Welke zijn de grote lijnen binnen het stikstofdecreet voor de veehouderij?

Op 22 februari 2024 werd het stikstofdecreet in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Dit stikstofdecreet regelt een belangrijk deel en de doelstellingen uit de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) dat door de Vlaamse Regering werd goedgekeurd op 15 maart 2023.

Wat staat er in het stikstofdecreet?

Elke vergunningsaanvraag waar ammoniak- of stikstofemissies aanwezig zijn, zal getoetst worden aan de voorwaarden uit het stikstofdecreet. In feite kunnen we stellen dat elke veehouder door dit stikstofdecreet getroffen wordt, ook de bedrijven die reeds een vergunning op zak hebben van onbepaalde duur of afloopt na 31 december 2030.

In onderstaand overzicht worden de belangrijkste onderdelen opgelijst uit het stikstofdecreet die van belang zijn voor de landbouw.

Generieke maatregelen: Pas-referentie 2030, Reductiedoelstellingen Varkens Pluimvee Rundvee Mestverwerkers, Vrijstellingsregeling. Beoordelingskaders voor vergunningsverlening: Ammoniak van veehouderijen en mestverwerkings- installaties, Stationaire bronnen van stikstofoxiden (vb. tuinbouwsector). Specifieke maatregelen: Piekbelasters, Maatwerkgebieden, Nutriëntenemissierechten, Nulbemesting, Aanpassingen mestdecreet

Het stikstofdecreet is een algemeen kader en zal nog worden aangevuld met nadere regels en uitvoeringsbesluiten voor een concrete invulling van bepaalde punten. Naast het stikstofdecreet is er ook nog andere regelgeving opgemaakt of nog in opmaak om het akkoord over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) uit te voeren. Voorbeelden hiervan zijn de verhoogde VLIF-steun voor emissiereducerende maatregelen, stopzettingsregeling varkens, VEN-besluit, een decreet ammoniakreducerende maatregelen en flankerend piekbelasters, maatwerkgebieden, en andere.

Reductiedoelstellingen en timing 

Voor elk bedrijf zijn er reductiedoelstellingen vooropgesteld met daarbij horende deadlines. In onderstaand schema geven we een overzicht van deze doelstellingen. 

Doelstellingen
Sector Doelstelling Acties
Varkens- en pluimvee

Tegen 31 december 2030

60% reductie van de emissies afkomstig van dieren in niet-ammoniakemissiearme stallen

Vergunning op zak op 30 september 2029
Rundvee

Tegen 31 december 2025:

5 % reductie 

Melding in vergunning en mestbankaangifte
Rundvee

Tegen 31 december 2030

Melkvee: 25% reductie 

Mestkalveren: 28% reductie

Vleesvee: 0% reductie

Vergunning op zak op 30 september 2029
Mestverwerkers (> 40.000 ton)  

Ten laatste op 1 janauri 2027:

één ammoniakemissie-reducerende maatregel

Melding/aanvraag in vergunning
Andere diercategorieën (paarden, geiten, enz) Geen generieke reductiedoelen -

Meer informatie?

Voor algemene informatie rond het stikstofdecreet kunt u ook terecht op de website van het Departement Omgeving. Vragen stuurt u naar stikstof@vlaanderen.be.

Het agentschap organiseerde in het voorjaar 2024 webinars specifiek voor de sector. De opnames zijn te vinden op het YouTube kanaal van het agentschap

Delen: