Wat betekent het stikstofdecreet voor geiten-, schapen- en paardenhouders?

Op 22 februari 2024 werd het stikstofdecreet gepubliceerd. In het stikstofdecreet zijn er reductiedoelstellingen voor varkens-, pluimvee- en rundveebedrijven opgenomen. Maar wat betekent het stikstofdecreet dan voor de andere diercategorieën zoals bijvoorbeeld geiten, schapen, paarden, en andere diersoorten? 

In dit artikel gaan we dieper in op deze andere diercategorieën en hoe vergunningsdossiers zullen beoordeeld worden. 

Geen reductiedoelstellingen 

In het stikstofdecreet zijn reductiedoelstellingen opgenomen voor de varkens-, pluimvee- en rundveesector. Voor deze sectoren wordt een emissieplafond ingevoerd dat moet gerealiseerd worden tegen eind december 2030. Voor de andere diercategorieën zijn er geen reductiedoelstellingen of generieke maatregelen en is er ook geen emissieplafond van toepassing. Het emissieplafond dat zal gebruikt worden om de nieuwe vergunningsaanvraag te toetsen, is gebaseerd op de vergunningsaantallen van de huidige vergunde situatie. 

Berekening ammoniakemissies 

Om de totale emissies van uw huidige vergunningstoestand te berekenen, wordt het aantal dieren vermenigvuldigd met een emissiefactor per diersoort en diercategorie. Hieronder worden de emissies van een fictief bedrijf berekend. Het totaal van 1478,1 kg NH3/jaar is dan het emissieplafond dat zal gebruikt worden om een nieuwe vergunningsaanvraag aan te toetsen en de deposities te berekenen. Het totaal van 1478,1 kg NH3/jaar is dan het emissieplafond dat zal gebruikt worden om een nieuwe vergunningsaanvraag aan te toetsen en de deposities te berekenen. 

Dieren

Aantal

Emissiefactor (kg NH3/dierplaats/jaar)

Emissies (kg NH3/jaar)

Ooien (inclusief lammeren tot 45 kg)

80

0,7

56

Rammen

8

0,7

5,6

Geiten

600

1,9

1140

Opfokgeiten

270

0,8

216

Paarden (3 jaar en ouder)

10

5

50

Paarden in opfok 

5

2,1

10,5

Totaal 

-

-

1478,1

Beoordelingskader ammoniak

Een vergunningsaanvraag voor schapen, paarden, geiten en andere diersoorten zal ook beoordeeld worden volgens het beoordelingskader ammoniak uit het stikstofdecreet. Concreet betekent dit dat in een eerste fase nagegaan wordt wat de impactscore is van de aangevraagde vergunning. Is deze lager of gelijk aan de drempelwaarde van 0,025%, dan zal er geen passende beoordeling moeten toegevoegd worden aan het aanvraagdossier. 

Bedrijven met een impactscore lager dan 0,025% kunnen uitbreiden of meer dieren houden tot de impactscore van 0,025% is bereikt. 

Indien de impactscore hoger is dan 0,025% dan zal een passende beoordeling toegevoegd moeten worden aan het aanvraagdossier. 

De impactscore kan berekend worden met behulp van de online tool (https://impactscore.omgeving.vlaanderen.be/). Deze tool wordt jaarlijks aangepast en gebruikt de laatst beschikbare kaartgegevens en data. Dit betekent dat de impactscore verschillend kan zijn naargelang het moment van berekenen. Het moment van de vergunningsaanvraag is dus van groot belang voor de bepaling van de impactscore. 

Gunstige passende beoordeling bij hervergunning ammoniakemissies

In alle gevallen dient de impactscore van de aanvraag lager dan 50% te zijn. Wanneer het gaat over een loutere hernieuwing van de huidige vergunning en er geen depositiestijging is, kan de veehouder een gunstige passende beoordeling bekomen. Een mogelijkse depositiestijging zou kunnen optreden wanneer er meer dieren worden aangevraagd, of er een verplaatsing is van dieren, of wanneer de uitstootpunten gewijzigd zijn ten opzichte van de huidige vergunde situatie.

Gunstige passende beoordeling bij uitbreiding 

Bij een uitbreiding van de stikstofemissies, de opstart van een nieuw bedrijf of bij een stijging van de deposities, kan enkel een gunstige passende beoordeling verkregen worden wanneer kan aangetoond worden dat de gebiedsspecifieke neerwaartse depositietrend niet gehypothekeerd wordt. Om aan te tonen dat de gebiedsspecifieke neerwaartse depositietrend niet gehypothekeerd wordt, zal een online tool aangeboden worden. Ook hier kan geen vergunning worden afgeleverd als de impactscore hoger dan 50% zou zijn. 

Hervergunning schapen, geiten, paarden, … Alle andere situatie (uitbreidingen, nieuwe inplantingen, enz).
Geen depositiestijging ten opzichte van huidige vergunde situatie Aantonen dat de gebiedsspecifieke neerwaartse depositietrend niet gehypothekeerd wordt. 

Tot slot

De beoordeling van ammoniakemissies in een vergunningsaanvraag is één onderdeel of één aspect. Daarnaast zijn ook nog andere elementen, zoals bijvoorbeeld geur, regenwateropvang, stedenbouwkundige voorwaarden, etc.  van belang om tot een goedgekeurde vergunning te komen. 

Meer informatie

Delen: