VLIF-steun aan de agrovoedingssector

Op deze pagina:

Doel van de maatregel

De doelstelling van ‘VLIF-steun aan investeringen in de agrovoedingssector’ is tweevoudig. Deze VLIF-maatregel stimuleert investeringen en innovatie in de verwerking en afzet van landbouwproducten die enerzijds leiden tot een verhoging van de toegevoegde waarde, de kwaliteit of de voedselveiligheid van landbouwproducten. Anderzijds stimuleert deze VLIF-maatregel de valorisatie of vermindering van afval of reststromen in de agrovoedingssector.

De betoelaagde projecten moeten een directe en positieve impact hebben op de land- en tuinbouwers als leverancier van de te verwerken landbouwproducten. De investeringen in het verwerkings- en vermarktingsproces moeten in hoofdzaak betrekking hebben op de voorbereiding of de eerste fase van het verwerkings- of vermarktingsproces (eerste transformatie van het primaire landbouwproduct tot een verwerkt product).

Doelgroep

Er zijn drie types kandidaat-begunstigden:

 • verwerkers waarvan de hoofdactiviteit tot welbepaalde NACEBEL-codes behoort;
 • groepen van landbouwers;
 • een combinatie van deze begunstigden,

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor elk type kandidaat-begunstigde en bijhorende definities worden gedefinieerd in de handleiding.

Investeringen

Investeringen binnen deze projecten zijn investeringen in de verwerking en afzet van landbouwproducten die:

 • een van de volgende doelen hebben:
  • de kwaliteit, de voedselveiligheid of de toegevoegde waarde van landbouwproducten verhogen, en die in hoofdzaak betrekking hebben op de voorbereiding of de eerste fase van het verwerkings- of vermarktingsproces;
  • afval, restfracties of reststromen ten gevolge van de aanvoer, de verwerking of de afzet van de landbouwproducten beperken of hervaloriseren;
 • een meerwaarde betekenen voor de landbouwer als leverancier van de te verwerken of af te zetten landbouwproducten.

Dergelijke investeringen komen in aanmerking voor 30% steun.

Steunaanvraag indienen

Er loopt momenteel geen oproep.

De steun kan alleen verkregen worden voor investeringen die aangevat zijn na indiening én na kennisgeving van de selectie van een steunaanvraag in het kader van een oproep.

Per oproep kunnen specifieke voorwaarden worden bepaald die de thema’s, sectoren of investeringen aanduiden die in aanmerking kunnen komen voor steun.

Meer informatie rond de voorwaarden en indienperiode vindt u op Oproep 2021

Indienen steunaanvraag via e-loket.

Dossierbehandeling

De dossierbehandeling verloopt zoals voor alle VLIF maatregelen via het e-loket.

Bij de aanvraag tot uitbetaling via het e-loket dient ook volgend document te worden toegevoegd:

 • Een aparte projectboekhouding en administratie.
 • Een eindrapport (dit is enkel van toepassing voor projecten vanaf oproep 2020 en later).
 • Een verklaring waarin de aanvrager akkoord gaat zijn medewerking te verlenen aan evaluatieonderzoeken.

Voor meer informatie: VLIF steunaanvraag indienen en dossierbehandeling via e-loket

De volgende termijnen zijn van toepassing:

 • Oproep 2017: alleen betaalde facturen tot en met 05/10/2020 zijn subsidiabel.
 • Oproep 2019: alleen betaalde facturen tot en met 22/05/2022 zijn subsidiabel
 • Oproep 2020: alleen betaalde facturen tot en met 20/06/2023 zijn subsidiabel

Regelgeving

De organisatie van de steunverlening aan investeringen in de agrovoedingssector is vastgelegd in het Besluit van de Vlaamse Regering.

Meer informatie

Departement Landbouw en Visserij
Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel
Tel. 02 552 73 20
E-mail: VLIF-Agrovoeding@lv.vlaanderen.be

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling - Europa investeert in zijn platteland.Europese vlag