Verzamelaanvraag

De verschillende thema’s van de verzamelaanvraag

Voor het invullen van de verzamelaanvraag staat alle informatie ter beschikking op onze website. Hieronder vindt u de rechtstreekse link naar volgende pagina’s waar u bovenaan de pagina ook telkens een brochure terugvindt. Op de algemene themapagina’s kan u ook telkens de betrokken Vlaamse wetgeving terugvinden.

Formulieren

Het voorbereidingsdocument van uw persoonlijke verzamelaanvraag zal u eind februari worden bezorgd per post. Het invullen van het formulier gebeurt op het e-loket op www.landbouwvlaanderen.be

Alle andere noodzakelijke formulieren en bijlagen kunnen ingevuld of toegevoegd worden aan uw elektronische aanvraag. Indien het niet mogelijk is om de meldingen op e-loket in te brengen, kan u gebruik maken van de formulieren voor de verzamelaanvraag 2017 (vb.  wijzigingen, mechanische onkruidbestrijding teeltfiche, definitieve overdracht gras, mestwet, verklaring op eer, teeltmelding hennep, …).

Interregionale en buitenlandse landbouwers

Waalse en buitenlandse landbouwers met landbouwgronden in Vlaanderen kunnen eveneens steun aanvragen op deze percelen. Bent u een Waalse landbouwer met gronden in Vlaanderen dan kan u best de fiche 'Interregionale landbouwer' op volgende pagina aandachtig doornemen:

Nederlandse landbouwers kunnen inloggen op het e-loket en hun verzamelaanvraag volledig elektronisch indienen. Ook de wijzigingen kunnen op het e-loket worden ingediend.

Andere buitenlandse landbouwers kunnen indienen op papier of een volmacht geven aan iemand die in Vlaanderen een e-ID heeft en kan inloggen op e-loket.

Gegevensuitwisseling

Welke gegevens het departement opvraagt, zijn wettelijk bepaald. Bepaalde gegevens moeten wettelijk worden vrijgegeven, zoals de uitbetaalde EU-steun, andere persoonsgegevens mogen enkel worden uitgewisseld in welbepaalde en gemachtigde gevallen. Welke gegevens er worden uitgewisseld of opgevraagd door het Departement Landbouw en Visserij en voor welke doeleinden, kan u terugvinden op volgende pagina:

Wetgeving

  • BVR van 24 oktober 2014 tot vaststelling van de voorschriften voor de rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (art. 27)
  • MB van 23 juni 2015 houdende vaststelling van de verzamelaanvraag en de nadere regels voor de gemeenschappelijke identificatie van percelen, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid

Meer informatie

Indien u meer informatie wenst omtrent de verzamelaanvraag kan u zich wenden tot uw buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij, bij het Agentschap voor Natuur en Bos en de Vlaamse Landmaatschappij.

Alle contactgegevens vindt u terug in de tabel  ‘Contactadressen Departement Landbouw en Visserij en andere beheerdiensten’ op de webpagina Tabellen.