Overzicht demonstratieprojecten

Het doel van demonstratieprojecten is land- en tuinbouwers bewustmaken van nieuwe mogelijkheden op het vlak van duurzame praktijken en technieken en ze door demonstraties in de praktijk ingang te doen vinden op onze Vlaamse bedrijven. In de demonstratieprojecten wordt vooral het sensibiliseren van landbouwers en tuinders beoogd: er wordt veel belang gehecht aan het doen toepassen van de nieuwe inzichten uit de projecten bij de landbouwers en de tuinders zelf. Daartoe kan het werken met voorbeeldbedrijven of met groepen die samenkomen op praktijkbedrijven een belangrijke hefboom zijn. In het kader van het zo goed mogelijk bereiken van het doelpubliek is samenwerking tussen partners ten zeerste aanbevolen.

De uitvoerders van de demonstratieprojecten moeten voldoen aan specifieke communicatieverplichtingenin kader van PDPOIII. Zo moet bij elke communicatie in kader van het 'demonstratieproject duurzame landbouw van het Departement Landbouw en Visserij' volgend logo gebruikt worden:

Logo PDPO

Om demonstratieprojecten uit te voeren dient een vereniging erkend te zijn als Centrum voor sensibilisering van meer duurzame landbouw. Meer informatie met betrekking tot deze erkenning.

Oproep 2021

Het Departement Landbouw en Visserij doet een oproep voor het indienen van voorstellen voor demonstratieprojecten.

Erkende centra voor sensibilisering van meer duurzame landbouw kunnen via deze maatregel landbouwers sensibiliseren om duurzame methoden of technieken toe te passen. De oproep 2021 heeft tot doel landbouwers te stimuleren om niet productieve investeringen voor natuur en klimaat toe te passen. De projecten moeten aan de realisatie van minstens een van de volgende doelstellingen bijdragen:

  • de bevordering van de biodiversiteit;
  • habitatbescherming;
  • erosievermindering;
  • de verbetering van het waterbeheer en/of de waterkwaliteit;
  • landschappelijke ontwikkeling;
  • de landschappelijke integratie van bedrijfsgebouwen.

Voorbeelden zijn vermeld in het nieuwsbericht Oproep demonstratieprojecten 2021 rond duurzame landbouw. Deze maatregelen zijn pas effectief en efficiënt wanneer gezamenlijk inspanningen geleverd worden. Niet productieve investeringen, zo veel mogelijk gebiedsgericht gedemonstreerd, vormen het onderwerp van de projecten. Vanuit deze gebiedsgerichte aanpak worden landbouwers van over heel Vlaanderen warm gemaakt om zelf aan de slag te gaan.

Voor de uitvoering van de projecten is de samenwerking tussen complementaire partners noodzakelijk. Centra die kennis hebben van de gangbare landbouwpraktijken en die vertrouwd zijn met kennisoverdracht naar de landbouwers werken in de projecten samen met partners die een gedegen terreinkennis hebben op het vlak van waterbeleid, natuurwaarde, landschap, biodiversiteit,...

Centra kunnen tot en met 30 april 2021 bij het Departement Landbouw en Visserij een projectvoorstel indienen.

Let op: de voorstellen moeten ingediend worden via het e-loket, dat opengesteld wordt vanaf 22 maart! Kijk tijdig na of uw onderneming, indien deze de projectcoördinator en -indiener is, geregistreerd is in het e-loket. Indien niet, moet u uw onderneming en werknemers twee weken voor de indiendatum identificeren (Zie info in de Handleiding ‘7 Aanvraag indienen’).

De uitvoeringsperiode van de projecten bedraagt maximaal 1,5 jaar en moet starten op 1 juli 2021 en eindigen op 31 december 2022.

Hoe aanvragen?

Projecten worden ingediend via een DOCaanvraagformulier Aanvraag subsidie demonstratieproject waarvan in het e-loket ook het sjabloon ter beschikking is. Verdere toelichting bij de oproep staat in de bijhorende DOCHandleiding bij het indienen van een projectvoorstel Demonstratieprojecten oproep 2021.

De projecten worden beoordeeld op bereik van het doelpubliek, inhoud van het project, verwacht sensibiliseringseffect, technisch-wetenschappelijke basis, verhouding kostprijs van het project ten opzichte van het te verwachten resultaat en geschiktheid van de promotor en zijn partners.”

Oproep 2020

Het Departement Landbouw en Visserij deed in het kader van het Programmeringsdocument voor Plattelandsontwikkeling een oproep voor het indienen van voorstellen van demonstratieprojecten.

Centra voor sensibilisering van meer duurzame landbouw konden bij het Departement Landbouw en Visserij demonstratieprojecten indienen. Dit zijn de thema's en de geselecteerde projecten voor demonstratieprojecten in 2020:

Voor deze demonstratieprojecten wordt een totaalbedrag van 1,2 miljoen euro uitgetrokken. Het maximumbedrag van de subsidie bedraagt 100.000 euro per project. De uitvoeringsperiode van de demonstratieprojecten bedraagt maximaal twee jaar en gaat ten vroegste in op 1 januari 2021 en ten laatste op 1 juli 2021. De projecten lopen dus tot uiterlijk 30 juni 2023.

Oproep 2019

Het Departement Landbouw en Visserij deed in het kader van het Programmeringsdocument voor Plattelandsontwikkeling een oproep voor het indienen van demonstratieprojecten rond vier thema’s:

Oproep 2018

Het Departement Landbouw en Visserij deed in het kader van het Programmeringsdocument voor Plattelandsontwikkeling een oproep voor het indienen van demonstratieprojecten rond drie thema’s:

Oproep 2017

Het Departement Landbouw en Visserij deed in het kader van het Programmeringsdocument voor Plattelandsontwikkeling een oproep voor het indienen van demonstratieprojecten rond de thema’s:

Oproep 2016

Het Departement Landbouw en Visserij deed in het kader van het Programmeringsdocument voor Plattelandsontwikkeling een oproep voor het indienen van demonstratieprojecten rond de thema’s:

Oproep 2015

Het Departement Landbouw en Visserij deed in 2015 in het kader van het Programmeringsdocument voor Plattelandsontwikkeling een oproep voor het indienen van demonstratieprojecten rond 4 thema’s:

Oproep 2014

In het kader van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling trekt de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, een budget van ongeveer 1,4 miljoen euro uit voor de uitvoering van 14 demonstratieprojecten rond duurzame land- en tuinbouw.

Voor de projectoproep 2014 konden projectvoorstellen ingediend worden in de volgende thema’s:

Oproep 2013

Thema's

Oproep 2012

Thema's:

Demonstratieprojecten
Tel. 02 552 79 07
Els Lapage
e-mail: els.lapage@lv.vlaanderen.be