Omgevingsvergunning

Eén procedure

Voortaan is de aanvraag voor een stedenbouwkundige en milieuvergunning gebundeld in 1 enkele procedure: de omgevingsvergunning. Die is definitief in werking getreden op 1 januari 2018.

Opgelet, door deze bundeling bent u nu verplicht zowel de stedenbouwkundige als de milieuaspecten samen in 1 keer aan te vragen als die van toepassing zijn op uw bedrijf. Anders is de aanvraag onontvankelijk en moet de overheid die afkeuren.

Vanaf 1 januari 2018 wordt ook de sociaal-economische vergunning in de omgevingsvergunning geïntegreerd. Die hebt u nodig als u een winkel van een bepaalde grootte uitbaat.

Wordt de omgevingsvergunning toegekend, dan is die in principe voor onbepaalde duur geldig en hoeft u ze niet  te vernieuwen.

Aanvraag omgevingsvergunning

U moet de omgevingsvergunning aanvragen ofwel bij uw stad of gemeente, ofwel bij de provincie, ofwel bij  de Vlaamse overheid. Dat hangt ervan af  waarvoor u een omgevingsvergunning aanvraagt. Meer informatie vindt u op het Omgevingsloket.

U doet de aanvraag digitaal via het digitaal omgevingsloket.

Stedenbouwkundige handelingen

Voor welke stedenbouwkundige handelingen u een vergunning nodig hebt, leest u in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

Milieudruk

Op basis van de milieu-impact zal uw bedrijf worden ingedeeld in klasse I, II of III. Dit hangt onder meer af van de aard van de activiteit (pluimvee, rundvee …) en de omvang. Bedrijven uit klasse I en II moeten een vergunning aanvragen, bedrijven uit klasse III moeten zich verplicht melden. Welke activiteit tot welke klasse behoort vindt u in de zogenaamde indelingslijst.

4 mogelijke trajecten

Voor deze aanvraag kunt u 4 mogelijke trajecten volgen.

  1. Het maximale traject: met burgerparticipatie in het voortraject en met intensievere procesbegeleiding door de dienst MER (100 dagen)
  2. Een ontwerp-MER als aanmelding: de aanmelding is uitgewerkt tot een ontwerp-MER (60 dagen)
  3. Minimale traject: enkel de juridische verplichte procedurestappen, maar zonder procesbegeleiding ( 20 of 60 dagen in procedure)
  4. Enkel een vraag voor voorlopige goedkeuring project-MER: naast de verplichte aanmelding wordt hier de voorlopige goedkeuring gesteld aan de dienst MER

Meer informatie over de te nemen stappen, de voor- en nadelen, … vindt u in de handleiding.

Oude vergunning omzetten naar een omgevingsvergunning

Hebt u al een milieuvergunning die is aangevraagd nà 9 september 2002 en die werd toegekend  voor 20 jaar, dan kunt u die laten omzetten in een omgevingsvergunning. Voor meer details, zie het Omgevingsloket.

Overdracht van een omgevingsvergunning

Een omgevingsvergunning wordt op naam toegekend. Daarom moet bij een bedrijfsovername ook de vergunning mee worden overgedragen zodat duidelijk is wie de houder van de vergunning is. U hoeft dus geen nieuwe vergunning aan te vragen. Bij een overdracht is het wel niet mogelijk wijzigingen aan de vergunningsvoorwaarden aan te brengen.

U moet de overdracht melden aan de overheid die bevoegd was om de vergunning toe te kennen en gebruikt daarvoor het Formulier (bijlage 4 in het uitvoeringsbesluit omgevingsvergunning).

De betreffende overheid zal de vergunning dan ook actualiseren: ze past de namen van rubrieken uit de wetgeving aan als die gewijzigd zijn, en  brengt  de activiteiten van het bedrijf zo nodig onder de nieuwe rubriek.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op het Omgevingsloket en via omgevingsvergunning@vlaanderen.be

Delen: