Aanvragen FIVA en EFMZV

Op deze pagina

Algemene voorwaarden voor start- en investeringssteun

De steunregeling is bedoeld voor professionele bedrijven die zich richten op visserij- of aquacultuuractiviteiten. Op een dergelijk volwaardig bedrijf blijven de handelsactiviteiten beperkt tot het commercialiseren van de eigen vangsten of gekweekte producten. De Vlaamse overheid geeft de voorkeur aan een familiale persoonsgebonden structuur geleid door beroepsbekwame personen in plaats van loutere kapitaalsvennootschappen. 

Voorwaarden voor de bedrijfsleiders

Een natuurlijke persoon is reder of aquacultuurproducent als hij zelf het bedrijf exploiteert. Voor een rechtspersoon betekent dit dat het doel van de onderneming hoofdzakelijk verband houdt met de exploitatie van een visserij- of aquacultuurbedrijf. 

Bovendien moeten de bedrijfsleider(s) kunnen aantonen dat ze over voldoende beroepsbekwaamheid beschikken.

Bekwaamheidsvereisten bij een eerste verwerving van een vissersvaartuig:

  • getuigschrift hoger secundair onderwijs in een afdeling visserij, aangevuld met een brevet van schipper of van motorist dat door het federale ministerie van Verkeer en Infrastructuur is uitgereikt, of een gelijkwaardig brevet; 
  • jonger dan 40 jaar; 
  • ervaring als schipper/motorist.

Bekwaamheidsbewijzen bij gevestigde bedrijven in de visserijsector

Bij gevestigde bedrijven is het voldoende dat de bedrijfsleider 5 jaar ervaring heeft in een visserijbedrijf en/of dat hij zich gedurende 5 jaar aan boord van een vissersvaartuig op de zeevisserij heeft toegelegd.

Bekwaamheidsvereisten bij eerste installatie in de aquacultuursector:

  • diploma van een opleiding op bachelorniveau waar aquacultuur en economie een substantieel deel van uitmaken. Hiervan maakt aquacultuur minstens 6 studiepunten uit;
  • of een master in de aquacultuur.  

Bij gevestigde viskweekbedrijven is het voldoende dat de bedrijfsleider 5 jaar ervaring heeft in een viskweekbedrijf en/of dat hij zich gedurende 5 jaar op de aquacultuursector heeft toegelegd. 

Meer details over waar een begunstigde reder of aquacultuurproducent aan moet voldoen, zijn terug te vinden in artikel 1, 3° van het FIVA Besluit van de Vlaamse Regering  en in artikel 2, 4 en 5 van het FIVA Ministerieel Besluit.

Steunvorm

Het FIVA verleent zowel steun voor investeringen die gefinancierd worden met leningen, als voor verrichtingen die met eigen middelen worden gefinancierd. De steun wordt toegekend in de vorm van een kapitaalpremie.

Zie ook: Activiteitenverslagen FIVA 2004 tot nu.

Steunaanvragen FIVA en EFMZV

Investeringen in de visserij:

Investeringen in de aquacultuur:

Investeringen in de visverwerking:

Tegemoetkoming voor een collectief project / project van gemeenschappelijk belang:

Resultaatsindicatoren

Betalingsaanvragen

Betaling van de goedgekeurde steunaanvragen:

Contactgegevens

Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en aquacultuursector (FIVA)
Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV)
Koning Albert I-laan 1.2 bus 101 - 8200 Brugge (wegbeschrijving)
Tel. 050 24 83 40 | guy.vanhecke@lv.vlaanderen.be