Wetgeving biologische productie

tractorHet lastenboek voor de biologische productiemethode bestaat uit zowel Europese als Vlaamse wetgeving. De Europese reglementering staat omschreven in een verordening, de Vlaamse regelgeving wordt vastgelegd in een besluit van de Vlaamse Regering en ministeriële besluiten.

Onder bepaalde voorwaarden zijn er uitzonderingen waarvoor vergunningen kunnen aangevraagd worden.

Zie ook: De wetgeving kort toegelicht

Europese regelgeving

 • Verordening (EG) nr. 834/2007
  bepaalt de definities (zoals omschakeling, bereiding), de doelstelling en beginselen van biologische productie (zoals specifieke voorwaarden voor de verwerking van biologisch diervoeder), de productievoorschriften (zoals voorschriften voor plantaardige productie, veehouderij), de etikettering (zoals de verplichte aanduiding), de controles en het handelsverkeer met derde landen.

 • Verordening (EG) nr 889/2008
  legt de uitvoeringsbepalingen voor de basisvoorschriften van verordening 834/2007 voor de productie, de etikettering en de controle van biologische producten in de plantaardige en in de dierlijke productie vast. Verordening (EG) nr. 889/2008 werd laatst gewijzigd door Verordening 2019/2164. In het bijzonder gaat het om een wijziging van de bijlagen I, II, VI, VII, VIII.

 • Verordening (EG) nr 1235/2008
  bepaalt de invoer van biologische producten uit derde landen. Verordening (EG) nr. 1235/2008 werd laatst gewijzigd door Verordening 2020/786.

 • Tijdelijke Covid-verordening: Uitvoeringsverordening (EU) 2020/977 tot afwijking, wegens de COVID-19-pandemie, van de Verordeningen (EG) 889/2008 en (EG) 1235/2008 wat betreft controles op de productie van biologische producten.

 • De Europese Commissie heeft een document "FAQ on organic rules (E.C.)" opgesteld over de huidige biowetgeving.

 • Verordening (EU) 2018/848
  Nieuwe bio verordening: Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad
  Deze verordening is van toepassing vanaf 1 januari 2021 (met uitzondering van artikel 46 dat van toepassing is vanaf 17 juni 2018).

Gedelegeerde verordening (EU) 2020/427 van de Commissie van 13 januari 2020 tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft bepaalde gedetailleerde productievoorschriften voor biologische producten.

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/464 van de Commissie van 26 maart 2020 tot vaststelling van een aantal uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de documenten die nodig zijn voor de erkenning met terugwerkende kracht van perioden in het kader van de omschakeling, de productie van biologische producten en de door de lidstaten te verstrekken informatie.

De hierboven weergegeven links zijn niet juridisch bindend. Deze zijn een documentatiehulpmiddel en louter informatief. Alleen de besluiten die zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (te raadplegen in EUR-Lex) zijn authentiek.

Internationale overeenkomsten

 • Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Chili inzake de handel in biologische producten

Besluit (EU) 2017/2307  van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Chili inzake de handel in biologische producten.
Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Chili inzake de handel in biologische producten.

Expert Group for Technical advice on Organic Production (EGTOP)

De Expert Group for Technical advice on Organic Production (EGTOP) staat de Europese Commissie bij om de productieregels te verbeteren en actueel te houden.  Hun adviezen worden publiek gemaakt op de website van de Europese Commissie.
Hier vindt u de link naar de EGTOP-adviezen.
https://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports_en

Vlaamse regelgeving

Contact

Ellipsgebouw (3de verdieping) - Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 79 19 - Fax 02 552 75 11
Elfi Laridon
E-mail: elfi.laridon@lv.vlaanderen.be