Kennisgeving bio

Op deze pagina:

Wat is een kennisgeving bio en wanneer moet ik dit indienen?

Ondernemingen die producten willen produceren, verwerken, invoeren of in de handel brengen met verwijzing naar de biologische productiemethode moeten zich daarvoor laten controleren en certificeren door een erkend controleorgaan.  
Alvorens effectief van start te kunnen gaan met een bio-activiteit moet een onderneming ook een kennisgeving indienen bij de bevoegde overheid.  

Door een kennisgeving in te dienen meld u uw onderneming officieel aan om een nieuwe bio-activiteit te starten. Pas wanneer dat gebeurd is, kan het controleorgaan (na de nodige controles) een certificaat uitreiken voor de betrokken bio-activiteit.
Meer informatie over wanneer u een kennisgeving moet indienen, wanneer niet, welke info u bij de hand moet hebben, etc… vindt u op de pagina 'Kennisgeving'.

Wie kan voor mijn onderneming een kennisgeving indienen?

Enkel personen die in de Kruispuntbank van ondernemingen (KBO) geregistreerd zijn als functiehouder van de onderneming kunnen in beginsel optreden voor die onderneming bij het Departement Landbouw en Visserij.
Indien gewenst, kunnen de functiehouders ook werknemers of lokale beheerders toevoegen zodat deze personen ook kunnen optreden voor de onderneming. Dit doet u in het e-loket van het Departement Landbouw en Visserij via de tegel ‘Klantgegevens en volmachten’.  Zie 'Hoe wijzig ik de werknemers van mijn onderneming'?

Hoe dien ik een kennisgeving in?

Een kennisgeving kan enkel digitaal ingediend worden via het e-loket van het Departement Landbouw en Visserij: www.landbouwvlaanderen.be

Op het e-loket moet u zich aanmelden met uw elektronische identiteitskaart (e-ID) en kaartlezer of itsme. Meer informatie over het aanmelden op e-loket vindt u op 'Hoe meld ik aan op het e-loket?'.

Stap 1: Als u zich heeft aangemeld op het e-loket krijgt u een startscherm met verschillende tegels te zien. Kijk na of de tegel ‘Kennisgeving bio’ voor u beschikbaar is.

startscherm e-loket

Indien ja, ga naar stap 2.

Indien u de tegel ‘Kennisgeving bio’ niet ziet staan is uw onderneming bij het Departement Landbouw en Visserij nog niet gekend in het kader van de biologische productiemethode. U moet eerst uw onderneming aanmelden. Klik hiervoor op de tegel ‘Registreer uw onderneming’.    
Kies na het ingeven van uw ondernemingsnummer voor ‘Kennisgeving bio’/doelgroep ‘Bedrijven actief in de biosector’.
Voor meer informatie hierover ga naar 'Registreer uw onderneming'.

Stap 2: klik op de tegel ‘Kennisgeving bio’

Tegel kennisgeving bio

U krijgt nu een overzicht te zien van uw kennisgevingsdossiers en huidige bio-activiteiten.

Enkel kennisgevingsdossiers, ingediend bij het Departement Landbouw en Visserij via het e-loket sinds 1 januari 2022 worden weergegeven.
Activiteiten die reeds voor 1 januari 2022 gecertificeerd zijn of waren worden weergegeven in de tweede tabel.

overzichtsscherm kennisgeving bio

Stap 3: Klik op de knop “Nieuwe kennisgeving” om te starten met het invullen van een kennisgeving bio
Er verschijnt een detailpagina met bovenaan de identificatiegegevens van het bedrijf en daaronder verscheidene vragen.

A.    Controleorgaan

vragen controleorgaan

Duid aan bij welk controleorgaan u een contract heeft afgesloten. Laad een digitale kopij van het contract op.  Door op het plus-teken te klikken opent de verkenner zodat u het document kunt selecteren vanop uw computer. U kan allerlei bestandstypes opladen: pdf, jpg, png,….
! LET OP:
•    U kan op elk moment slechts bij één controleorgaan een contract afsluiten.
•    Indien u nog geen contract heeft afgesloten, neem dan contact op met uw controleorgaan alvorens verder te gaan met de kennisgeving.
•    Staat u onder controle bij een controleorgaan maar heeft u zelf geen kopij meer van het contract, neem dan contact op met uw controleorgaan zodat zij u een kopij kunnen bezorgen.

B.    Activiteiten
printscreen van lijst van verschillende mogelijke bio-activiteiten die aangevinkt kunnen worden.

Kruis alle nieuwe bio-activiteiten aan die u wenst te starten. U kan meerdere bio-activiteiten tegelijk aanvinken. De definities van deze activiteiten vindt u op de pagina 'Kennisgeving'.
! LET OP:

  • bio- activiteiten die u reeds langere tijd uitvoert, hoeft u niet opnieuw aan te kruisen.  Uw reeds gekende bio-activiteiten zijn te vinden in het overzichtsscherm van de kennisgeving.

Indien u de bio-activiteit ‘distributie / in de handel brengen’ aankruist, dient u ook aan te duiden of u B2C en/of B2B verkoopt. 

printscreen van de vraag of u B2B en of B2C verkoopt

Indien u productie (landbouw) aanduidt, moet u uw percelen en/of dieren gedurende een bepaalde tijd omschakelen alvorens u producten met verwijzing naar de biologische productiemethode in de handel mag brengen. U kan er voor kiezen de datum vanaf wanneer u begint om te schakelen nog uit te stellen. Duid dan een omschakelingsdatum in de toekomst aan via het datumveld:

printscreen van het veld waarin u een omschakelingsdatum in de toekomst kan ingeven.

C.    FAVV
De biosector draait rond voeding en/of voeder. Elke onderneming die activiteiten uitvoert op producten met verwijzing naar de biologische productiemethode moet voor zijn activiteit de correcte erkenning, toelating of registratie bij het FAVV in orde gebracht hebben.

printscreen van de vraag over formaliteiten FAVV

D.    Onderaanneming
Indien u beroep doet op onderaanneming, dient u ofwel uitsluitend gebruik te maken van gecertificeerde onderaannemers ofwel dient u zelf alle verantwoordelijkheid voor de activiteiten van de onderaannemer te dragen.  

Duid aan of de verantwoordelijkheid voor de biologische productie bij uw onderneming blijft.

Indien de verantwoordelijkheid bij uw onderneming blijft, staat u zelf in voor alle nodige registraties, documenten en procedures en dient u er ook zelf voor te zorgen dat het controleorgaan tijdig over de planning van de bio-activiteiten van de onderaannemer beschikt. Als er onregelmatigheden worden vastgesteld zullen de sancties op uw onderneming van toepassing zijn.

Indien de verantwoordelijkheid niet bij uzelf blijft dan moet de onderaannemer een gecertificeerde onderneming zijn. U moet dan hier verklaren dat u enkel zal werken met gecertificeerde bedrijven.

! LET OP: Onderaannemers die enkel transport doen, moeten niet apart gecontroleerd worden. Deze activiteit valt altijd onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever en wordt dan ook onder uw activiteit mee gecontroleerd.


printscreen van de vragen met betrekking tot onderaanneming.

E.    Eerdere aansluiting
Kruis het juiste controleorgaan aan indien uw onderneming in het verleden reeds aangesloten geweest is bij een controleorgaan.

! LET OP: Indien u momenteel gecertificeerd bent voor een andere activiteit dan diegene waarvoor de kennisgeving wordt ingediend, mag u neen antwoorden op deze vraag. 

Bij heraansluiting na stopzetting moet u het vorige controleorgaan hier wel vermelden.


printscreen van de vragen over eerdere aansluiting bij een controleorgaan.

F.    Extra informatie
Indien gewenst kan u in het onderste veld nog bijkomende informatie meegeven.
printscreen van het veld waarin u extra informatie kan meegeven.

Stap 4: Wanneer u alle vragen heeft beantwoord, klikt u op de knop “Indienen”. 
Indien er nog gegevens ontbreken of het systeem nog fouten of problemen in uw kennisgeving vindt, krijgt u bovenaan blokkerende opmerkingen die u eerst moet oplossen.


printscreen van een scherm met als voorbeeld enkele foutboodschappen

Op eender welk moment kan u het formulier opslaan. In het overzicht zal uw dossier dan verschijnen met als status ‘extern in behandeling’.  U kan het steeds op een later tijdstip verder afwerken.  
! LET OP: zolang u de kennisgeving niet indient, ontvangt de administratie uw dossier niet.
Wanneer de kennisgeving ingediend is, keert het scherm automatisch terug naar het overzichtscherm.

Wat gebeurt er nadat ik de kennisgeving heb ingediend? 

Indien wij over uw email adres beschikken krijgt u een bevestigingsmail van uw ingediende kennisgeving. Deze bevestiging wordt eveneens naar uw controleorgaan verzonden. U kunt uw ingediende kennisgeving ook steeds raadplegen in het overzichtsscherm onder 2022. 
Op elk moment vindt u hier de status van uw dossier.

De verschillende statussen zijn: 

  • Extern in behandeling: u bent zelf aan het werk in uw dossier en moet het dossier nog (opnieuw) indienen.
  • Ingediend: uw dossier werd ingediend en zal zo snel mogelijk behandeld worden door het Departement Landbouw en Visserij.
  • Intern in behandeling: uw dossier is in behandeling bij het Departement Landbouw en Visserij.
  • Onvolledig: er ontbreken nog elementen in uw dossier. Indien wij over uw email adres beschikken zal u hier per email van op de hoogte gebracht worden.  Ook uw controleorgaan wordt hiervan op de hoogte gebracht.  Open het dossier om de nodige aanpassingen te doen door op de knop bewerken te drukken.  Wanneer de nodige aanpassingen zijn gedaan, kan u het dossier opnieuw indienen en behandelt het Departement Landbouw en Visserij uw dossier opnieuw.
  • Aanvaard: uw dossier was volledig en werd aanvaard. Indien wij over uw email adres beschikken zal u hier per email van op de hoogte gebracht worden  Ook uw controleorgaan wordt hiervan op de hoogte gebracht. Denk er aan dat u niet mag starten met uw bio-activiteit vooraleer u dit bericht krijgt! 

Indien u een kennisgeving hebt ingediend voor de activiteit ‘productie’, zal ook uw omschakelingsdatum verschijnen in het overzichtscherm. Deze omschakelingsdatum is standaard de indieningsdatum van de kennisgeving tenzij u een omschakelingsdatum in de toekomst hebt ingevuld.

Van zodra uw kennisgeving in de status ‘aanvaard’ staat, kunnen er geen wijzigingen aan het dossier meer aangebracht worden.
Indien u een nieuwe bio-activiteit wilt opstarten, zal u dus een nieuwe kennisgeving moeten indienen.

Wat als ik stop met één of al mijn bio-activiteiten?

Breng uw controleorgaan hiervan onmiddellijk op de hoogte. Zij zullen het nodige doen om het Departement Landbouw en Visserij op de hoogte te brengen. U hoeft zelf geen melding te doen bij het Departement Landbouw en Visserij.

Meer informatie of hulp nodig?

Indien u vragen heeft of meer informatie wenst over de kennisgeving bio kunt u zich wenden tot uw controleorgaan of een bericht sturen naar bio@lv.vlaanderen.be.


 

 


Heeft u een vraag over het e-loket? icoon mail ons Mail ons icoon bel ons Bel ons of een meekijksessie starten.