Controle en handhaving

De illegale visserij, gekend onder haar acroniem IUU-visserij (van Illegal, Unreported and Unregulated fisheries), is een wereldwijd verspreid fenomeen met omvangrijke ecologische, economische en sociale gevolgen. Visbestanden worden op een niet-duurzame manier bevist, zonder inachtneming van elementaire beheers- en herstelmaatregelen. Bovendien vormt illegale visserij een oneerlijke concurrentie voor de vissers die zich wel aan de regels houden.

Zie ook: filmpje over visserijcontrole (hoe verloopt een visserijcontrole op zee?

De omvang van dit wereldwijde fenomeen is moeilijk te ramen. Er wordt geschat dat jaarlijks ongeveer 11 tot 26 miljoen ton visserijproducten, ofwel ten minste 15% van de wereldwijde vangsten, afkomstig is van illegale visserijactiviteiten. Ter vergelijking: legale aanlandingen van de EU-vloot werden in 2013 geraamd op een volume van 4,8 miljoen ton.

De internationale gemeenschap heeft zich voorgenomen deze problematiek aan te pakken. In 2001 heeft de Food and Agriculture Organization (FAO) van de Verenigde Naties een internationaal actieplan tegen illegale, niet gemelde en ongereglementeerde visserij goedgekeurd. In 2002 stelde de Europese Commissie een actieplan voor, dat geleid heeft tot de aanneming van specifieke regelgeving (Raadsverordening (EG) nr. 1005/2008 en de bijhorende uitvoeringsbesluiten).

De handel in vis en visserijproducten die afkomstig zijn van IUU-visserij moet binnen de EU verboden worden. Daarom worden de vaartuigen van derde landen die vis aanlanden in de EU, aan een specifiek controleschema onderworpen (het afzonderlijk controleschema voor de eigen vaartuigen wordt binnenkort herzien) terwijl er een reglementair kader gecreëerd is voor de controle van de handelsstromen van vis en visserijproducten. Zo is er in het bijzonder een angstcertificatieschema waarmee de autoriteiten van de vlaggenstaat moeten certifiëren dat de partijen vis die verhandeld worden, afkomstig zijn van legale visserijactiviteiten.

Een en ander staat beschreven in Raadsverordening (EG) nr. 1005/2008 van 29 september 2008 houdende de totstandbrenging van een communautair systeem om illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij te voorkomen, tegen te gaan en te beëindigen (PDF-document) tot wijziging van Verordeningen (EEG) nr. 2847/93, (EG) nr. 1936/2001 en (EG) nr. 601/2004 en tot intrekking van Verordeningen (EG) nr.1093/94 en (EG) nr. 1447/1999.

De toepassingsbepalingen zijn vervat in Commissieverordeningen (EG) nr. 1010/2009 (PDF-document) en 86/2010 (PDF-document).

Bijkomende informatie over de IUU-visserij en de maatregelen.

De Europese Commissie bracht bovendien een handboek uit in het Engels, waarin de praktische implicaties bij het reglementair kader worden uitgelegd.

Delen: