Ingrepen bij dieren

Ingrepen als onthoornen, snavelkappen/toucheren, couperen van staarten, knippen van tanden mogen in de biologische landbouw niet routinematig worden toegepast. Voor sommige van deze ingrepen kan het Agentschap Landbouw en Zeevisserij een ad-hoc toestemming verlenen, wanneer de veiligheid in het gedrang komt of wanneer de ingreep gericht is op de verbetering van de gezondheid, het welzijn of de hygiëne van de dieren.

Als u toch dergelijke ingreep wil uitvoeren, kan u dit aanvragen op volgende manier:

Uw controleorgaan onderzoekt de aanvraag en bezorgt uiterlijk veertien dagen na de ontvangst van de aanvraag zijn advies aan het Agentschap Landbouw en Zeevisserij.

Het Agentschap Landbouw en Zeevisserij deelt, binnen de veertien dagen na ontvangst van het advies, haar beslissing over de ingreep aan u mee. In geval van toestemming worden de duur en de voorwaarden vermeld in de toestemming. De duur van de toestemming kan maximaal twaalf maanden bedragen. Het agentschap bezorgt ook een kopie van de brief aan het controleorgaan.

U mag de ingreep pas uitvoeren op het ogenblik dat u de toestemming van het Agentschap Landbouw en Zeevisserij hebt ontvangen.

Opgelet: u moet ook de regels en voorwaarden naleven die de federale overheid oplegt betreffende deze ingrepen met het oog op de gezondheid of het welzijn van de dieren.

Contact biologische landbouw

Koning Albert II-laan 15, bus 360
1210 Brussel
België

Delen: