Vergunning gebruik niet-biologisch plantaardig teeltmateriaal

Alleen biologisch plantaardig teeltmateriaal of plantaardig omschakelingsteeltmateriaal mag in de biologische productie gebruikt worden.

Indien het geschikt biologisch plantaardig teeltmateriaal of plantaardig omschakelingsteeltmateriaal niet beschikbaar is, mag u in bepaalde gevallen gangbaar plantaardig teeltmateriaal, dat niet ontsmet is, gebruiken. Hiervoor moet u een vergunningsaanvraag indienen en toelating bekomen voor het inzaaien of poten of een melding doen in het geval van een algemene toelating.

De buitengewone productievoorschriften voor het gebruik van niet-biologisch plantaardig teeltmateriaal werden vastgelegd in Verordening 2018/848 en het Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 oktober 2021 over de biologische productie en de etikettering van biologische producten.

Vanaf 1 januari 2022 is er een lijst van niveau 1 en een lijst van niveau 3 van toepassing ingevolge het besluit van 14 december 2021 van de secretaris-generaal tot vaststelling van de lijsten van niveau 1 en 3 inzake plantaardig teeltmateriaal in de biologische productie. De lijsten vindt u verder op deze pagina.

Databank biologisch zaaizaad

Om te weten of er biologisch plantaardig teeltmateriaal beschikbaar of plantaardig omschakelingsteeltmateriaal beschikbaar is, kunt u de online databank OrganicXseeds. raadplegen. Het biologisch plantaardig teeltmateriaal en het plantaardig omschakelingsteeltmateriaal dat in België beschikbaar is, is hierin opgenomen. U vindt er tevens informatie over rassen zodat u makkelijk kan vergelijken en uw keuze kan maken. Hier vindt u de instructies bij het gebruik van de online databank OrganicXseeds.

Vergunning en algemene toelating (met melding)

Onder welbepaalde voorwaarden kan het gebruik van niet-biologisch plantaardig teeltmateriaal toegestaan worden. Hiertoe moet u ofwel een vergunning vragen of melding ervan doen.

Volgende mogelijkheden zijn er:

Algemene toelating (met melding)

Wanneer de door u gewenste soort, ondersoort of ras is opgenomen in lijst niveau 3, dan vult u een toelatings/meldingsformulier in op www.organicxseeds.be (kies eerst uw gewas) of meldt u dit aan uw controleorgaan.  

In het geval van een algemene toelating (niveau 3) dient de biologische landbouwer nog een melding te doen aan het controleorgaan.  Deze melding kan hetzij via de databank OrganicXseeds gebeuren, telkens bij het gebruik van een niet biologisch plantaardig teeltmateriaal dat behoort tot niveau 3 (en waarbij automatisch bewezen is dat er geen biologische of omschakelingsvariant beschikbaar is). Of de bio-landbouwer kan ervoor kiezen om minstens jaarlijks de melding te doen aan zijn controleorgaan via het formulier, maar zal dan ook de nodige bewijsstukken moeten kunnen voorleggen bij controle dat er geen biologische of omschakelingsvariant beschikbaar was op dat specifieke moment van gebruik. De biolandbouwer doet in dat laatste geval dan geen melding via de databank OrganicXseeds, maar enkel via het formulier rechtstreeks aan zijn/haar controleorgaan.

We willen u vragen de voorkeur te geven aan het melden via de databank organicXseeds.

U dient de hoeveelheden gebruikt niet-biologisch plantaardig teeltmateriaal bij te houden dat voldoet aan de algemene toelating.

Die melding bevat al de volgende gegevens: 

 1. de volgende identificatiegegevens van de exploitant:
  • het klantnummer bij de bevoegde entiteit;
  • de naam;
  • het adres;
  • het ondernemingsnummer;
 2. de naam van de soort, ondersoort of ras;
 3. de hoeveelheid ervan.

De lijst vindt u hier: besluit sg van 14 dec (gepubliceerd in BS op 29 dec)

Vergunningsaanvraag voor een gewas op lijst niveau 2 (noch op niveau 1, noch op niveau 3)

Wanneer de door u gewenste soort, ondersoort of ras niet is opgenomen in lijst niveau 3, noch op lijst niveau 1 en uw aanvraag voldoet aan één van de voorwaarden die het gebruik van gangbaar plantaardig teeltmateriaal toestaat, dan vult u online een aanvraagformulier in op www.organicxseeds.be (kies eerst uw gewas).

Vergunningsaanvraag voor een gewas op lijst niveau 1

Wanneer de door u gewenste soort, ondersoort of ras is opgenomen in de lijst niveau 1 dan kan u enkel een vergunning bekomen voor het gebruik van niet-biologisch zaaizaad in de volgende gevallen: 

 • voor het gebruik in onderzoek
 • voor tests in kleinschalige veldproeven
 • voor de instandhouding van het  ras of voor productinnovatie

en het Agentschap Landbouw en Zeevisserij heeft ingestemd met een van deze gevallen.

Indien uw aanvraag aan één van de drie hierboven vermelde gevallen voldoet, en het Agentschap Landbouw en Zeevisserij heeft hiermee ingestemd, dan vult u online een aanvraagformulier in op www.organicxseeds.be (kies eerst uw gewas).

Lijst niveau 1  (deel A: groenten en kruiden, deel B: akkerbouwgewassen, deel C Voedergewassen).

Contact biologische landbouw

Koning Albert II-laan 15, bus 360
1210 Brussel
België

Delen: