Wat betekent het stikstofdecreet voor elke pluimveehouder?

Op 22 februari 2024 werd het stikstofdecreet gepubliceerd. Hierin zijn reductiedoelstellingen voor ammoniak vooropgesteld voor de individuele pluimveehouder. We zetten de concrete doelstellingen op een rij: 

Tegen 31 december 2030

Op elk pluimveebedrijf mag op 31 december 2030 niet meer uitgestoten worden dan de maximale ammoniakemissie die bepaald is door de PAS-referentie 2030. Dit nieuwe begrip werd in voorgaand artikel (verwijzing eerste artikel) toegelicht. De PAS-referentie 2030 wordt berekend op basis van de gemiddelde veebezetting in 2021, een bepaald leegstandspercentage en de bedrijfsdoelstelling van 60% ammoniakreductie op de emissies van de niet-ammoniakemissiearme stallen aanwezig op het bedrijf.  

Hieronder een voorbeeld van de bedrijfsdoelstelling op een fictief pluimveebedrijf en de bepaling van de PAS-referentie 2030 voor dit bedrijf. Voor de leegstand wordt 10% in rekening gebracht. 

Dierenaantallen in 2021, inclusief 10% leegstand 

Ammoniakemissiearme (AEA) stal

EF (NH3/dp/jaar)  

Doelstelling

PAS-referentie 2030 (kg NH3/jaar)

22.000 legkippen 

AEA-volière P-4.3

0,09

0%

1980

22.000 legkippen

AEA-verrijkte kooi P-3.5

0,015

0%

330

22.000 legkippen

Niet AEA 

verrijkte kooi

0,1

60%

880

Totale PAS-referentie 2030

-

-

-

3190

Voor dit voorbeeld betekent dit dat op 31 december 2030 niet meer dan 3190 kg NH3 mag uitgestoten worden op dit legkippenbedrijf.

Hieronder een voorbeeld van een vleeskippenbedrijf. Voor de leegstand wordt 19% in rekening gebracht. 

Dierenaantallen in 2021, inclusief 19 % leegstand 

Ammoniakemissiearme (AEA) stal

EF (NH3/dp/jaar)  

Doelstelling

PAS-referentie 2030 (kg NH3)

47.600

AEA P-6.4 Warmtewisselaar

0,021

0%

1000

47.600

Niet-AEA

0,08

60%

1523

Totale PAS-referentie 2030

-

-

-

2523

Per diercategorie zijn andere leegstandspercentages opgenomen die in rekening gebracht worden voor de berekening van de PAS-referentie 2030. 

Diercategorie Leegstandspercentage
Opfok legkippen 10%
Legkippen 10%
Slachtkuikenouderdieren 13%
Slachtkuikens 19%
Opfok slachtkuikenouderdieren 17%

Welke maatregelen? 

De reducties kunnen gerealiseerd worden door het toepassen van stalmaatregelen uit de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen (AEA) en/of maatregelen uit de PAS-lijst. Daarnaast kan ook het aantal dieren verminderd worden, of een combinatie van minder dieren en een stal- of managementmaatregel. 

Legkippen in verrijkte kooien hebben een lagere emissiefactor per dier dan legkippen in een volière of grondhuisvestingsysteem. Bedrijven die in 2021 legkippen hielden in verrijkte kooien, zullen bijgevolg een lage PAS-referentie 2030 hebben. 

Bedrijven die willen omschakelen van verrijkte kooi naar volière-systemen of grondhuisvestingssystemen zullen rekening moeten houden met een hogere emissiefactor per dier. 

Elk pluimveebedrijf

Indien u een vergunning aanvraagt en geen maatregelen toepast op het bedrijf, dan zal de vergunning verleend worden tot eind 2030. Om een vergunning van onbepaalde duur te verkrijgen, zullen reducties van minmaal 60% op emissies uit niet-emisisearme stallen moeten behaald worden. Bovendien moet u de vergunning uiterlijk op 30 september 2029 op zak hebben. Wanneer er geen aangepaste vergunning wordt aangevraagd, zal de vergunning automatisch aangepast worden door een vermindering van het aantal dieren op 1 oktober 2029. 

Ook een bedrijf dat een vergunning van onbepaalde duur of na 31 december 2030 op zak heeft en al de stallen emissiearm heeft uitgevoerd, moet zeker checken of werd voldaan aan de PAS-referentie 2030. Het is niet ondenkbaar dat de PAS-referentie 2030 lager uitvalt dan de reeds vergunde emissies. 

stikstofdecreet pluimveehouder: Vergunning tot 31/12/2030: geen maatregelen - Vergunning onbepaalde duur (na 31/12/2030): 60% reductie op emissies uit niet-AEA stallen én vergund uiterlijk op 30/9/2029

Meer informatie

Voor algemene informatie rond het stikstofdecreet kunt u ook terecht op de website van het Departement Omgeving. Vragen stuurt u naar stikstof@vlaanderen.be   

Meer informatie kan u vinden in de brochure Ammoniakemissiereductie uit pluimveestallen.

Het agentschap organiseerde in het voorjaar 2024 webinars specifiek voor de sectoren. De opnames zijn te vinden op het YouTube kanaal van het agentschap: Toepassing stikstofdecreet - YouTube 

Delen: