Aanvragen FIVA en EFMZV

Op deze pagina

Algemene voorwaarden voor start- en investeringssteun

De steunregeling is bedoeld voor professionele bedrijven die zich richten op visserij- of aquacultuuractiviteiten. Op een dergelijk volwaardig bedrijf blijven de handelsactiviteiten beperkt tot het commercialiseren van de eigen vangsten of gekweekte producten. De Vlaamse overheid geeft de voorkeur aan een familiale persoonsgebonden structuur geleid door beroepsbekwame personen in plaats van loutere kapitaalsvennootschappen. 

Voorwaarden voor de bedrijfsleiders

Een natuurlijke persoon is reder of aquacultuurproducent als hij zelf het bedrijf exploiteert. Voor een rechtspersoon betekent dit dat het doel van de onderneming hoofdzakelijk verband houdt met de exploitatie van een visserij- of aquacultuurbedrijf. 

Bovendien moeten de bedrijfsleider(s) kunnen aantonen dat ze over voldoende beroepsbekwaamheid beschikken.

Bekwaamheidsvereisten bij een eerste verwerving van een vissersvaartuig

  • getuigschrift hoger secundair onderwijs in een afdeling visserij, aangevuld met een brevet van schipper of van motorist dat door het federale ministerie van Verkeer en Infrastructuur is uitgereikt, of een gelijkwaardig brevet; 
  • jonger dan 40 jaar; 
  • ervaring als schipper/motorist.

Bekwaamheidsbewijzen bij gevestigde bedrijven in de visserijsector

Bij gevestigde bedrijven is het voldoende dat de bedrijfsleider 5 jaar ervaring heeft in een visserijbedrijf en/of dat hij zich gedurende 5 jaar aan boord van een vissersvaartuig op de zeevisserij heeft toegelegd.

Bekwaamheidsvereisten bij eerste installatie in de aquacultuursector:

  • diploma van een opleiding op bachelorniveau waar aquacultuur en economie een substantieel deel van uitmaken. Hiervan maakt aquacultuur minstens 6 studiepunten uit;
  • of een master in de aquacultuur.  

Bij gevestigde viskweekbedrijven is het voldoende dat de bedrijfsleider 5 jaar ervaring heeft in een viskweekbedrijf en/of dat hij zich gedurende 5 jaar op de aquacultuursector heeft toegelegd. 

Meer details over waar een begunstigde reder of aquacultuurproducent aan moet voldoen, zijn terug te vinden in artikel 1, 3° van het FIVA Besluit van de Vlaamse Regering  en in artikel 2, 4 en 5 van het FIVA Ministerieel Besluit.

Steunvorm

Het FIVA verleent zowel steun voor investeringen die gefinancierd worden met leningen, als voor verrichtingen die met eigen middelen worden gefinancierd. De steun wordt toegekend in de vorm van een kapitaalpremie.

Zie ook: Activiteitenverslagen FIVA 2004 tot nu.

Organisatie van de steunverlening

De steunaanvragen kunnen ofwel in een blokperiode continu ingediend worden, ofwel alleen ingediend worden na een oproep door de minister tot indiening van steunaanvragen.

Op dit moment kunnen enkel de steunaanvragen voor innovatieve projecten in de aquacultuur ingediend worden na een oproep door de minister. De overige steunaanvragen kunnen bijgevolg continu in een blokperiode ingediend worden.

De blokperiodes waarbinnen continu kan ingediend worden lopen telkens over een periode van 3 maanden en nemen aanvang op 16 januari, 16 april, 16 juli en 16 oktober van het lopende jaar.

De dossiers die ingediend zijn ten laatste op 15 januari, 15 april, 15 juli en 15 oktober van het lopende jaar worden gegroepeerd voorgelegd aan het beoordelingscomité dat 4 maal per jaar samenkomt in zitting.

De managementautoriteit beoordeelt de ontvankelijkheid en betoelaagbaarheid van uw steunaanvraag vooraleer deze voor te leggen aan het beoordelingscomité. Het beoordelingscomité valideert de selectiecriteria waarop uw steunaanvraag dient te scoren, afhankelijk van de maatregel waaronder uw steunaanvraag wordt ingediend.

Het beoordelingscomité komt in principe samen in zitting binnen de twee maanden volgend op het aflopen van de hierboven vermelde blokperiodes.

Steunaanvragen FIVA en EFMZV

De betoelaging met FIVA- en EFMZV-middelen van investeringsprojecten, collectieve projecten en projecten van algemeen belang onder Unieprioriteit 1 'Stimuleren van duurzame, bron efficiënte, innovatieve, competitieve en op kennis gebaseerde visserij' tijdens de programmeerperiode 2014-2020, stopgezet sinds 16/04/2020, wordt opnieuw geopend voor onbepaalde duur voor alle aanvragen ingediend vanaf de blokperiode die start op 16/04/2021.

Steunaanvragen zullen geselecteerd worden tot de integrale benutting van de beschikbare EFMZV-middelen voorzien voor deze Unieprioriteit in het Operationeel Programma voor de Belgische visserij- en aquacultuursector 2014-2020 in het kader van het EFMZV.

Steunaanvraag tijdelijke stillegging

Door de Coronacrisis is het mogelijk om een financiële vergoeding aan te vragen voor tijdelijke stillegging. De voorwaarden van deze maatregel vindt u in het Besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2020 ter wijziging van het Besluit van de Vlaamse Regering FIVA van 5 februari 2016.

Voor meer informatie: ‘Corona: maatregelen en veelgestelde vragen voor landbouw, tuinbouw, en zeevisserij’.

U kunt de vergoeding aanvragen met onderstaande formulieren en dit uiterlijk tot 30 september 2020.

Investeringen in de visserij:

Investeringen in de aquacultuur:

Investeringen in de visverwerking:

De betoelaging met FIVA- en EFMZV-middelen van investeringsprojecten “Verwerking van visserij- en aquacultuurproducten” tijdens de programmeerperiode 2014-2020 wordt stopgezet voor onbepaalde duur vanaf de blokperiode die start op 16/04/2019. De reden voor deze stopzetting is de integrale benutting van de beschikbare EFMZV-middelen voorzien voor deze maatregel in het Operationeel Programma voor de Belgische visserij- en aquacultuursector 2014-2020 in het kader van het EFMZV.

Tegemoetkoming voor een collectief project / project van gemeenschappelijk belang:

Resultaatsindicatoren

Betalingsaanvragen

Betaling van de goedgekeurde steunaanvragen:

Communicatieverplichtingen begunstigden

Als begunstigde van goedgekeurde steunaanvragen moet u op basis van de Europese regelgeving aan de opgelegde communicatieverplichtingen voldoen bij elke vorm van communicatie die u over het project voert.

In deze communicatie vermeldt u duidelijk:

  • het logo (hieronder beschikbaar)
  • de naam van het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij (EFMZV) of andere betrokken fondsen

Download:

Deze voorschriften maken integraal deel uit van de subsidievoorwaarden en zijn dus bindend en verplicht voor begunstigden.

Contactgegevens

Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en aquacultuursector (FIVA)
Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV)
Koning Albert I-laan 1.2 bus 101 - 8200 Brugge (wegbeschrijving)
Tel. 050 24 83 40 | guy.vanhecke@lv.vlaanderen.be