeftijdscategorie)
 • het materieel (individuele waardering per machine)
 • de bedrijfsvoorraden met waardering
 • de vruchten te velde met waardering
 • de prijzij of navetten.

Voorbeeld van een inventaris:

Het overnamecontract en de inventaris worden ondertekend door de partijen na eigenhandig geschreven te hebben “Gelezen en goedgekeurd”.

Registratie

Het overnamecontract moet binnen de 15 dagen na het afsluiten van de overeenkomst geregistreerd worden bij de Federale Overheidsdienst Financiën, Patrimoniumdocumentatie, Kadaster, Registratie en Domeinen.

Delen: