Wat betekent het stikstofdecreet voor elke melkveehouder?

Op 22 februari 2024 werd het stikstofdecreet gepubliceerd. Hierin zijn reductiedoelstellingen voor ammoniak vooropgesteld voor de melkveesector en voor de individuele melkveehouder. We zetten de concrete doelstellingen op een rij: 

Tegen 31 december 2025

Elke melkveehouder moet minimaal 5% ammoniakemissie reduceren tegen 31 december 2025. Dit kan door een maatregel uit de PAS-lijst toe te passen, of door het verminderen van het aantal dieren of een combinatie van beiden. Naast een aangifte in de mestbankaangifte zal de melkveehouder ook een melding moeten indienen zodat de maatregel in de bestaande vergunning wordt opgenomen. 

Evaluatie op sectorniveau in 2026

In de loop van het jaar 2026 zal de melkveesector geëvalueerd worden. Indien de melkveesector in 2026 geen 12,5% emissiereductie heeft gerealiseerd ten opzichte van 2021, dan zal er een opkoopregeling van nutriëntenemissierechten opgestart worden. In een eerste fase tot 31 december 2027 zal dit op vrijwillige basis gebeuren, maar vanaf 1 januari 2028 wordt dit een gedwongen opkoop waar de nadere regels nog moeten worden voor uitgewerkt. 

Melkveehouders die een reductie van 15% realiseren tegen 31 december 2025 (ten opzichte van 2021), worden vrijgesteld van deze gedwongen opkoop van NER’s. 

Tegen 31 december 2030

Tegen 31 december 2030 ligt de lat nog een stuk hoger: elke melkveehouder moet een reductie van 25% ammoniak realiseren ten opzichte van de gemiddelde dierbezetting van 2021. Dit komt neer op de realisatie van de PAS-referentie 2030 (zie eerder verschenen artikel over PAS-referentie 2030). De melkveehouder moet tegen 30 september 2029 een vergunning op zak hebben. Dus ook bedrijven die al een vergunning van onbepaalde duur (of na 2030) op zak hebben, moeten deze reducties toepassen en een nieuwe vergunning aanvragen. 

De doelstelling van 25% ammoniakreductie voor melkveehouders wordt vanaf 2026 jaarlijks geëvalueerd en wanneer een grotere daling of een grote stijging van de emissies plaatsvindt dan verwacht, zullen de reductiepercentages bijgesteld worden. 

Reducerende maatregelen

Het realiseren van de doelstellingen kan door het verminderen van het aantal dieren, een maatregel uit de PAS-lijst of een combinatie van beiden. 

Wanneer op het bedrijf al een reducerende maatregel is opgenomen in de omgevingsvergunning (sedert 2015), dan kan deze zeker in rekening gebracht worden om de bedrijfsdoelstellingen te halen. 

Denk nu al na wat je gaat doen

Afhankelijk van de inspanningen die de landbouwer doet kan een vergunning verleend worden tot eind 2025, 2030 of onbepaalde duur. 

Vergunning tot  31 december 2025 	Geen maatregelen tegen eind 2025 Vergunning tot  31 december 2030 	5 % reductie tegen  eind 2025 Melding/mestbankaangifte 	15 % reductie  Vrijstelling gedwongen opkoopregeling NER Vergunning onbepaalde duur  (na 31 december 2030) 	25 % reductie  	En vergund uiterlijk op 30 september 2029

Meer informatie

Voor algemene informatie rond het stikstofdecreet kunt u ook terecht op de website van het Departement Omgeving. Vragen stuurt u naar stikstof@vlaanderen.be.

Meer informatie kan u ook vinden in de brochure Ammoniakemissiereductie in rundveestallen

Het agentschap organiseerde in het voorjaar 2024 webinars specifiek voor de sector. De opnames zijn te vinden op het YouTube kanaal van het agentschap

Delen: