Geïntegreerde gewasbescherming

Op deze pagina:

IPM of geïntegreerde gewasbescherming is een teeltmethode die past in een duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Vanaf 1 januari 2014 zijn de land- en tuinbouwers verplicht om de principes van IPM toe te passen volgens de Europese richtlijn 2009/128 betreffende een duurzaam gebruik van pesticiden. De meeste land- en tuinbouwers zijn zich al bewust van deze verplichting en passen IPM al toe maar een aantal sectoren die in mindere mate met gewasbeschermingsmiddelen bezig zijn, zijn hier minder van op de hoogte. Het betreft bijvoorbeeld veehouders die maïs telen of grasland uitbaten voor vervoederen op het eigen bedrijf. Iedere professionele land- of tuinbouwer, loonwerker die gewasbeschermingsmiddelen wenst te gebruiken, moet beschikken over een fytolicentie en moet  voldoen aan de richtlijn.  Verder is een juiste spuittechniek belangrijk bij gewasbescherming aangezien de juiste spuittechniek bijdraagt tot een betere verdeling van de gewasbeschermingsmiddelen. Dit zorgt voor een efficiëntere toepassing en er komen minder gewasbeschermingsmiddelen in de omgeving terecht.

Definitie en regelgeving van IPM

Volgens de Europese richtlijn is geïntegreerde gewasbescherming het volgende:

IPM of geïntegreerde gewasbescherming is zorgvuldige afweging van alle beschikbare gewasbeschermingsmethoden, gevolgd door de integratie van passende maatregelen die de ontwikkeling van populaties van schadelijke organismen tegengaan, het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en andere vormen van interventie tot economisch en ecologisch verantwoorde niveaus beperkt houden en het risico voor de gezondheid van de mens en voor het milieu tot een minimum beperken. Bij de geïntegreerde gewasbescherming ligt de nadruk op de groei van gezonde gewassen, waarbij de landbouwecosystemen zo weinig mogelijk worden verstoord en natuurlijke plaagbestrijding wordt aangemoedigd. Systemen met lage input van pesticiden zoals biologische landbouw vallen hieronder.

In de praktijk komt het erop neer dat u goed nadenkt over de noodzaak om een gewasbeschermingsmiddel te gebruiken. U kan het gebruik beperken of vermijden door een aangepaste teelttechniek. Gedurende de teelt doet u regelmatig waarnemingen of u laat u hierin leiden door waarschuwingsdiensten of bedrijfsvoorlichters om na te gaan of een bestrijding nodig is. Als een behandeling met gewasbeschermingsmiddelen nodig is, kiest u zoveel mogelijk voor de minst gevaarlijke middelen voor uwzelf, de consument en het leefmilieu en als het kan, kiest u voor een niet-chemische bestrijding. Tenslotte registreer u zorgvuldig wat en wanneer u behandeld hebt en noteer u ook in de mate van het mogelijke het resultaat van uw bestrijding. Of kort samengevat: IPM is gebaseerd op 4 principes: preventie of voorkomen van ziekten en plagen, monitoren of waarnemen, interventie of bestrijding en tenslotte registratie.

IPM of geïntegreerde gewasbescherming is een onderdeel van de Europese Richtlijn 2009/128 tot vaststelling van een kader voor communautaire actie ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van pesticiden.

De acht_algemene_principes.pdf die in het kader van IPM moeten toegepast worden zijn terug te vinden in bijlage III van deze richtlijn.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2014 houdende de toepassing van geïntegreerde gewasbescherming door professionele gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen bepaalt hoe de Vlaamse land- en tuinbouwer geïntegreerde gewasbescherming moet toepassen.

Praktijkgids en Praktijkgids IPM richtlijnen checklist

Om bovenstaande principes duidelijker te maken, werden sectorspecifieke richtsnoeren opgesteld in samenwerking met de verschillende sectoren. Deze acht algemene beginselen werden gebruikt als basis om richtlijnen voor verschillende plantaardige sectoren op te stellen. De richtlijnen zijn een minimum om te voldoen aan IPM. Om na te gaan of de professionele gebruiker van gewasbeschermingsmiddelen voldoet aan de toepassing van de richtlijnen, werd een checklist opgesteld waarbij snel nagegaan kan worden of er voldoende inspanningen geleverd werden. Om de uniformiteit tussen de verschillende plantaardige sectoren te optimaliseren werden checklists opgesteld voor zes plantaardige sectoren: akkerbouw, ruwvoeder, groententeelt in openlucht en onder glas, fruitteelt en sierteelt inclusief groenvoorziening. De praktijkgids samen met de katernen per sector en een richtlijnen checklist zijn terug te vinden op de volgende webpagina: praktijkgids gewasbescherming, zes katernen en Praktijkgids IPM richtlijnen checklist.

Lijst erkende controle-organismen

Vanaf 1 januari 2014 is de toepassing van IPM en de controle ervan verplicht. Elke professionele gebruiker van gewasbeschermingsmiddelen moet zich registreren bij een controle-orgaan en zich laten controleren op de toepassing van IPM. De controle-organen worden erkend door de minister bevoegd voor landbouw. Om erkend te worden moet het controle-orgaan beschikken over een geldige erkenning door het FAVV en beschikken over geschoold personeel in het kader van IPM. Concreet betekent dit dat de controle-organen of OCI’s die in het kader van de autocontrole van voedselveiligheid voor land- en tuinbouwers aangesloten bij Vega/Codiplan de certificering in het kader van de Vegaplanstandaard uitvoeren, tegelijkertijd de IPM controle kunnen doen. Dit betekent voor de aangesloten land- en tuinbouwers een minimale meerkost of meerwerk. Wie niet aangesloten is bij Vegaplan, moet zich afzonderlijk laten controleren en betaalt hier extra voor.

Het controle-orgaan rapporteert jaarlijks aan de Vlaamse overheid over de uitgevoerde controles. Elke land- of tuinbouwer wordt om de drie jaar gecontroleerd.
Hieronder vindt u de lijst van de erkende controle-organen (OCI's).

Lijst van de erkende controle-organen (OCI's)

Carah asbl
Rue Paul Pastur 11
7800 Ath
Tel.: +32 (0)68 26 46 97
E-mail: oci@carah.be
Website: www.carah.be

Cdl Certif
route de Herve, 104
4651 Battice
Tel.+32 (0)87 69 26 42
E-mail:cerification@comitedulait.be
Website: www.comitedulait.be

Certalent vzw (*)
Willem de Croylaan, 48
3001 Heverlee
Tel: +32 (0)16 31 09 22
E-mail: certalent@bdb.be
Website: www.bdb.be

CKCert vzw (*)
Technologiepark 2/3
9052 Zwijnaarde
Tel.: +32 (0)9 330 10 20
E-mail: info@ckcert.eu
Website: www.ckcert.eu

Inscert Partner NV
Rue Hayeneux, 62
4040 Herstal
Tel. : +32 (0)4 240 75 00
E-mail: certification@quality-partner.be
Website: www.quality-partner.be

SGS Belgium NV
Noorderlaan 87
2030 Antwerpen
Tel.: +32 (0)3 545 47 39
E-mail : be.cts.acs@sgs.com
Website: www.sgs.be

TÜV NORD
Integra bvba

Statiestraat, 164
2600 Berchem
Tel.: q+32 (03q)3 287 37 60
E-mail: info@tuv-nord-integra.com
Webiste: www.tuv-nord-integra.com

Vinçotte NV
Rue Phocas Lejeune, 11
5032 Gembloux
Tel.: +32 (0)81 43 26 11
E-mail: agrifood@vincotte.be
Webiste: www.vincotte.be

Voor sierteelt zijn er slechts 2 controle-organen erkend voor controle van de IPM-eisen (aangeduid met een (*)).

Erkende waarschuwingsdiensten

De Vlaamse overheid, Departement Landbouw en Visserij, erkent en subsidieert een aantal wetenschappelijk onderbouwde waarschuwingsdiensten die door de erkende praktijkcentra beheerd worden. In het kader van IPM zijn deze zeer nuttig en onmisbaar. In de volgende teelten zijn waarschuwingsdiensten erkend

Projecten over gewasbescherming

Contact