Teelt van vlinderbloemigen (PDPO III)

Nuttige tips bij de teelt van vlinderbloemigen: grasklaver - luzerne - rode klaver

Zie ook de teeltfiches op de website van het Landbouwcentrum voor Voedergewassen (LCV) vzw onder ‘Publicaties’.

Bekijk het filmpje ‘tips bij de teelt van vlinderbloemigen’ van het Departement Landbouw en Visserij.

Het gebruik van vlinderbloemigen zoals klaver en luzerne als eiwitleverancier in het silagevoeder is in Vlaanderen geen gangbare praktijk. Meestal wordt gebruik gemaakt van aangekocht hoogwaardig soja-eiwit. Nochtans is het perfect mogelijk om een gedeelte van de eiwitbehoefte op het bedrijf in te vullen door teelten als klaver, grasklaver of luzerne. Hierdoor wordt de ruwvoederwinning in de Vlaamse veehouderij gediversifieerd en meer bedrijfsgebonden gemaakt.

De teelt van vlinderbloemigen heeft ook een aantal milieuvoordelen ten opzichte van de andere voedergewassen:

  • deze teelten eisen minder bemesting;
  • het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in deze teelten is uiterst beperkt;
  • deze teelten zorgen voor een goede bodembedekking en zijn hierdoor weinig erosiegevoelig.

Enkel een actieve landbouwer in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) komt in aanmerking voor deze subsidie. U vindt de fiche 'GLB-actieve landbouwer' op de webpagina 'Actieve landbouwer'. De maatregel kan alleen worden toegepast op percelen subsidiabel landbouwareaal gelegen in het Vlaams Gewest.

Opgelet: Betaling voor deze subsidie kunt u enkel aanvragen via de verzamelaanvraag als u een lopende verbintenis voor deze maatregel heeft.

U kunt een nieuwe verbintenis aanvragen via de tegel ‘Agromilieumaatregelen en boslandbouwsystemen (agroforestry)’ op het startscherm van het e-loket in het najaar, uiterlijk tot 30 november, voorafgaand aan de start van uw nieuwe vijfjarige verbintenis. Na goedkeuring van uw verbintenisaanvraag vraagt u dan jaarlijks betaling aan via de verzamelaanvraag op het e-loket.

Subsidiebedrag

Subsidiebedrag

Teelt

Minimale zaaihoeveelheid

Bedrag (euro/ha)

Grasklaver

30 kg/ha, min. 10 gewicht% witte klaver of 20 gewicht% rode klaver of 20 gewicht% combinatie witte en rode klaver

450

Grasluzerne

30 kg/ha met minimaal 40 gewicht% luzerne

450

Rode klaver

12 kg/ha

450

Luzerne

25 kg/ha

450

Voedererwten*

75 korrels/m²

600

Veldbonen*

20 korrels/m² winterveldbonen en 40 korrels/m² zomerveldbonen

600

* niet voor menselijke consumptie

Subsidievoorwaarden en subsidieaanvraag

Zie informatiefiche Subsidie teelt van vlinderbloemigen (versie 07.04.2020)

Bekijk  voor meer informatie over de algemene voorwaarden voor het aanvragen van subsidies voor LV-agromilieumaatregelen de webpagina ‘Agromilieumaatregelen’.

Zie ook Basischecklist teelt van vlinderbloemigen die als hulpmiddel kan gebruikt worden voor de goede uitvoering van deze maatregel.

Meer informatie

Voor bijkomende informatie over de subsidiemaatregel 'Teelt van vlinderbloemigen’ kunt u contact opnemen met uw buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij.