Fokkerij pluimvee

Op deze pagina:

Bedrijven met een capaciteit van meer dan 1000 broedeieren of 100 stuks fok- of vermeerderingspluimvee - voor loopvogels: meer dan 250 broedeieren en 25 stuks fok- of vermeerderingspluimvee - moeten beschikken over een erkenning. De erkenning in kwestie wordt afgeleverd door het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid.

Er wordt een erkenning verleend voor de volgende gespecialiseerde pluimveebedrijven:

  1. broeierijen;
  2. selectiebedrijven;
  3. vermeerderingsbedrijven.

De erkende bedrijven registreren hun activiteiten en leveren statistische informatie aan de overheid voor het Europees marktbeleid.

Wetgeving

  • Koninklijk besluit van 2 juni 1998 betreffende de zoötechnische en genealogische voorschriften voor de verbetering en de instandhouding van de pluimvee- en konijnenrassen
  • Ministerieel besluit van 17 maart 2005 betreffende de erkenning van gespecialiseerde pluimveebedrijven
  • Verordening (EG) nr. 617/2008 van de Commissie van 27 juni 2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad, wat betreft de handelsnormen voor broedeieren en kuikens van pluimvee (PB L 168 van 28.6.2008, blz. 5–16)
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 19 maart 2010 betreffende de organisatie van de fokkerij van voor de landbouw nuttige huisdieren
  • Het ministerieel besluit van 27 september 2011 tot erkenning van verenigingen, organisaties en ondernemingen ter uitvoering van artikelen 4, 5, 6, 7 en 59, §1, van het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010

website (nieuw venster): http://jure.juridat.just.fgov.be/?lang=nl

Erkende organisatie

VZW Vlaamse Bedrijfspluimvee- en Konijnenhouders

Voorzitter:
Danny Coulier
Gemeneweg 5, 8691 Leisele
Tel. 058 299 377 - GSM 0475 854 205
danny_coulier@telenet.be

Secretaris:
Jolien Lafaut
Oostendsesteenweg 217a, 8000 BRUGGE
Gsm 0474 61 98 08
secretariaat@pluimvee.be

website (nieuw venster): http://www.pluimvee.be/

Erkende bedrijven

Erkende gespecialiseerde pluimveebedrijven:

Aanvraag erkenning

De exploitant van een gespecialiseerd pluimveebedrijf (broeierij, selectiebedrijf, vermeerderingsbedrijf) moet een verzoek om erkenning aanvragen op een daartoe bestemd formulier.

De aanvragen tot erkenning kunnen met het volgende formulier rechtstreeks aan de dienst bezorgd worden:

Aanvraagformulier erkenning vermeerderingsbedrijf/selectiebedrijf/vermeerderingsbedrijf

Wijziging gegevens of stopzetting activiteit

De exploitant van een erkend gespecialiseerd pluimveebedrijf moet elke wijziging aan gegevens die in het aanvraagformulier vermeld staan, binnen 15 dagen meedelen aan de dienst op een speciaal daarvoor bestemd formulier. De exploitant moet de stopzetting van activiteiten eveneens melden aan de dienst.

De wijziging van gegevens of de stopzetting van activiteit kan met het volgende formulier aan de dienst bezorgd worden:

Mededeling van wijziging gegevens of stopzetting bedrijfsactiviteit

Statistieken

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Contact

Hieronder vindt u de naam en de coördinaten van de ambtenaar van het departement Landbouw en Visserij belast met het dossier in kwestie. U kunt bij deze persoon terecht voor alle vragen betreffende wetgeving en de controle erop.

Koningin Astridlaan 50, bus 6 - 3500 Hasselt
Tel. 011 74 26 83 - Fax 011 74 26 99
Hanne Geenen
hanne.geenen@lv.vlaanderen.be