EFMZV: Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (2014-2020)

Op deze pagina

Algemeen

Het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) is ingevoerd in 2014 en is de opvolger van het Europees Visserijfonds (EVF). Het ondersteunt lidstaten om de doelstellingen van het GVB en de GMO te behalen. Het wil een concurrerende, ecologisch duurzame, economisch levensvatbare en maatschappelijk verantwoorde visserij en aquacultuur bevorderen.

Het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV), verleent steun in toepassing van Verordening (EU) Nr. 508/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014. Meer details staan in de toepassingsverordening:  verordeningen (EU) Nr. 2015/531. In dit kader werd het Operationeel Programma voor de Belgische visserij- en aquacultuursector 2014-2020 "Vooruitziend en voortvarend" op 2/12/2015 door de Europese Commissie goedgekeurd.

De steun van het EFMZV wordt toegekend in de vorm van kapitaalpremies voor structuurverbetering in de visserij- en aquacultuursector, in het bijzonder structuurverbetering dat gericht is op duurzaamheid. De steun wordt zowel voor de productie van vis en aquacultuurproducten (rederijen en aquacultuurbedrijven), de commercialisatie en(verwerking ervan, de uitrusting van visveilingen als voor de generieke promotie toegekend. In de periode 2014-2020 kunnen ook subsidies worden toegekend voor de eerste installatie van jonge vissers als reder. Ook allerlei andere ondersteunende projecten die collectief worden uitgevoerd (bijvoorbeeld onderzoeksprogramma’s) komen binnen dit programma in aanmerking voor steun. De EFMZV-steun loopt parallel met de FIVA-steun. FIVA-steun wordt alleen toegekend als het EFMZV ook steun toekent voor hetzelfde project.

Operationeel programma

Elke lidstaat die steun wil ontvangen uit het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij moet eerst een operationeel programma opstellen met een reeks maatregelen. In dit kader werd het Operationeel Programma voor de Belgische visserij- en aquacultuursector 2014-2020 "Vooruitziend en voortvarend" op 2/12/2015 door de Europese Commissie goedgekeurd. Een gewijzigd Operationeel Programma werd door de Europese Commissie goedgekeurd op 19 februari 2018. Daarin werd een extra maatregel opgenomen waarin het toepassingsgebied voor aquacultuur werd uitgebreid naar geïntegreerde aquacultuurontwikkeling aan land en op zee.

Het fonds (EFMZV) helpt de lidstaten om dat programma uit te voeren en:

 • stimuleert innovatie;
 • helpt gemeenschappen om hun economie te diversifiëren;
 • financiert nieuwe banenprojecten;
 • steunt jonge vissers en lokale, kleinschalige visserij;
 • probeert de levenskwaliteit aan de Europese kusten te verbeteren;
 • ondersteunt de Europese aquacultuur zodat zij tot volle bloei kan komen.

Het EFMZV-programma is gestructureerd rond zes unieprioriteiten (UP’s):

 1. bevordering van een ecologisch duurzame, hulpbronnenefficiënte, innovatieve, concurrerende en op kennis gebaseerde visserij;
 2. bevordering van een ecologisch duurzame, hulpbronnenefficiënte, innovatieve, concurrerende en op kennis gebaseerde aquacultuur;
 3. de uitvoering van het GVB stimuleren;
 4. de werkgelegenheid en de territoriale cohesie bevorderen;
 5. afzet en verwerking bevorderen;
 6. de uitvoering van het geïntegreerd maritiem beleid (GMB) bevorderen.

België heeft in zijn operationeel programma alle unieprioriteiten opgenomen, behalve UP4: de werkgelegenheid en territoriale cohesie bevorderen.

Een eerste wijziging van het Operationeel Programma werd door de Europese Commissie goedgekeurd op 19 februari 2018. Daarin werd een extra maatregel opgenomen waarin het toepassingsgebied voor aquacultuur werd uitgebreid naar geïntegreerde aquacultuurontwikkeling aan land en op zee.

Een tweede wijziging van het Operationeel Programma werd door de Europese Commissie goedgekeurd op 12 april 2018. Deze wijziging betrof vooral een technische aanpassing van de indicatoren opgenomen in het Operationeel Programma

Een derde wijziging van het Operationeel Programma werd door de Europese Commissie goedgekeurd op 6 december 2019. Deze wijziging betrof een aanpassing van de financieringstabel omwille van de toepassing van het performantiekader en de opname van de maatregel ‘Tijdelijke stopzetting van visserijactiviteiten’ als anticipatie op de Brexit en zijn mogelijke gevolgen voor de Belgische visserijsector.

Een vierde wijziging van het Operationeel Programma werd door de Europese Commissie goedgekeurd op 30 november 2020. Deze wijziging was gericht op het activeren van noodmaatregelen als antwoord op de coronacrisis.

Steunbedragen EFMZV

De kapitaalpremie wordt toegekend op basis van de uitgaven of investeringsbedragen die in aanmerking komen. Na de factuurcontrole wordt de steun in functie van de uitgevoerde investeringen en acties in één of meerdere schijven aan de begunstigden uitbetaald.

De criteria om voor steun in aanmerking te komen, staan in de aanvaardingscriteria.

De criteria die dienen om de projecten die voor steun in aanmerking komen, te selecteren, staan in de selectiecriteria.

De maximale steunpercentages en steunbedragen, goedgekeurd door het monitoringcomité staan in de maxima.

De krijtlijnen van de steunregeling staan in de brochure 'Vlaanderen en het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV): Vooruitziend en voortvarend'.

Formulieren en toelichting en voor steunaanvragen, betalingsaanvragen, ... zie aanvragen start- en investeringssteun FIVA en EFMZV.

Begunstigden EFMZV

Publicatie van de steunbedragen toegekend aan begunstigden uit hoofde van de structurele acties van de Gemeenschap in de visserijsector en afkomstig uit het Europees Fonds voor Maritieme zaken en Visserij (EFMZV)

(in uitvoering van artikel 119(2) van de verordening van het Europees Parlement en de Raad nr.508/2014 van 15/05/2014)

Raadpleeg de Excel-versie van dit overzicht of de PDF.

Het overzicht van de begunstigden en ontvangen steun van de Waalse Gemeenschap kan u raadplegen op de website van SPW Wallonie agriculture

Enkele projecten die steun ontvangen hebben van het EFMZV worden in meer detail toegelicht onder ‘Collectieve acties EFMZV’. Het betreft hier enkel projecten die van algemeen nut zijn voor de bredere visserijsector en dus met andere woorden van collectief belang zijn.

Jaarrapporten en publiekssamenvattingen uitvoering EFMZV-programma

In uitvoering van Ver. (EU) 1303/2013, art. 50, wordt jaarlijks het eindverslag en een publiekssamenvatting over de uitvoering van het programma EFMZV gepubliceerd. Alle jaarverslagen van 2015 tot 2023 worden hier ter beschikking gesteld.

Evaluatie OP EFMZV 2014 – 2020 

In uitvoering van Ver. (EU) 1303/2013, art. 54, worden er evaluaties verricht om de kwaliteit van het ontwerp en de uitvoering van programma’s te verbeteren en de doeltreffendheid, de doelmatigheid en het effect ervan te beoordelen. Alle uitgevoerde evaluaties worden hier publiek ter beschikking gesteld.

Contactgegevens

Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en aquacultuursector (FIVA)
Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV)
Koning Albert I-laan 1.2 bus 101 - 8200 Brugge (wegbeschrijving)
Tel. 050 24 83 40 | guy.vanhecke@lv.vlaanderen.be