Interventies Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023-2027

Op 11 maart 2022 werd het Vlaams strategisch plan ingediend bij de Europese Commissie. Dit ingediende plan kan geraadpleegd worden op Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) onder Voorbereiding Vlaams GLB Strategisch Plan. Het GLB strategisch plan werd nog niet definitief goedgekeurd – het overleg hierover loopt.

Bijkomende informatie vindt u in de presentatie Vlaams GLB strategisch plan 2023-2027.

Op deze pagina's worden de interventies opgesomd die zijn opgenomen in het GLB-strategisch plan, ingedeeld volgens de interventienummers. De interventies zijn deze zoals opgenomen in het ingediende GLB strategisch plan. Deze informatie blijft onder voorbehoud tot het strategisch plan is goedgekeurd.

0. Conditionaliteit 2023 - 2027

Voor alle areaal en diergebonden maatregelen geldt ook dat de conditionaliteit moet worden nageleefd. Een overzicht van de conditionaliteit 2023-2027 kan u terugvinden op Randvoorwaarden.

1. Interventies rechtstreekse betalingen

Deze groep interventies behoort tot Pijler 1 (gefinancierd door het Europees Landbouwgarantiefonds). De interventies bestaan enerzijds uit inkomenssteun en anderzijds uit ecoregelingen. Dit zijn éénjarige verbintenissen die een landbouwer kan aangaan met een milieu – en klimaatdoelstelling.

Inkomenssteun

 • 1.1 Basisinkomenssteun voor duurzaamheid
 • 1.2 Aanvullende herverdelende inkomenssteun voor duurzaamheid
 • 1.3 Aanvullende inkomenssteun voor jonge landbouwers
 • 1.4 Gekoppelde inkomenssteun

Ecoregelingen

2. Sectorale interventies

Deze groep interventies behoort tot Pijler 1 (gefinancierd door het Europees Landbouwgarantiefonds). De interventies ondersteunen de sector groenten en fruit via de operationele groepen van de producentenorganisaties en de bijenteeltsector.

 • 2.1 Groenten en fruit
 • 2.2 Bijenteelt

3. Interventies plattelandsontwikkeling

Deze groep interventies behoort tot Pijler 2 (gefinancierd door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling), vervangt de maatregelen uit het vroegere Programmadocument voor Plattelandsontwikkeling (PDPO). De interventies behoren tot verschillende interventietypes. Hier is dus een brede waaier aan interventies mogelijk zowel binnen als buiten de landbouwsector: areaal- of diergebonden steunmaatregelen, steun voor projecten, investeringen, kennisdeling ...

Milieu-, klimaatgerelateerde en andere beheersverbintenissen

Uitwisseling van kennis en verspreiding van informatie

 • 3.12 Demonstratieprojecten
 • 3.13 Vorming en advies op maat – vraaggestuurd
 • 3.14 Vorming en advies op maat – aanbodgestuurd

Samenwerking

 • 3.15 Dierenwelzijnslabel
 • 3.16 Projectoproep samenwerking
 • 3.17 Projectoproep innovatie in kader van EIP
 • 3.18 LEADER – Opmaak Lokale Ontwikkelingsstrategie
 • 3.19 LEADER – Realisatie Lokale Ontwikkelingsstrategie

Investeringen

 • 3.20 VLIF Innovatieve investeringen voor verdere verduurzaming op landbouwbedrijven
 • 3.21 VLIF Innovatieve groene investeringen op landbouwbedrijven
 • 3.22 VLIF Productieve investeringen voor verdere verduurzaming op landbouwbedrijven
 • 3.23 VLIF Productieve groene investeringen op landbouwbedrijven
 • 3.24 VLIF Productieve investeringen voor dierenwelzijn op landbouwbedrijven
 • 3.25 VLIF Investeringen voor duurzame verwerking en afzet van landbouwproducten
 • 3.26 VLIF Niet-productieve investeringen voor milieu- en klimaatdoelen
 • 3.27 Inrichtingsmaatregelen in Natura 2000 en in gebieden met hoge natuurwaarde

Vestiging van jonge landbouwers en nieuwe landbouwers, alsook het opstarten van plattelandsbedrijven

 • 3.28 VLIF Opstart en overname door jonge landbouwers
 • 3.29 VLIF Opstart van of omschakeling naar een toekomstgerichte ondernemingsstrategie op een landbouwbedrijf

! De bovenstaande lijst en interventies zijn nog onder voorbehoud. Een definitieve lijst kan pas opgesteld worden nadat het GLB strategisch plan is goedgekeurd door de Europese Commissie. Dit zal duidelijk gecommuniceerd worden op deze webpagina en andere communicatiekanalen.