Gebruik van niet-biologisch veevoeder als gevolg van uitzonderlijke droogte

Gezien de uitzonderlijke droogte tijdens het voorjaar en de zomer van 2018 kunnen biolandbouwers of landbouwers in omschakeling een versoepeling aanvragen voor het beperkt gebruik van niet-biologische veevoeders. Deze noodmaatregel is van kracht tot 30 juni 2019.

Bij goedkeuring van de aanvraag mag u op uw landbouwbedrijf meer veevoeder afkomstig van 1ste-jaar in omschakeling  (aangemeld voor 1 juli 2018 bij en onder controle gesteld van een controleorgaan voor biologische productie) gebruiken. Dit tot maximaal  40% van de totale verbruikte hoeveelheid kg droge stof voeder op jaarbasis op uw bedrijf en enkel gedurende de periode waarvoor u expliciet toestemming heeft ontvangen van Departement Landbouw en Visserij. Deze uitbreiding geldt voor alle veevoeders, ook voor voederbieten of mais.

Om de ontheffing aan te vragen maakt u gebruik van het formulier Aanvraag gebruik niet-biologisch veevoeder – uitzonderlijke klimatologische omstandigheden 2018. U bezorgt dit formulier aan uw controleorgaan. Het controleorgaan onderzoekt de aanvraag en bezorgt zijn advies daarover, uiterlijk 14 dagen na de ontvangst van de aanvraag én ten laatste op 15 oktober 2018, aan het Departement Landbouw en Visserij.  Bezorg het formulier dus tijdig aan uw controleorgaan. Het Departement Landbouw en Visserij brengt u binnen zeven dagen nadat ze het advies ontvangen heeft, schriftelijk op de hoogte van de beslissing.

Om in aanmerking te komen voor een toestemming voor het gebruik van niet-biologische diervoeders moet u voldoen aan volgende voorwaarden:

 • Uw bedrijf is gelegen in het Vlaamse gewest;

 • tijdens het voorjaar en de zomer 2018 hebben één of meerdere percelen van uw bedrijf niet de verwachte hoeveelheden veevoeder opgeleverd;

 • u heeft voldoende inspanningen geleverd om de hierboven genoemde verliezen te compenseren door het volgende voor te leggen:

  • Bewijs van contacten met minstens drie potentiële leveranciers van (2e-jaars omschakelingsvoeder of biovoeder) of

  • Een bewijs van registratie op de website van BioForumVlaanderen, waarbij u aantoont dat het aanbod op de website niet toereikend is.

 • ondanks bovengenoemde inspanningen, is de hoeveelheid biologisch veevoeder, veevoeder afkomstig van percelen in het tweede jaar van omschakeling in combinatie met maximaal 20% begrazen of de oogst van percelen blijvend grasland, blijvende voedergewassen of eiwithoudende gewassen van eigen percelen in eerste jaar van omschakeling die op het bedrijf zelf geproduceerd kan worden ontoereikend om het biologische vee gedurende de komende winterperiode naar behoren te voederen;

 • u gebruikt het voeder afkomstig van percelen in het 1ste-jaars-omschakeling enkel gedurende de periode waarvoor u expliciet toestemming heeft ontvangen van het Departement Landbouw en Visserij en deze vormen maximaal40% van de totale hoeveelheid verbruikt voeder op jaarbasis op uw bedrijf;

 • u heeft de toestemming aangevraagd via het formulier Aanvraag gebruik niet-biologisch veevoeder – uitzonderlijke klimatologische omstandigheden 2018 en de goedkeuring daarvan ontvangen;

 • u houdt alle gegevens die deze aanvraag kunnen staven ter beschikking en bezorgt deze op aanvraag aan uw controleorgaan of aan het Departement Landbouw en Visserij.

 • Bij de volgende controle beschikt u over aankoopfacturen en “bio-certificaat” van de leverancier van producten waarvoor deze ontheffing geldt.