Wetgeving biologische productie

tractorHet lastenboek voor de biologische productiemethode bestaat uit zowel Europese als Vlaamse wetgeving. De Europese reglementering staat omschreven in een verordening, de Vlaamse regelgeving wordt vastgelegd in een besluit van de Vlaamse Regering en ministeriële besluiten.

Onder bepaalde voorwaarden zijn er uitzonderingen waarvoor vergunningen kunnen aangevraagd worden.

Zie ook: De wetgeving kort toegelicht

Europese regelgeving

 • Verordening (EG) nr. 834/2007
  bepaalt de definities (zoals omschakeling, bereiding), de doelstelling en beginselen van biologische productie (zoals specifieke voorwaarden voor de verwerking van biologisch diervoeder), de productievoorschriften (zoals voorschriften voor plantaardige productie, veehouderij), de etikettering (zoals de verplichte aanduiding), de controles en het handelsverkeer met derde landen.

 • Verordening (EG) nr 889/2008
  legt de uitvoeringsbepalingen voor de basisvoorschriften van verordening 834/2007 voor de productie, de etikettering en de controle van biologische producten in de plantaardige en in de dierlijke productie vast. Verordening (EG) nr. 889/2008 werd laatst gewijzigd door Verordening 2019/2164. In het bijzonder gaat het om een wijziging van de bijlagen I, II, VI, VII, VIII.

 • Verordening (EG) nr 1235/2008
  bepaalt de invoer van biologische producten uit derde landen en gewijzigd bij:

 • Uitvoeringsverordening (EU) 2020/2196 van de Commissie van 17 december 2020 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1235/2008 houdende de bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr.834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft.
 • Tijdelijke Covid-verordening: Uitvoeringsverordening (EU) 2020/977 tot afwijking, wegens de COVID-19-pandemie, van de Verordeningen (EG) 889/2008 en (EG) 1235/2008 wat betreft controles op de productie van biologische producten. En gewijzigd bij uitvoeringsverordening (EU) 2020/1667 van de Commissie van 10 november 2020 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/977 wat betreft de periode van toepassing van de tijdelijke controlemaatregelen voor de productie van biologische producten. 
  En gewijzigd met uitvoeringsverordening (EU) 2021/772 van de Commissie van 10 mei 2021 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/977 wat betreft de tijdelijke controlemaatregelen voor de productie van biologische producten, en met name de periode van toepassing. 
  En gewijzigd met uitvoeringsverordening (EU) 2021/1325 van de Commissie van 10 augustus 2021 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/977 wat betreft de periode van toepassing van de tijdelijke maatregelen met betrekking tot controles op de productie van biologische producten
 • De Europese Commissie heeft een document "FAQ on organic rules (E.C.)" opgesteld over de huidige biowetgeving.

 • Verordening (EU) 2018/848: Nieuwe bio verordening: Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad.

 • Verordening (EU) 2020/1693 van het Europees Parlement en de Raad van 11 november 2020 tot wijziging van Verordening (EU) 2018/848 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten, wat betreft de datum van toepassing en bepaalde andere in die verordening genoemde datums, heeft de datum van toepassing van verordening 2018/848 en enkele andere data in deze verordening met een jaar uitgesteld.
 • Gedelegeerde verordening (EU) 2020/427 van de Commissie van 13 januari 2020 tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft bepaalde gedetailleerde productievoorschriften voor biologische producten.
 • Gedelegeerde verordening (EU) 2021/269 van de Commissie van 4 december 2020 tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/427 wat betreft de datum van toepassing van de wijzigingen van bepaalde gedetailleerde productievoorschriften voor biologische producten in bijlage II bij Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad
 • Uitvoeringsverordening (EU) 2020/464 van de Commissie van 26 maart 2020 tot vaststelling van een aantal uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de documenten die nodig zijn voor de erkenning met terugwerkende kracht van perioden in het kader van de omschakeling, de productie van biologische producten en de door de lidstaten te verstrekken informatie.
 • Uitvoeringsverordening (EU) 2020/2042 van de Commissie van 11 december 2020 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/464 wat betreft de datum van toepassing en bepaalde andere datums die relevant zijn voor de toepassing van Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad inzake de biologische productie.
 • Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1794 van de Commissie van 16 september 2020 tot wijziging van deel 1 van bijlage 2 bij Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het gebruik van plantaardig omschakelingsteeltmateriaal en niet-biologisch plantaardig teeltmateriaal. 
 • Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/2146 van de Commissie van 24 september 2020 tot aanvulling van Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft uitzonderlijke productievoorschriften in de biologische productie
 • Uitvoeringsverordening (EU) 2021/279 van de Commissie van 22 februari 2021 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft controles en andere maatregelen ter waarborging van de traceerbaarheid en naleving in de biologische productie en de etikettering van biologische producten
 • Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/642 van de Commissie van 30 oktober 2020 tot wijziging van bijlage III bij Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft bepaalde informatie die moet worden verstrekt op het etiket van biologische producten
 • Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/716 van de Commisie van 9 februari 2021 tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de biologische-productievoorschriften inzake gekiemde zaden en witloofkroppen, inzake voeder voor bepaalde aquacultuurdieren en inzake parasietenbehandelingen in de aquacultuur
 • Gedelegeerde verordening (EU) 2021/771 van de Commissie van 21 januari 2021 tot aanvulling van Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad met specifieke criteria en voorwaarden voor de controles van de administratie in het kader van de officiële controles op het gebied van biologische productie en de officiële controles van groepen exploitanten
  • Rectificatie van Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/771 van de Commissie van 21 januari 2021 tot aanvulling van Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad met specifieke criteria en voorwaarden voor de controles van de administratie in het kader van de officiële controles op het gebied van biologische productie en de officiële controles van groepen exploitanten
 • Gedelegeerde verordening (EU) 2021/1006 van de Commissie van 12 april 2021 tot wijziging van Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het model van het certificaat ten bewijze van de naleving van de regels inzake de biologische productie
 • Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1165 van de Commissie van 15 juli 2021 betreffende de toelating van bepaalde producten en stoffen voor gebruik in de biologische productie  en de opstelling van de lijsten van die producten en stoffen
 • Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/1189 van de Commissie van 7 mei 2021 tot aanvulling van Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de productie en het in de handel brengen van plantaardig teeltmateriaal van biologisch heterogeen materiaal van bepaalde genera of soorten
 • Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/1342 van de Commissie van 27 mei 2021 tot aanvulling van Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad met voorschriften inzake de informatie die door derde landen en door controleautoriteiten en controleorganen moet worden verzonden met het oog op het toezicht op hun erkenning uit hoofde van artikel 33, leden 2 en 3, van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad voor ingevoerde biologische producten en de maatregelen die bij de uitoefening van dat toezicht moeten worden genomen
 • Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1378 van de Commissie van 19 augustus 2021 tot vaststelling van bepaalde voorschriften betreffende het certificaat dat wordt afgegeven aan exploitanten, groepen exploitanten en exporteurs in derde landen die betrokken zijn bij de invoer van biologische producten en omschakelingsproducten in de Unie en tot vaststelling van de lijst van overeenkomstig Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad erkende controleautoriteiten en controleorganen. 
 • Gedelegeeerde Verordening (EU) 2021/1697 van de Commissie van 13 juli 2021 tot wijziging van Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de criteria voor de erkenning van controleautoriteiten en controleorganen die bevoegd zijn om in derde landen controles op biologische producten te verrichten, en voor de intrekking van hun erkenning.
 • Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/1698 van de Commissie van 13 juli 2021 tot aanvulling van Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad met procedurele voorschriften voor de erkenning van controleautoriteiten en controleorganen die bevoegd zijn voor de controle van exploitanten en groepen exploitanten die in derde landen biologisch gecertificeerd zijn en van biologische producten in derde landen, en met voorschriften inzake het toezicht daarop en de door die controleautoriteiten en controleorganen uit te voeren controles en andere activiteiten.
 • Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/1691 van de Comissie van 12 juli 2021 tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de voorschriften voor het bijhouden van registers door exploitanten in de biologische productie  

De hierboven weergegeven links zijn niet juridisch bindend. Deze zijn een documentatiehulpmiddel en louter informatief. Alleen de besluiten die zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (te raadplegen in EUR-Lex) zijn authentiek.

Internationale overeenkomsten

 • Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Chili inzake de handel in biologische producten

Besluit (EU) 2017/2307  van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Chili inzake de handel in biologische producten.
Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Chili inzake de handel in biologische producten.

Expert Group for Technical advice on Organic Production (EGTOP)

De Expert Group for Technical advice on Organic Production (EGTOP) staat de Europese Commissie bij om de productieregels te verbeteren en actueel te houden.  Hun adviezen worden publiek gemaakt op de website van de Europese Commissie.
Hier vindt u de link naar de EGTOP-adviezen.
https://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports_en

Vlaamse regelgeving

Contact

Ellipsgebouw (3de verdieping) - Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 79 19 - Fax 02 552 75 11
Elfi Laridon
E-mail: elfi.laridon@lv.vlaanderen.be